Gårdhaveudvalgsrum

December 2023: Østerfælled BR’s udendørs Miljøstations-rum for gårdhaveudvalgene er nu nedlagt. Udlejer har inddraget rummet til en ombygning af den samlede Miljøstation. BR har derfor af udlejer/Balder nu blandt andet fået stillet et nyt, ganske udmærket og større BR-gårdhaveudvalgs-rum til rådighed – beliggende i kælderen under Æblegården/gård 9.

Alle gårdhaveudvalgenes effekter og overvintrende havemøbler, jord, gødning mv. er fordelt ud i andre rum på matriklen. Det er udlejer, der har stillet disse andre opbevaringsrum til rådighed for BR og herunder for gårdhaveudvalgene.


ARKIV:

‘Væksthuset’, som er BR’s udendørs rum for gårdhaveudvalgene er placeret ved siden af Miljøstationen og blev tidligere primært benyttet som komposteringsrum for de kompostordning-tilmeldte af Østerfælleds beboere. Rummet blev samtidigt benyttet til havemøblers vedligeholdelse og -overvintring. Efter afhændelsen af kompostmaskinen benyttes rummet fremadrettet som Beboerrerpræsentationens (BR) grønne gårdhaveudvalgs-værksted/væksthus.

BR’s udendørs rum ved Miljøstationens for beboerne på Østerfælled fungerer således nu som et aktivt beboer-fællesinitiativ v/ BR i samarbejde med gårdhaveudvalgene året rundt til: 
 • Opbevaring af havemøbler samt til overvintring af bl.a. store, tunge havemøbler.
 • Værksted til sikker opbevaring og samling, byg af nyindkøbte havemøbler samt til beskyttet vedligeholdelse – herunder oliering, maling og reparation af nuværende havemøbler.
 • Opbevaring og flow ind og ud af ekstra plantekummer og til overvintring af plantebeholdere, plantekasser o.lign.
 • Adgang til gårdhaveudvalgenes lån af sækkevogne og andre større have-transportvogne. 
 • Adgang til bl.a. fælles haveredskaber til gårdhave-udvalgs-indsatsen i gårdhaverne – herunder fx trillebør, vandslanger mv. 
 • Tilgængelighed til store fælles sække med plantejord samt store fælles sække med gødning fra gartneri.
 • Tilgængelighed til fælles engros indkøbte planter og buske fra gårdenes fælles storindkøb fra gartneri – til havedagene i gårdene.
 • Væksthus i perioder for mindre planter såsom stiklinger. 
 • Flow ind og ud året rundt af anvendelige, brugbare genbrugsmaterialer som fx plantekummer, havemøbler, fælles værktøj, planter mv. 
 • Mulighed for planteværksted i form af omplantninger samt til afholdelse af grønne beboer-fællesinitiativer som plante- og haveinteriør-workshops for beboerne v/ BR og gårdhaveudvalgene. 

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


ARKIV:

Link: vedr. kompostordningen

Marts 2016: Kompostordningen for Østerfælleds beboere blev sat endegyldigt i bero, og Østerfælled Beboerrepræsentation havde derfor som opgave at forestå afhændelsen af kompostmaskinen. 
Kompostordningens historie:

På Østerfælled komposterer beboerne i et solcelledrevet varmkomposteringsanlæg. Østerfælleds komposteringsanlæg er opført i godt samarbejde mellem ejendomskontoret, beboerrepræsentationen og kompostudvalget med økonomisk støtte fra bl.a. ejergruppen, Københavns Kommune og R98.

solcellerkompost2
Solcellemodulerne er placeret på miljøstationens tag.

Formål
Formålet med projektet er at udvide det konkrete arbejde og kendskabet til bæredygtigt miljø. Ideen er, at det solcelledrevne varmkomposteringsanlæg skal betjenes af beboere/kompostudvalg i samarbejde med Beboerbutikken.

Hvorfor kompostere?

 • Næsten gratis kompost til beplantningen i gården og til altan- og potteplanter.
 • Kompost er en miljøvenlig erstatning for kunstgødning og spagnum.
 • Forureningen mindskes, idet der ved forbrænding af organisk affald udvikles dioxiner og andre skadelige kemiske forbindelser.
 • Desuden er forbrænding af vådt affald uøkonomisk.
 • Affaldsmængden, som skal bortkøres fra ejendommen, reduceres.
 • En stor del af det grønne køkkenaffald (70-80%) er vand – og hvorfor betale penge for at få det kørt bort.

Hvordan kommer man med i komposteringsordningen?
For at få adgang til komposteringsmaskinen skal man have en nøgle. Denne får man ved tilmeldingen. Nøglen koster 50,- kr. i depositum.
Henvendelse for orientering og tilmeldelse kan ske til Per fra Østerfælled Beboerrepræsentation.

Hvordan gør man – lille ændring i de daglige vaner
Det komposterbare affald skilles fra i anden affaldspose eller spand i køkkenet og tømmes jævnligt i kompostbeholderen (det bliver hurtigt en vane).

Til kompost modtager vi:

 • frugt- og grøntsagsrester
 • kaffegrums & teblade med filtre
 • brød, kage & ost
 • gryn, sukker & mel
 • æggeskaller
 • nøddeskaller
 • køkkenrulle & brugte papirservietter
 • mindre papiraffaldsposer
 • afskårne blomster (ej jord)
 • høvlspåner

Nej tak, vi modtager ikke:

 • rester af kød, fisk, fedt og pålæg,
 • pap & plast, mælke- og juicekartoner samt lignende emballage,
 • tobaksaske, træaske, grillaske,
 • støvsugerposer, engangsbleer,
 • kapsler & cigaretskod,
 • kattegrus, jord.

VIGTIGT!

 • Hårde og skarpe ting som f.eks. glas og østersskaller, ødelægger komposteringsmaskinens knive.
 • Maskinen kan ikke tage store stykker brød, frugt & grønt som f.eks.½ brød, ½ melon eller kokosnødder.
 • Affaldet må ikke være for vådt, når det lægges i beholderen. Lad derfor vådt affald ligge og løbe af i vasken, før det lægges i affaldsposen/spanden.
 • Lange blomsterstængler og lignende skal klippes i småstykker på ca. 10 cm.

Når man med pose/spand med det grønne køkkenaffald har låst sig ind i komposteringsrummet – og kommer hen til komposteringsmaskinen, skal man åbne en lem i dens ene side og smide affaldet (uden pose) ned i en skakt. Her kværnes det samtidig med, at maskinen docerer et par håndfulde træpiller. Affaldet føres fra kværnen ind i det første kammer, hvor det neddelte affald nu har så mange overflader at mikroorganismerne virkelig kan angribe det, samtidig med, at de bliver iltet og vand og CO2 bortledes. Efter et par uger er det blevet til muld og føres over i kammer to, hvor det ligger et par uger til efterkompostering, og herfra tager vi det rene muld ud uden lugt af bioaffald og fylder trillebøren to til tre gange og kører mulden ud som jordforbedring på ejendommens arealer – eller beboerne kan bruge komposten og blande med jord eller sand til potteplanter, altankasser eller blomsterkrukker i gårdene.

Historie og baggrund
I boligbebyggelsen Østerfælled har man fra 2002 komposteret grønt køkkenaffald. I første omgang anskaffede man med støtte fra Københavns Kommune et mindre varmkomposteringsanlæg med to såkaldte Storbykompostbeholdere. Anlægget henvendte sig til 40 af bebyggelsens husstande. Dette anlæg kørte med succes indtil det nedbrændte sammen med stedets miljøstation den 02.01.05.

I forbindelse med genopførelsen af komposteringsanlægget udarbejdede kompostudvalget en projektbeskrivelse og foretog en behovsundersøgelse blandt beboerne, og ca. 100 husstande gav skriftligt tilsagn om at deltage i projektet. Flere beboere er interesserede, og det formodes at 1/3 af bebyggelsens husstande vil deltage fremover.

Fra ejendommens byggeskadeforsikring blev forsikringssummen (22.250 kr.) udbetalt for de nedbrændte varmkomposteringsbeholdere, men på grund af den stigende interesse for komposteringen blandt beboerne måtte man se sig om efter et større anlæg. Valget faldt på en JK 5100 varmkomposteringsmaskine, som kører på solceller.

Kompostudvalget søgte økonomiske midler til et solcelledrevet varmkomposteringsanlæg og modtog økonomisk støtte hertil fra Beboerrepræsentationen (40.000 kr.), Agenda 21 Østerbro (15.000 kr.), R 98 (25.000 kr.), Kompost- & Regnormefonden (6.000 kr.) og Københavns Kommune (57.000 kr.).

En ny byggetilladelse havde ejendommen heldigvis i hus i forvejen til miljøstationen i.forb.m. branden, men der skulle foretages en æstetisk vurdering af solcelleanlæggets udformning og placering på taget – en godkendelse, som Plan & Arkitektur, Københavns Kommune tilkendte. Tilladelse til at opføre projektet skulle søges hos Københavns Kommune og ejendomsadministrationen, men under det nye projekts opførelse efter branden blev ejendommen imidlertid solgt – og der måtte flere nye tilladelser til, hvilket forhalede opførelsen af anlægget.

JK 5100
Udvalget fik mulighed for at købe en brugt komposteringsmaskine (45.000 kr.) fra en boligafdeling i Københavns omegn, som havde opgivet at fortsætte med kompostering. Denne maskine var beregnet til større boligforeninger og institutioner, og i modsætning til det tidligere anlæg klarer den selv vending og luftning af bioaffaldet under komposteringsprocessen. Altså IND med bioaffaldet, som allerede i køkkenet er sorteret fra det ikke komposterbare affald, i den ene ende af maskinen – og ca. 4 uger senere UD som den rene muld i den anden ende. Det er en svensk udviklet og produceret komposteringsmaskine kaldet JK 5100. www .joraform.se
Komposteringsmaskinen består af genbrugsplastik svarende til 8000 shampooflasker. Andre dele er fremstillet af genbrugelige materialer, hvis sliddele er enkle at udskifte og forlænger maskinens levetid.

Energi og kompost og genbrug
JK 5100 komposteringsmaskinen drives via el, og første gang udvalget hørte om dette, bekymrede man sig over, at man skulle bruge energi og medvirke til et øget udslip af CO2 for at medvirke til en miljø rigtig investering. Siden opstod ideen om at anskaffe solcellemoduler. Moduler der kan producere den nødvendige strøm til at drive anlægget og til belysning i det skur, hvor det er opstillet. Derved forsvandt bekymringen som dug for solen, og der blev skrevet ansøgninger og ført forhandlinger vedr. idéen. Solcellemodulerne og Jora 5100 komposteringsmaskinen blev i maj 2007 endelig monteret og installeret på Østerfælled.

Fakta om kompostanlægget

 • Anlæg: 20 solcellepaneler á 125 W (Schüco)
 • Effekt: 2.500 w att
 • Areal: 20 stk Bredde 90 cm * Højde 124,8 cm = 22,5 Kvadratmeter
 • Placering: Taget vender mod sydvest og hælder ca. 20 grader
 • Udnyttelsesgrad: ca. 70% i f.h.t. en optimal skyggefri sydvendt placering
 • Årlig energiproduktion: ca. 2.000 kW h
 • Miljøet spares for: 1,4 tons CO2 (0,7 kg/kW h), 2,2 kg SO2, 3,1 kg NOx
 • Årlig produktion: 2000 kW h x 1,90 kr./kW h = 3.800 kr.

Solcelleanlægget er net-tilsluttet og leverer strøm til Østerfælled. Energien bruges først til kompostmaskinen og kan derefter bruges til fællesarealerne evt. i bygningerne, hvor det driver elektrisk udstyr – PC’ere m.m. – samt belysning. Hvis solcellerne producerer mere energi, end vi bruger, sendes overskuddet ud på el-nettet. Når forbruget overstiger produktionen fra solcellerne, kan strømmen hentes tilbage til huset uden særskilt måling eller afgiftsberegning.

Solceller omdanner solens stråler til elektricitet. Solenergi er en ren og naturlig energiform. Den findes overalt på jorden i rigelige mængder. I Danmark skinner solen i gennemsnit mere end 1.800 timer om året, og solindstrålingen er 1.200 kW h/m2 årligt målt på flader med en hældning på 45 grader. Solceller er ret dyre at anskaffe men billige i drift i forhold til brug af kul eller gas.

Drift og vedligeholdelse af komposteringsanlægget foregår i samarbejde mellem kompostudvalget, Beboerrepræsentation, gårdmændene/viceværterne og ejendommens ejer på følgende måde: Den daglige drift/pasning/tømning/opsyn står beboerne for. En udvalgt har over-opsyn med anlægget og hjælper til ved blandt andet rengøring af komposteringsbeholderen, tømning af skraldespanden med de tomme, ikke-komposterbare poser m.m. Træpiller (ca. 2000 -2400 kr. årligt) betales indtil videre ved forudgående årlige ansøgninger af Beboerrepræsentationen, tilskud til yderligere udgifter ved eventuelle reparationer af maskinen kan via Beboerrepræsentationen ansøges som ét årligt tilskud fra ejergruppen (max. 6.000,- kroner årligt).

Kværn og tokammersystem
komposteringsmaskinen står i det ene af ejendommens miljøstations to lokaler, hvilket efter branden blev indrettet til komposteringsmaskinen. Der er rent og venligt, maskinen står som et stort sort venligt væsen for enden af rummet. Der er stole og et bord, ”en samtale miljø station”, en kasse med muld, som brugerne kan tage af til deres urtepotter og altankasse samt en stor sæk med træpiller – for maskinen skal have tilført strukturmateriale for at regulere kompostens fugtighed.

jorakompostmaskine2
Komposteringsmaskinen på Østerfælled 

Pasning af anlægget
I hver gård er der brugere, der på skift – og i samarbejde med kompostudvalget og viceværterne, hjælper med at tømme komposteringsmaskinen og passe den daglige drift af anlægget.

Kompostudvalgets intention har hele tiden været, at blandt andet Agenda 21 Østerbro satellitten, som nu hedder Miljø punkt Østerbro, kunne få mulighed for at følge projektet og vise det frem for interesserede større boligforeninger og institutioner. Derudover tilstræber vi også selv at afholde åbent-hus-arrangementer for interesserede østerbro-borgere for at gøre opmærksom på projektet (det første blev afholdt maj 2008).

Med venlig hilsen kompostudvalget

Kontakt kompostudvalget
via BR-medlem/Per Schøler Nielsen
E-mail: snoopyftk@hotmail.com
Tlf. 51 80 31 88

Økonomien for kompostordningen

1) Aftalen med Beboerrepræsentationen (BR): Aktive medlemmer af kompostudvalget kan én gang årligt ansøge BR om hjælp til den skriftlige ansøgning om økonomisk tilskud via BO2100. BR kan ikke uden forudgående skriftlige ansøgninger og godkendelser påtage sig at udlægge eller refundere kompostudvalgets udgifter. Beslutninger vedr. økonomisk støtte eller anden hjælp fra BR til kompostordningen træffes på BR’s officielle møder.

2) Aftalen med BO2100: BR kan på kompostudvalgets vegne via BO2100 ansøge om tilskud til driften for ét år ad gangen og beløbsmæssigt begrænset til kr. 6.000,- om året inkl. moms. Eventuelle reparationsarbejder må rekvireres for BR’s eget navn og regning (alternativt et medlem af BR), hvorefter bilaget kan indsendes til BO2100 ApS til refusion op til nævnte beløb. BR må inden udgangen af hvert år indsende en fornyet ansøgning om tilskud til driften af anlægget til BO2100 ApS. Det kan oplyses, at det ikke er administrationen, men ejerforeningen E/F Nord (Østerfælled), der yder det ovenfor nævnte tilskud.

PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL

Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro
I inspirationskataloget: ”PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL – Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro” kan du læse om 10 projekter, som borgere på Østerbro selv har igangsat og gennemført, der medvirker til at gøre Østerbro grønnere og mere bæredygtig. Miljøpunkt Østerbro har talt med de engagerede og initiativrige borgere bag de mange projekter, om hvad og hvordan de har gjort. Måske får du lyst til at besøge stederne eller bliver inspireret til at starte dit eget bæredygtige projekt. Du er altid velkommen til at kontakte Miljøpunkt Østerbro for råd, vejledning og støtte og for mere information om projekterne, der præsenteres her.

link: inspirationskatalog_web_reduced
Se det flotte inspirationskatalog via linket ovenfor.
Kataloget kan også afhentes gratis hos Miljøpunkt Østerbro

Vennemindevej 39
2100 København Ø
www.miljopunkt-osterbro.dk
info@miljopunkt-osterbro.dk
Tlf.: 31 49 70 84

Eller læs her, hvad Miljøpunkt Østerbro skriver om Østerfælleds kompostordning:

Solen omdanner affald til kompost
På Borgmester Jensens Allé ligger hvad udadtil kan ligne et stort cykelskur, men bag træmurene gemmer der sig en bæredygtig hemmelighed. Et solcelledrevet kompostanlæg, der omdanner beboernes organiske affald til næringsrig muld. Affald der ellers ville ende på forbrændingen.

I 2012 smed vi i Danmark i gennemsnit 71 kilo affald ud per person, der ellers kunne være blevet komposteret. Det drejer sig om vegetabilske madrester og haveaffald. Sammenlagt bliver det til omkring 264.000 ton på landsplan om året, der kunne være omdannet til muld til gavn for både haver og gårde. I mange tilfælde kan kompost erstatte kunstgødning og spagnum. I stedet ender dette affald i de store ovne på forbrændingsanlæggene.

Beboerne i lejeboligforeningen Østerfælled på Borgmester Jensens Allé på Østerbro har valgt at gøre noget ved dette. For at mindske forureningen ved at brænde og transportere affald, har beboerne siden 2002 komposteret deres køkkenaffald i kompostbeholdere i gården. I 2007 fik beboernes kompostudvalg etableret et større varmekompostanlæg med støtte fra bl.a. Københavns Kommune og renovationsfirmaet R 98.

Anlægget kræver el for at kunne drive kompostprocessen, men for ikke at blive nødt til at udlede CO2 og bruge energi, valgte foreningen at installere solceller på taget af kompostskuret. Solcellerne driver i dag anlægget, samt giver el til boligforeningens fællesarealer. Eventuel yderligere overskydende el sendes ud på el-nettet.

Kompostanlægget kan håndtere omkring 150 husstandes organiske affald. I dag er 60 af lejeboligforeningens ca. 500 lejligheder med i kompostordningen, og der arbejdes på at få flere deltagere. Beboerne skal blot adskille deres komposterbare affald fra andet affald og tømme det jævnligt i kompostanlægget. Det tager ca. 4 uger for affaldet at blive omdannet til færdig muld. Mulden fordeles i gårdenes bede, og de deltagende beboerne kan tage muld til deres altan- og potteplanter.