Beboerrepræsentationen og LLO

Hvad er en beboerrepræsentation:

Det er en forening af lejere i ejendommen. En sådan beboerrepræsentation har større indsigt og rettigheder overfor forholdene i ejendommen, end de enkelte lejere har. Alle lejere på Østerfælled har medlemskab i LLO / Lejernes Landsorganisation Hovedstaden. Østerfælleds beboerrepræsentanter arbejder derfor også – på lejernes vegne – i et kontinuerligt og betydningsfuldt samarbejde med LLO. Læs mere om LLO ved at klikke dig vej i undermenuen her på siden.

Beboerrepræsentation i privat udlejning:

Lejelovene giver større rettigheder til lejerne i de private udlejningsejendomme, hvis de har oprettet en beboerrepræsentation. Uden beboerrepræsentation afskærer man sig derfor fra at udnytte en del af de muligheder i lejeloven, som kan medføre besparelser i huslejen. Derfor er det en god ide at have en beboerrepræsentation i ejendommen.

Flere rettigheder med Beboerrepræsentationen:

Idet vi har nedsat en beboerrepræsentation og valgt repræsentanter til denne blandt lejerne i ejendommen, har vi etableret et vigtigt serviceorgan for Østerfælleds lejere. Vi kan som Beboerrepræsentation forhandle med udlejeren på lejernes vegne for at få løst generelle tvivlsspørgsmål. Vi kan som repræsentation være med til at sikre, at de lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager, vi modtager som lejere, løbende kigges efter i sømmene. At have en velfungerende beboerrepræsentation giver sikkerhed for, at de krav, vi lejere pludselig stilles overfor, enten er undersøgt eller vil blive det.

Forskellige lejekontrakter:

Østerfælled har i løbet af årene haft forskellige ejere, derfor har beboerne på Østerfælled forskellige lejekontrakter. Ejendommen Østerfælled er fra 1992 og har derfor også fri huslejefastsættelse.

Lejefastsættelse i ejendomme taget i brug efter 31. december 1991: I nye udlejningsejendomme taget i brug efter 31. december 1991, er der såkaldt fri huslejefastsættelse. Dette indebærer, at den leje man har aftalt ved indflytningstidspunktet altid er gældende og som regel ikke kan nedsættes. Hvordan der kan ske lejeforhøjelser, kan aftales i lejekontrakten og kan ske enten med bestemte beløb til bestemte tidspunkter, eller efter nettoprisindeks alene, ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren. Dette skal dog fremgå af lejekontrakten. Man kan kun få nedsat huslejen efter Aftalelovens bestemmelser, såfremt lejen er åbenlys urimelig.

jf BR’s undersøgelse vedr. de forskellige huslejeniveauer: BR blev i 2013 af flere af Østerfælleds lejere bedt om at undersøge forholdene nærmere ift. de forskellige huslejeniveauer. BR kontaktede derfor på vegne af Østerfælleds lejere huslejenævnet for at høre, om de ville have mulighed for at vurdere lejernes lejekontraktslige huslejeniveauer. Svaret var, at idet ejendommen er privatejet og er opført efter 1992, er der reelt ikke noget loft for, hvor meget udlejer må tage i leje – og lige i den henseende dermed heller ikke mulighed for huslejesag i huslejenævnet.

Kontakt Lejernes Landsorganisation (LLO), hvis du har brug for juridisk hjælp til at forstå din lejekontrakt (læs mere om LLO via menupunket under fanen).

Bemærk:

Vi har som Beboerrepræsentation ingen praktisk håndværker-funktion ift. problemer i lejlighederne eller på ejendommen – ej heller ved ind og udflytning. Vi henviser til udlejers kundeservice og/eller vicevært på ejendomskontoret.

FLYTTESYN: ja, vi deltager om muligt gerne i Østerfælleds fraflyttende lejeres flyttesyn, såfremt I som lejere ønsker dette. Kontakt os via br@kaserne.dk i god tid med alle mødedetaljer, så ser vi på, om en af os fra Østerfælled Beboerrepræsentation kan deltage. Vi kan deltage som bisidder/vidne/støtte – samt dertil ved behov eller ønske herom hjælpe jer i gang med evt. videre kontakt mellem jer lejere og LLO.
– OGSÅ UNDER CORONA: I har som lejere altid – og ja: også trods corona/COVID-19 osv – ret til at have en anden person med jer til jeres flyttesyn. Det kan fx være et familiemedlem, en ven, en beboerrepræsentant. Hvem bestemmer I som lejere selv. Dette er en ufravigelig rettighed, I som lejere ikke kan fratages på noget tidspunkt.


Beboerrepræsentationens sammensætning:

Medlem/Formand Mikkel Gige, Marskensgade 23, 5. th. (Diamantgården/gårdafsnit 5)

Medlem c/o Arndt-Hansen, Marskensgade 29, 4., 1 (Stjernegården/gårdafsnit 6)

Medlem Peter Risom, Serridslevvej 10, 2., 3 Tlf. 30293383 (Månegården/gårdafsnit 8)

Suppleant Per Schøler Nielsen, Serridslevvej 16, 4. Tlf. 51803188 (Æblegården/gårdafsnit 9)

Suppleant Johnny Dela, Serridslevvej 14, 1. ,1 (Månegården/gårdafsnit 8)


Har du som lejer her på Østerfælled en interesse i og lyst til at være aktivt med i foreningsarbejdet i Østerfælled Bebeoerrepræsentation (BR), så kontakt os gerne på br@kaserne.dk, så vi kan fortælle dig, om vores arbejde og om, hvordan du på nem vis kan opstille og blive valgt ind som medlem i BR. Vi glæder os til at høre fra dig.


‘Det med småt’:

Vedtægterne for Østerfælled Beboerrepræsentation er over 10 år gamle. Der er i løbet af de sidste ti år sket ændringer af paragraffer, regler og love. Sådanne ændringer sker løbende fra politisk side i Folketinget på Christiansborg samt med afgørende principsager fra det politiske samarbejde med Lejernes Landsorganisation. Hertil kan der som tiderne skifter opstå behov for almindelige ændringer i form af tilpasning til praksis. Det forventes derfor, at der snarligt skal foretages ændringer – af skriftlig art / til forståelse / af praksis – af Østerfælleds nedskrevne vedtægter. Denne opdatering vil foregå enten i 2024 eller i 2025 med endelig verificering fra årets årlige beboermøde (i marts måned) for alle Østerfælleds bolig-lejere.

For at læse 2013-vedtægterne for Østerfælled Beboerrepræsentation klik her: BR vedtægter