Gårdhaveudvalg

Østerfælleds fire gårde og gårdhaveudvalg:

Østerfælled rummer fire fællesgårde med grønne gårdhavemiljøer.

Østerfælled

Gårdene på Østerfælled kaldes i daglig tale:

Diamantgården, Stjernegården, Månegården og Æblegården.
Eller gårdafsnit 5, 6, 8 og 9.

Hundeluftning i gårdene og i gårdhaverne er IKKE tilladt!: Husdyr må ikke være til væsentlig gene for ejendommens øvrige beboere. Husdyr må derfor ikke forrette nødtørft på ejendommens område. Så hold din hund i snor, når du skal følge din hund til og fra ejendommen. Der forefindes hundegårde i Fælledparken, så derovre (i Fælledparken) kan du lufte din hund – men altså IKKE på Østerfælleds område og altså dermed heller IKKE i Østerfælleds grønne gårdhaver! Tak.

Østerfælled
Via fanerne i hovedmenuens punkt om ‘Gårdhaveudvalg’ kan du klikke dig videre til den gård, du ønsker at vide mere om.
Østerfælled
Tilmeldning til dit gårdhaveudvalg:

Gårdhaveudvalgene konstituerer sig selv påny en gang årligt i maj/juni, og det er ved denne årligt tilbagevendende konstituering, at officiel tilmelding til det frivillige arbejde i gårdhaveudvalgene foregår. Så hold øje med opslagstavlen i din opgang for mere information om gårdhaveudvalgets møder og aktiviteter og beboer-havedage i netop din gård. Ønsker du at kontakte dit gårdhaveudvalg, men ved du ikke, hvem, du skal kontakte, så send en mail med navn og adresse til br@kaserne.dk, så hjælper vi (BR) med formidlingen.

Østerfælled

Økonomien for gårdhaveudvalgene:

Til hver af Østerfælleds fire grønne gårde kan der årligt søges om tilskud til fx blomster og planter.

En del af beløbet dækkes ved årlige tilskud fra udlejer/Balder og refunderes via BR’s kasserer. Dokumentation med henblik på refusion foretages udtømmende for indeværende år og separat for hver enkelt gård. BR genansøger – på vegne af de fire gårde – udlejer/Balder om tilskud ved udgangen af hvert årsskifte. En anden del af beløbet kan evt. dækkes ved Beboerrepræsentationens økonomiforvaltning i kraft af beboernes egne beboerindbetalinger til huslejeomkostninger.

Officielle medlemmer af gårdhaveudvalgene kan således via gårdhaveudvalgets tovholder årligt anmode om en aftale med BR – om at aflevere kvitteringer/bonner/bilag for gårdhaveudvalgets udlæg i en lukket kuvert i BR-kassererens postkasse. Udlæg kan godkendes af BR til refusion såfremt følgende forhold gør sig gældende: Udlægget er foretaget af et officielt medlem af gårdhaveudvalget. Kvitteringer/ bonner/ bilag er ikke påført egne skriverier, tape o.lign. Informationer om udlægget – med tovholderens underskrift og bankoplysninger – er til kassereren vedlagt som separat note i samme lukkede kuvert. Alle kvitteringer til refusion skal fra gårdhaveudvalgene senest være BR’s kasserer i hænde inden udgangen af november.

Og endvidere: pengene fra Balder må udelukkende bruges til indkøb af materialer til forskønnelse og vedligeholdelse af gårdhaverne (fx planter, jord, forhåndsgodkendte havemøbler, krukker, vedligeholdelsesmidler, redskaber) samt i rimeligt og begrænset omfang til mødeforplejning i.forb.m. afholdelse af de havearbejdsdage, hvor der er inddragelse af alle beboerne i en given gård. Bemærk venligst: Ved indkøb af større effekter såsom fx havemøbler skal type forhåndsgodkendes af ejendomsinspektør/vicevært-ansvarlig medarbejder fra Ejendomskontoret Marskensgade 25.

Fællesinitiativer: Pengene fra Beboerrepræsentationens økonomiforvaltning i kraft af beboernes egne beboerindbetalinger må bruges til indkøb af materialer til forskønnelse og vedligeholdelse af gårdhaverne (fx planter, jord, forhåndsgodkendte havemøbler, krukker, vedligeholdelsesmidler, redskaber) – herunder altid med det formål at støtte op om samlende fællesinitiativer ude i de enkelte gårde (fx beboer-havedage, sommer- og juleaktiviteter, mødeforplejning & lign. andre fællesaktiviteter for gårdenes beboere).

Gårdhaveudvalgenes praktiske arbejde består i form af mindre vedligeholdelse og let forskønnelse af lejernes fælles gårdhave. Gårdhaveudvalgs-medlemmerne har frie rammer til at opsætte forsvarlige blomsterkrukker samt udplante blomster, krydderurter og mindre til mellemstore buske o.lign. i sin gårds grønne udearealer. Det er gårdhaveudvalgsmedlemmerne selv der står for planlægningen og for tilslutningen til udførelsen af disse gårdhave-forskønnende gartner-opgaver. Større anliggender såsom nedlæggelse af mangeårig beplantning – herunder kraftig beskæring eller ligefrem fældning af Østerfælleds oprindelige træer, buske, større partier af hække o.lign. hører ikke ind under det enkelte gårdhaveudvalgs beføjelse, da dette i så fald kræver fuld involvering og godkendelse fra samtlige af Østerfælleds lejere. Dette enten ved afstemning i den enkelte gård eller på Østerfælleds årlige generalforsamlinger. Arbejdet i gårdene kan udelukkende foregå som frivilligt, ulønnet arbejde. Der udbetales ikke refusion til løn.

Gårdhaveudvalgets medlemmer kan fx via br@kaserne.dk rette henvendelse til BR ved eventuelle spørgsmål ift. ovenstående.

Generelt om havearbejdet:

Vanding:

Der er regnvandsopsamling under nogle af gårdene, og derfor er det muligt at vande med regnvand fra de udendørs tappe-haner, som forefindes ved fx gård 6. Der er også udendørs vandhane ved gård 9. Og en vandpost (dog med regulært vand) ved gård 8. Drik eller “bad” aldrig af/i regnvandet, da det indeholder uegnede bakterier for mennesker og husdyr. Gårdenes gårdhavemedlemmer deles om regn-vandet, som er til fri afbenyttelse for alle Østerfælleds beboere, og der er rigelige mængder regnvand i opsamlingstankene under jorden, så der er regnvand nok til alle.

Haveaffald:

Haveaffald fra gårdene må i mindre mængder udsmides i lukkede affaldsposer i de bagerste containere inde i Storskraldsrummet/Miljøstationen. Dog skal sådanne poser jævnt fordeles i de forskellige, bagerste containere, så det undgås, at én container indeholder for stor en procentdel haveaffald, end hvad der er tilladt for renovationsselskabet hos Kbhs. kommune.

Havemøbler, vedligeholdelse:

De løst-stående træ-havemøbler er indkøbt af de tidligere gårdhaveudvalg i de enkelte gårde, så de møbler er det gårdens beboere selv, der står for vedligeholdelsen af.
De fastmonterede træ-bænke derimod hører til det oprindelige Østerfælled, og er derfor udlejers ansvar og pligt at vedligeholde.

Plantekøb og ekspert-samarbejde:

Flere af gårdhaveudvalgene på Østerfælled har et fordelagtigt samarbejde med Poul fra Overdam Planteskole i Hørsholm – herfra kan indhentes løbende gode råd og masser af gode tilbud på kvalitetsplanter, buske og træer m.m.

Læs evt. mere herom på planteskolens egen hjemmeside (www.overdam.dk)

Gårdhaveudvalgsarbejde
(Eksempelvis valgte gårdhaveudvalget i Stjernegården i 2010 at indkøbe og med fælles hjælp fra gårdens beboere lægge ny græsplæne.)

Gødning af græsplænerne med særlig gødning foretages ca. fire gange i løbet af året:
1) Om foråret, når væksten er i gang
2) Til Sankt Hans
3) I august lige efter sommerferien
4) Til september
Søg evt. mere information om græsplæner på Leopold’s Rullegræs (www.leopolds-rullegraes.dk)

Mosaik:

I samarbejde gårdhaveudvalgene imellem arbejdes der i sommerhalvårene løbende med udsmykning af de betonrør, som udgør de stationære grill’er i gårdene.
Stjernegårdens to beton-grill-rør stod færdige efter en lang, ihærdig indsats fra Stjernegårdens beboere i sommeren 2009.

Mosaikarbejdet blev sidenhen opstartet i både Månegården og Æblegården i foråret 2012 – og arbejdet kan fortsætte i solrige perioder med tørvejr, indtil den dag, hvor rørene fremstår helt dækkede af smuk og farverig mosaik-kunst.

Diamantgården står derefter næst på listen til tilbuddet om udsmykning med mosaikkunst. I den gård er der ingen beton-grill-rør, så der må tænkes i alternative muligheder for placeringen.

Fugningsmaterialerne og teknikken gør efter hærdning mosaikken vejrbestandig, og mosaikken tåler derfor høj varme, regn, kulde, sne og frost.

Udførelsen af mosaikarbejdet kræver grundig introduktion, men har du tålmodigheden og viljen kombineret med et godt håndelag, kan det snildt læres.
Kunne du som beboer på Østerfælled tænke dig at hjælpe til med mosaik-arbejdet, kan du rette henvendelse via Beboerrepræsentationens mail br@kaserne.dk.

(Mosaik: ‘work in progress’/ Stjernegården)
Mosaik i Stjernegården

(Foto: Kjeld Askvang)