2013

Årsberetning for 2013:

Indsatsen i BR foregår som frivilligt arbejde i repræsentanternes fritid. BR-møder afholdes ca. en gang månedligt året igennem. Læs mere om BR’s funktion under menupunktet ‘Beboerrepræsentationen’.

Ny formand for Østerfælled Beboerrepræsentation: Sanne overtog efter sidste års generalforsamling titlen som formand for BR. Arbejdet foregår som et tæt og ligeværdigt samarbejde repræsentanterne imellem.

Ny og opdateret hjemmeside til fordel for BR og lejerne: I BR satte vi os for, at der fremover skulle gøres mere opmærksom på vigtigheden af at have en beboerrepræsentation – bl.a. via mere opdatering af BR’s nye hjemmeside. Der blev derfor i 2013 fx opsat små BR-hjemmeside-reklamespots på alle opslagstavler i alle opgangene. BR’s hjemmeside www.kaserne.dk opdateres nu oftere med relevant information. Der er indkommet ros til hjemmesiden og forslag om medlemsside. BR og webmaster har også en idé om virtuelle opslagstavler for gårdhaveudvalgene og er dertil i gang med at undersøge detaljerne for et beboerforum på hjemmesiden. En anden idé er en foto-konkurrence, hvilket der kan arbejdes videre med. Husordenen for lejerne på Østerfælled har BR nu lagt i elektronisk version på hjemmesiden. Beboervejledningen er også lagt elektronisk på hjemmesiden men skal opdateres, idet der stadig er fejloplysninger i om fx nødfryser via BR. BR har en arbejdsopgave foran sig ift. at udskrive, gennemgå ved BR-møder samt medbringe til næste møde med ejd.adm. Der blev i løbet af sommeren opsat nye dørtelefoner: brugsvejledning i pdf-udgave har BR også lagt ud på hjemmesiden. BR’s mail: br@kaserne.dk modtager ind i mellem nye henvendelser, som BR besvarer efter bedste evne. BR går ikke ind i sager ift. naboklager og henviser derfor i de tilfælde altid beboerne til selv at rette henvendelse til ejd.adm./udlejer.

Farvel til Østerfælleds sidste fælleslejlighed: År 2013 startede jo lidt trist ud med, at lejernes fjerde og allersidste fælleslejlighed stod til inddragelse af udlejer. Desværre hjalp BR’s bøn om at få lov at beholde denne sidste fælleslejlighed ikke, og vi kunne derfor blot sørge for at få afviklet lejligheden i god ro og orden. Den dertilhørende telefon blev lukket og fælleslejlighedens økonomi overgik til BR’s konto. Møbler og service blev enten solgt fra eller sat i kælderrummet med henblik på senere mulighed for udlån med faste depositumspriser pr. enkelt udlejet genstand.

Godt gang i det frivillige arbejde i gårdhaveudvalgene: Traditionen tro ansøgte BR i starten af året BO2100 om det årlige tilskud til gårdhaveudvalgene. Ansøgningen blev heldigvis som vanligt imødekommet positivt af udlejer, hvilket BR på lejernes vegne sætter stor pris på. Med beløbet fra BR’s konto oveni puljen, kom der således også i år 2013 godt gang i det frivillige arbejde i gårdhaverne. Fra Diamantgården (gårdafsnit 5) modtog BR gårdhaveudvalgets ønskeliste, som er god at have med i dialogen med Steen/Beboerbutikken. Diamantgården hører i øvrigt meget gerne om nogen kender til, hvor og hvordan de andre gårde i tidernes morgen indkøbte betongrillerne. Ligger du inde med svaret formidler BR det gerne videre – skriv fx til BR på br@kaserne.dk. I Stjernegården (gårdafsnit 6) kom der igen i år godt gang i haven, der arbejdes hårdt med at holde den pæn og rar. Også selvom haven er lille, og der skal kæmpes meget hårdt sommeren igennem for at redde græsplænen fra at gå ud. Nye medlemmer strømmer heldigvis til, så flere kan løfte opgaven. Også i Månegården (gårdafsnit 8) var gårdhaveudvalget aktivt, og mosaik-arbejdet kom i gang igen – og nåede langt alt imens, der blev hyggesnakket. I Månegården er der et særligt fokus på, at legepladsen kræver reparationer, hvilket gårdhaveudvalget derfor har henvendt sig til udlejer/BO2100 om. Æblegården (gårdafsnit 9) havde også mange velmente tiltag fra gårdhaveudvalgets side, og også her kom mosaik-arbejdet for alvor i gang igen til stor glæde og inspiration for mange både børn og voksne.

Miljøstationen – et godt men lidt rodet initiativ: Et BR-medlem fik udleveret en Rukonøgle til vognporten i Miljøstationen/ storskraldsrummet. Initiativet kom i stand fordi, alt for mange udefrakommende personer tilegner sig adgang til at gennemrode rummet. Der har været nogle ikke så rare oplevelser med, at rummet desværre på den måde bliver hærget. Med nøglen har vi nu en lille ekstra mulighed for, at porten kan låses efter renovationsfolkene, når de glemmer at låse efter sig i weekender, ferier og på helligdage. Beklageligvis er det dog alt for ofte, at porten ikke er låst, så problemet er ikke løst.

– i øvrigt vedr. kompostordningen: BO2100 bevilgede endnu en gang det årlige – men nødvendige – beløb til reparation af kompostmaskinen. Miljøpunkt Østerbro (beliggende på Vennemindevej 39, Kbh. Ø) udgav et flot inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro. Østerfælleds kompostordning blev fremhævet som eksempel. Kataloget kan hentes gratis hos Miljøpunkt Østerbro. Se evt. mere på www.miljopunkt-osterbro.dk

Info til BR fra ejendomsadministrator: Update fra formanden med orientering fra ejd.adm.: Klage over graffiti på ejendommen. Klage over manglende gadebelysning henne ved Teater Republique (det tidligere Dansescenen), det skulle siden være blevet repareret. Klage over nabo-larm. Naboklage.

BR’s undersøgelse vedr. de forskellige huslejeniveauer: BR blev af flere af Østerfælleds lejere bedt om at undersøge forholdene nærmere ift. de forskellige huslejeniveauer. BR kontaktede derfor på vegne af Østerfælleds lejere huslejenævnet for at høre, om de ville have mulighed for at vurdere lejernes lejekontraktslige huslejeniveauer. Svaret var, at idet ejendommen er privatejet og er opført efter 1992, er der reelt ikke noget loft for, hvor meget udlejer må tage i leje – og lige i den henseende dermed heller ikke mulighed for huslejesag i huslejenævnet.

Det årlige møde mellem BR og vicevært Steen/Beboerbutikken: Det årlige møde med Steen/Beboerbutikken skulle afholdes; forinden tog en BR-repræsentant dels en tørn med at gennemgå og notere detaljeret vedr. den efterhånden mangelfulde belysning på hele ejendommen; dels blev alle repræsentanternes bemærkninger afleveret på skrift til formanden for BR, som herefter aftalte med gårdmændene/viceværterne vedr. dato for det årlige møde i slutningen af august eller start september, BR’s emner, som skulle drøftes på mødet var fx: Hvor langt er malingsarbejdet af vinduer kommet? Hvad er handleplanen for den ventede renovering/opsættelse af ny legeplads i Diamantgården (gårdafsnit 5)?

Det årlige møde mellem BR og vicevært Steen/Beboerbutikken blev således afholdt, og BR blev ved mødet oplyst om følgende:
– at det ville blive meget dyrt at ændre det forældede nøglesystem,
– at hovedrengøring og vinduespudsning vil foregå til foråret,
– at træerne hvert andet år vil blive beskåret af professionelle,
– at hække vil blive renoveret efterhånden, hvor der er huller,
– at ingen til at starte med kendte årsagen til sorte tuschmærker på flere beboeres postkasser – men at det efterfølgende blev konstateret, at mærkerne muligvis var påført af tyvebander, som markerer, hvor ingen er hjemme, så der lettere kan begås indbrud. (Mærkerne skal derfor selvfølgelig fjernes, hvis de opstår igen.)
– at de overvågningskameraer, der var problemer med, nu skulle virke,
– at hvis vi oplever unge mennesker opholde sig i kælderen, må vi meget gerne give besked til Beboerbutikken,
– at ved problemer med larm i ventilationen/ udsugningssystemet i ejendommen skal beboerne henvende sig til Beboerbutikken,
– at det ville blive undersøgt, om de manglende spotlys ved indgangene kan ordnes for rimelige penge,
– at vaskerierne ville blive digitaliserede.

 BR’s undersøgelse vedr. håndværkerlarm: Mange beboere stillede over for BR spørgsmålstegn ved ansættelsesforholdene for de håndværkere, der arbejder på Østerfælled. Beboernes observationer omhandler, at nogle håndværkere arbejder (og larmer) på alle tider af døgnet og alle dage inklusive søn- og helligdage. BR forhørte sig derfor hos Beboerbutikken i forhold til dette. Det BR har fået oplyst fra Beboerbutikken er, at de af BO2100′s egne håndværkere, der arbejder på Østerfælled, har ordnede ansættelsesforhold og overholder husordenens regler om ikke at larme i tidsrummet mellem kl. 19.00 til 07.00. Håndværkerlarm udenfor det tilladte tidsrum må derfor være forårsaget af andre lejeres egne privathyrede håndværkere. Et problem man fra Beboerbutikken gerne vil være behjælpelig med at skride ind overfor, såfremt man som beboer retter henvendelse hos viceværterne, når det foregår. Tidspunkter for larm og ikke-larm skal selvfølgelig overholdes og ellers må de håndhæves.

Beboeres samt BR’s indsigelse mod nedlæggelse af fællesvaskerier: I BR modtager vi fortsat henvendelser fra beboere, som er meget overraskede og kede af, at BO2100 har besluttet at nedlægge to af gårdenes fællesvaskerier. Nedlæggelsen blev allerede påbegyndt i udgangen af 2013. I BR undrer vi os også meget over, at vi ikke blev inddraget og hørt i BO2100′s aktuelle nedlæggelse af de to fællesvaskerier. Det er ikke en beslutning, BR er enig i. Hvilke tal ligger til grund for beslutningen? Nogle af Østerfælleds beboere har klaget til BO2100 over beslutningen, og BR rettede i begyndelsen af det nye år ligeledes henvendelse til BO2100 om sagen. BR’s brev samt svaret fra ejd.adm. Jane Mertz har BR lagt her på hjemmesiden under menupunktet ‘Nyheder’. BR vil gå videre med sagen hos LLO.

 BR støtter nyt fællesinitiativ: TagTomat: BR tog kontakt til initiativtageren for projektet TagTomat og spurgte ham, om han ville kunne give et oplæg for Østerfælleds lejere. Alt peger hen imod, at der nu er kommet en aftale i stand om, at initiativtageren i egen høje person kommer på Østerfælleds årlige generalforsamling og giver et oplæg om TagTomat-projektet. Læs gerne mere på www.tagtomat.dk

 BR’s øvrige gøremål: COMX henvendte sig i løbet af 2013 telefonisk til BR vedrørende forslag om opgradering af hastighed. BR bad COMX om at få noget på skrift og afventer fortsat at modtage dette, før det er noget, BR kan gå videre med. BR modtog en invitation til den 25. februar 2014 til opstillingsmøde hos Østerbro Lokaludvalg. BR undersøgte, hvad det ville indebære, at opstille med en BR-repræsentant og ønskede på den baggrund ikke at deltage.

Kommende indsatsområder i BR-arbejdet: BR har flere ting, som ønskes drøftet med udlejer. BR har taget kontakt til ejendomsadministrator for BO2100 Jane Mertz med henblik på aftale om det årlige møde. Grundet større arbejdsbyrde til færre hænder blev følgende BR-tiltag i 2013 indtil videre udskudt på ubestemt tid: Opdatering af Beboervejledningen, som altså fortsat rummer fejloplysninger om fx nødfryser via BR. BR undersøger hvilke emner, der kunne være relevante til en LLO-foredragsaften for Østerfælleds beboere. Tak for endnu et år på Østerfælled.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________

Sammendrag fra BR-møde/ december 2013:

Beboerrepræsentationen (BR) er af flere af Østerfælleds lejere blevet bedt undersøge forholdene nærmere ift. de forskellige huslejeniveauer. BR kontakter huslejenævnet for at høre, om de har mulighed for at vurdere lejernes huslejefastsættelser.

BR tager kontakt til initiativtageren for projektet tagtomat og spørger ham, om han kan give et oplæg på den årlige generalforsamling for Østerfælleds lejere.

Mange beboere spørger til ansættelsesforhold for de håndværkere, der arbejder på Østerfælled. Beboere har observeret, at nogle håndværkere arbejder (og larmer) på alle tider af døgnet og alle dage inklusive søn- og helligdage. BR spørger i første omgang viceværterne i Beboerbutikken.

Det årlige møde mellem BR og vicevært Steen/Beboerbutikken er blevet afholdt. BR blev ved mødet oplyst om følgende:
- at det er meget dyrt at ændre det forældede nøglesystem,
- at hovedrengøring og vinduespudsning vil foregå til foråret,
- at træerne hvert andet år vil blive beskåret af professionelle,
- at hække renoveres efterhånden, hvor der er huller,
- at ingen kender årsagen til sorte tuschmærker på flere beboeres postkasser (efterfølgende er det konstateret, at mærkerne kan være påført af tyvebander, som markerer, hvor ingen er hjemme, så der lettere kan begås indbrud),
- at de overvågningskameraer, der har været problemer med, skulle virke nu,
- at hvis vi oplever unge mennesker opholde sig i kælderen, må vi meget gerne give besked til Beboerbutikken,
- at ved problemer med larm i ventilationen/ udsugningssystemet i ejendommen skal beboerne henvende sig til Beboerbutikken,
- at det undersøges, om de manglende spotlys ved indgangene kan ordnes for rimelige penge,
- at vaskerierne er ved at blive digitaliserede.

Update fra webmaster: BR’s hjemmeside www.kaserne.dk opdateres atter med relevant information.

COMX har henvendt sig telefonisk til BR vedrørende forslag om opgradering af hastighed. BR beder COMX om at få noget på skrift.

Næste BR-møde afholdes januar 2014.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ august 2013
:

På dette møde i Beboerrepræsentationen (BR) er der opsamlet ift. status for BR’s aktuelle indsatsområder. Endvidere er udarbejdet en liste over de emner, som ønskes drøftet med Steen/Beboerbutikken.

Grundet større arbejdsbyrde til færre hænder er følgende tiltag indtil videre udskudt på ubestemt tid: Opdatering af Beboervejledningen, som altså fortsat rummer fejloplysninger om fx nødfryser via BR.

Næste BR-møde afholdes december 2013.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Sammendrag fra BR-møde/ juni 2013
:

Det årlige møde med Steen/Beboerbutikken skal afholdes; forinden sendes alt på skrift til formanden for Beboerrepræsentationen (BR), mødet bliver i september, Steen er på ferie i august, Steen foretrækker at mødet ligger på en onsdag, når han har vagt.

Update fra formanden med orientering fra ejd.adm. Jane Mertz: Klage over graffiti på ejendommen. Klage over manglende gadebelysning henne ved Teater Republique (det tidligere Dansescenen), det skulle siden være blevet repareret. Klage over nabo-larm. Naboklage.

BR’s mail: der er nye henvendelser, som skal besvares og beboerne skal evt. sendes videre til ejd.adm./udlejer fx med naboklager.

Beboervejledningen er nu lagt elektronisk på hjemmesiden men skal opdateres, der er stadig fejloplysninger i om fx nødfryser via BR. BR udprinter, gennemgår ved næste BR-møde og tager med til næste møde med ejd.adm.
 Husordenen er også lagt elektronisk på hjemmesiden

Nyt fra gårdene:
 Diamantgården (gårdafsnit 5): BR har modtaget gårdhaveudvalgets ønskeliste, som medbringes ved mødet med Steen/Beboerbutikken, det undersøges, om nogen kender til, hvor og hvordan de andre gårde i tidernes morgen indkøbte betongrillerne.
 Stjernegården (gårdafsnit 6): godt gang i haven, der arbejdes hårdt med at holde den pæn og rar.
 Månegården (gårdafsnit 8): gårdhaveudvalget er aktivt, og mosaik kommer i gang igen snart. 
Æblegården (gårdafsnit 9): mange tiltag fra gårdhaveudvalgets side, mosaik er i gang igen.

Hjemmesiden: 
Update fra webmaster: der er indkommet en henvendelse fra beboer med ros til hjemmesiden og forslag om medlemsside.
Webmaster har også en idé om virtuelle opslagstavler for gårdhaveudvalgene og undersøger, om der kan dannes et beboerforum på hjemmesiden.
 En anden idé er en foto-konkurrence, hvilket der kan arbejdes videre med.
 Der er sat små hjemmeside-reklamespots op på alle opslagstavler i alle opgangene.

Dørtelefoner: brugsvejledning i pdf-udgave lægger BR også på hjemmesiden.

Indkøb af lille bærbar til formandens arbejde.

Næste BR-møde afholdes august 2013.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ april 2013
:

Sanne overtager titlen som formand.

Beboerrepræsentationen (BR) vil i år 2013 løbende gøre mere opmærksom på vigtigheden af at have en beboerrepræsentation – bl.a. via mere opdatering af BR’s nye hjemmeside.

Kassererposten fortsætter. Ligeledes gør BR’s webmaster ift. hjemmesiden.

Der indkøbes en lille bærbar computer til BR-arbejdet.

De årlige telefonpenge er primo april overført til BR-medlemmernes konti.

Den nu afviklede fælleslejligheds telefon lukkes.

Fælleslejlighedens kontanter er overdraget til kassereren,
og fælleslejlighedens indestående beløb i bank overføres til BR’s konto.

Beholdningen i kælderrummet gennemgås med henblik på udlejning af service m.m., og der findes priser for depositum pr. enkelt udlejet genstand.

BR ansøger BO2100 om det årlige tilskud til gårdhaveudvalgene.

BR aftaler med gårdmændene/viceværterne vedr. dato for det årlige møde gerne i slutningen af august eller start september,
- indtil da samler BR sammen, hvilke emner, der skal drøftes på mødet fx:
Hvor langt er malingsarbejdet af vinduer kommet? 
Hvad er handleplanen for den ventede renovering/opsættelse af ny legeplads i Diamantgården (gårdafsnit 5)?

BR kontakter også ejd.adm. for aftale om det årlige møde.

BR undersøger hvilke emner, der i 2013 kunne være relevante til en LLO-foredragsaften for Østerfælleds beboere.

Et BR-medlem får nu udleveret en Rukonøgle til vognporten i Miljøstationen/ storskraldsrummet, så porten kan låses efter renovationsfolkene, når de glemmer at låse efter sig i weekender, ferier og på helligdage.

Lokalavisen har bragt en spændende artikel om Østerfælleds kompostordning.
 BR forsøger at finde artiklen digitalt med henblik på at lægge den ind på hjemmesiden samt sende artiklen til ejd.adm.

BR holder møde igen juni 2013.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

__________________________________________________________________

Referat fra Østerfælleds årlige generalforsamling/ marts 2013
:

Dato: onsdag den 20. marts 2013/ Sted: Østerfælled Torvs Selskabslokaler-Lille sal, Marskensgade 7, 2100 København Ø/ Tidspunkt: kl. 19:00-21:00

Dagsorden
:

 1. Valg af dirigent
 og referent
 2. Årsberetning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fremtidig virksomhed
 • Samarbejdet med LLO om beboerarrangement
 • Støtte fællesinitiativer blandt beboere
 • Stadigt af have fokus på vand- og varmeregnskabet
 • Fokus på vedligeholdelse og sikring mod vandskader
 1. Budget, herunder fastsættelse af kontingent og fastsættelse af fordelingsnøgle til udvalgene i gårdene
 2. Valg af Beboerrepræsentation, 2 bilagskontrollanter og suppleanter

8. Evt.

 1. Valg af dirigent og referent
 Dirigent og referent er valgt. Dirigenten noterer sig, at indkaldelse til generalforsamling samt uddeling af dagsorden er foretaget rettidigt. Kort præsentation af Beboerrepræsentationens medlemmer og suppleanter.
 1. Årsberetning
 Årsberetningen er sammen med dagsordenen udleveret på forhånd på skrift. Formanden opfordrer til, at der i salen kan rejses spørgsmål og kommentarer til indholdet.

2.1 Mødelokale til gårdhaveudvalgene?
 En beboer vil gerne spørge, om Beboerrepræsentationen (BR) er bekendt med, om der – i mangel af den nu afviklede fælleslejlighed – forefindes et andet lokale, som kan lånes til gårdhaveudvalgsmøder. BR er ikke bekendt med, at der skulle være et sådant men henviser til, at hobbyrummet evt. kan benyttes i mangel af bedre.

2.2 Udlejers plan for vedligehold?
 En beboer rejser spørgsmålet om, hvad der i årsberetningen menes med, at der fra udlejers side er en plan for vedligehold af ejendommen. Formanden fortæller om BR’s årlige gennemgang af ejendommen med ejendomsadministrator og vicevært, hvor der er dialog om, hvilke udbedringer, reparationer, forbedringer og lign. der er behov for. Beboeren anmoder BR om at undersøge muligheden for at få den konkrete plan at se. BR vil tilstræbe at undersøge muligheden for dette.

 1. Regnskab

3.1 Bilagskontrol
 Kassereren bekræfter, at 1. – og 2. Bilagskontrollant har gennemgået og godkendt bilagene for regnskabsåret 2012. (Eneste notits: ét bilag var underskrevet af kassereren i stedet for af den nu fraflyttede – og derfor tidligere – hjemmeside-webmaster.)

3.2 Bankskifte
 BR har i det nye år 2013 skiftet bank fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. Mindre gebyrer, intet abonnement. Nu med plus-rente for indestående.

3.3 Budgettering og kategorisering En beboer bemærker, at administrationsudgifterne har oversteget det budgetterede beløb for kategorien. Kassereren kan som årsag berette, at det minus, der umiddelbart fremgår af regnskabet for regnskabsåret 2012 er udlignet i januar 2013 pga. senere indbetalte refusioner for udlæg for bl.a. en høj regning for reparation af kompostmaskinen foretaget tilbage i 2012. Et sådant udlæg dækkes delvist via refusion fra Bo2100 i form af et årligt kompost-tilskud. Udligningen vil således figurere i det kommende regnskab for regnskabsåret 2013. Kassereren oplyser samtidig, at det i det fremtidige kassererarbejde tilstræbes, at kategorierne i regnskabsføringen opdeles endnu tydeligere.

Regnskabet for 2012 er vedtaget.

Indkomne forslag Indkomne forslag er sammen med dagsordenen udleveret på forhånd på skrift.

 1. Indkomne forslag

4.1 Ændring af vedtægter 9
Stk.1 Beboerrepræsentationen administrerer økonomien i henhold til det på
generalforsamlingen vedtagne budget. Formand og kasserer i fællesskab skal underskrive, for at forpligte Beboerrepræsentationen. Dog kan kassereren alene disponere økonomisk. BR skal tilstræbe at understøtte fællesinitiativer ved hvert år at tildele gårdene et af BR fastsat rådighedsbeløb. Beløbet fastsættes pr. lejemål. Beløbet stilles til rådighed for gårdhaveudvalget, som er nedsat på det årlige gårdhavemøde. Hvis ikke der er nedsat et gårdhaveudvalg, kan BR disponere over beløbet på gårdens vegne. 9 Stk. 3 
Der afholdes ikke længere generalforsamling i gårdene. Til gengæld afholdes et gårdhavemøde i maj/juni, der som minimum på dagsordenen skal have nedsættelse af gårdhaveudvalg samt indstilling af repræsentant til BR. Såfremt der i en gård ikke kan nedsættes et udvalg, står BR for afholdelse af gårdhavemødet.

Vedtægtsændringerne og tilføjelserne er vedtaget.

4.2 Diverse forslag BR’s forslag om, at kontantbeholdningen fra den nu afviklede fælleslejlighed indsættes på BR’s konto – samt reserverer 25.000,- kroner af beløbet til evt. tvister vedr. lejemålene på Østerfælled – er forklaret og herefter vedtaget. BR’s forslag om, at der i 2013 kan refunderes op til 75,- kroner pr. lejemål til fællesinitiativer i gårdene er ligeledes forklaret og herefter vedtaget. Der er indkommet skriftlige forslag (udleveret sammen med dagsordenen) fra en beboer. Forslagene omhandler håndhævelse af rygeforbud i vaskerier og trappeopgange samt bedre skiltning på ejendommen og i beboermappen mod hundeluftning. Disse forslag er herefter drøftet på mødet og tages af BR med videre til udlejer. Forslaget om sluttidspunkt på fremtidige indkaldelser til generalforsamlinger er ligeledes drøftet på mødet og ikke vedtaget.

 1. Fremtidig virksomhed

5.1 Samarbejdet med LLO om beboerarrangement 
I år 2012 afholdt BR en foredragsaften for beboerne med Kurt fra Lejernes Landsorganisation (LLO). Beboerarrangementet var yderst velbesøgt, og med Kurts LLO-ekspertise – og masser af spørgetid for de mange fremmødte beboere – blev mange interessante og relevante emner diskuteret og belyst. Arrangementet var så stor en succes, at BR vil tilstræbe at afholde et lignende allerede igen i år 2013. En beboer ytrede hertil, at det med beboerarrangementet også var rart at opleve mere synligt, hvad LLO bidrager med for os lejere. 
En beboer spørger, om BR kender tallet for, hvor mange af lejerne, der pt. har huslejekontrakter med trappeleje. BR kender ikke tallet.

5.2 Støtte fællesinitiativer blandt beboere
 BR har fremsat forslag om, at der i 2013 kan refunderes op til 75,- kroner pr. lejemål til fællesinitiativer i gårdene via gårdhaveudvalgene.

5.3 Stadigt af have fokus på vand- og varmeregnskabet
 Så vidt BR er orienteret er ingen af de indsigelser mod vand-/ varmeregnskab, enkelte lejere har foretaget, fulgt til dørs. Dette skyldes muligvis, at lejere er fraflyttet efter deres indsigelser. BR er bekendt med, at én sag er fulgt til dørs men i øvrigt tabt.

5.4 Fokus på vedligeholdelse og sikring mod vandskader Selvom udlejer/viceværterne har foretaget forbedringer ift. at forsøge at undgå flere vandskader på ejendommen, så gives der ingen garantier mod ekstreme vejrforhold.
 BR opfordrer i den forbindelse beboerne til, at såfremt, der atter opstår problemer pga. skybrud og lign., som forårsager oversvømmelser, så er det et godt udgangspunkt – for effektivt samarbejde med viceværter og udlejer – at fotografere omfanget af vandskaderne og overdrage konkrete informationer og fotos til viceværter/udlejer.

 1. Budget, herunder fastsættelse af kontingent og fastsættelse af fordelingsnøgle til udvalgene i gårdene
 Budgettet for 2013 er sammen med dagsordenen udleveret på forhånd på skrift og er ved mødet vedtaget.

6.1 Sidste fælleslejlighed er nu afviklet 
På mødet er endvidere fremvist et afsluttende regnskab for den nu afviklede fælleslejlighed i Månegården (gårdafsnit 8). Der er et overskud, som indsættes på BR’s konto. Som en lille notabene kan det tilføjes, at to af BR’s ildsjæle arbejder på at samle al det resterende service, borde og stole fra fælleslokalerne i et opbevaringsrum, som så med tiden kan fungere som en slags beboer-udlejningscentral af de nævnte effekter. Det vil blive annonceret på BR’s hjemmeside www.kaserne.dk , når det er blevet en aktualitet.

 1. Valg af Beboerrepræsentation, 2 bilagskontrollanter og suppleanter Formanden har ikke genopstillet og udtræder af BR. Formandens indsats vil blive savnet af BR, som takker for det gode samarbejde.
 De tilbageværende medlemmer og suppleanter har genopstillet og forstætter i BR.
 Der er ikke opstillet nye medlemmer til BR.
 1. Bilagskontrollant har genopstillet og fortsætter.
 2. Bilagskontrollant er ikke til stede men anmodes om genopstilling ☺.
 1. Evt.

8.1 Øget forekomst af graffiti
 En beboer har henledt opmærksomheden på den stigende forekomst af graffiti på Østerfælled, og en beboer supplerer med, at undersøgelser viser, at den eneste måde at komme graffiti til livs – og for at undgå, at den eskalerer – er at få fjernet graffitien med det samme, når den er opstået. Det er derfor også et emne, BR bringer videre til udlejer.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation