2014

Årsberetning for 2014: 

Beboerrepræsentationen (BR) er en forening af lejere på Østerfælled. I BR har vi større mulighed for indsigt vedr. forholdene i ejendommen, end de enkelte lejere har. Vi kan forhandle med udlejeren på lejernes vegne for at få løst generelle tvivlsspørgsmål – og vi kan være med til at sikre, at lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager løbende kigges efter i sømmene. Indsatsen i BR foregår som frivilligt arbejde i repræsentanternes fritid. Møder afholdes ca. en gang månedligt året igennem. BR opdaterer løbende på hjemmesiden www.kaserne.dk og kan kontaktes via kontaktformularen på denne og/eller via mail: br@kaserne.dk.

Da fire vaskerier skrumpede til to:
Tilbage i december 2013 nedlagde udlejer de to ud af fire af Østerfælleds fællesvaskerier. På vegne af Østerfælleds lejere rejste BR af samme årsag i 2014 en klagesag via LLO. Status ved årsskiftet pegede fortsat på betydelige fællesvaskeri-problemer. Problemerne er – efter BR’s kendskab – hovedsageligt koncentreret om det kælder-fællesvaskeri, som ligger i gårdafsnit 6 (Marskensgade 29, kld.), og som beboerne fra gårdafsnit 6 samt også gårdafsnit 5 og ungdomsboligerne altså nu må deles om. I BR valgte vi derfor at videreføre sagen via LLO.

Mere end bare tomater:
Ved sidste års generalforsamling kom initiativtageren fra projekt TagTomat og gav et inspirerende oplæg om TagTomat-projektet. BR støttede økonomisk og praktisk op om, at projektet blev realiseret her på Østerfælled. En solskinsdag i maj 2014 deltog de fremmødte Østerfælled-beboere i en rigtig hyggelig workshop. Der blev kigget og plantet til stor fornøjelse for både børn og voksne.

Da kompostordningen komposterede sig selv:
Kompostordningen blev af BR i år 2014 sat i bero. Der var brug for en tænkepause, hvor BR kunne spørge sig selv og Østerfælleds lejere, om kompostordningen skulle køre videre. BR husstandsomdelte derfor i starten af november 2014 et brev til alle Østerfælleds beboere vedr. kompostordningen. Dette med en opfordring til beboerne om at melde sig til et nyt ad hoc kompostudvalg, som fremadrettet vil kunne stå for driften af anlægget. For at kompostanlægget kan komme i drift igen, kræver det et nyt udvalg bestående af 5-6 beboere, som er villige til at stå for driften. Driften indebærer: indkøb af træpiller, påfyldning af disse, kommunikation vedr. anlægget mv. Deadline for tilbagemelding var 17. november 2014, og en lille håndfuld beboere tilmeldte sig. Derpå skulle de kontaktes af en repræsentant for BR – med henblik på et kommende kompostudvalgsmøde. På mødet skulle det besluttes, om der kan oprettes et nyt kompostudvalg.

Cykelkældrene mv.:
Der har i årets løb været en del tyverier af/ fra cykler i bl.a. cykelkældrene. Dette selvom cyklerne var låste og evt. endda også låst fast. Flere cykler manglede pludselig deres cykelsadel eller andre dele. Politiet har været tilkaldt i nogle af sagerne. Vi opfordrer jer til, at man henvender sig i Beboerbutikken, hvis man ser noget mistænkeligt i fx cykelkældrene.

Nyt fra gårdhaveudvalgene:
Østerfælled rummer fire gårde med grønne gårdhavemiljøer. Gårdhaveudvalgenes arbejde drives via frivillige kræfter og godt beboersamarbejde.

– gårdafsnit 5: I foråret kom der atter godt gang i gårdhaveudvalget, som plantede blomster i krukker, lugede og indkøbte nye havemøbler til gården. Gården blev brugt mere, hvilket var dejligt at se. Diamantgårdens beboere glæder sig til at BO2100 i 2015 opsætter ny legeplads i gården. Gårdhaveudvalget har planer om mere TagTomat-projekt.

– gårdafsnit 6: Stjernegården var i solskinsmånederne en rigtig have, som blev benyttet flittigt af gårdens beboere. Små oaser blev forsøgt fastholdt med lidt nye krukker, planter, parasoller m.m. – og i den mørke juletid blev opsat lyskæder i træer og buske. Efter en desværre alt for mudret vinter er græsset slidt ned og trænger til et nyt lag næringsholdig jord inkl. såning af nye græsfrø, gødning, vanding og masser af kærlig pleje. Havemøblerne indgår også mht. vedligeholdelse og/eller ligefrem udskiftning.

– gårdafsnit 8: Gårdhaveudvalget var året rundt aktivt og Månegården stod grøn og smuk. I starten af 2014 udskiftede BO2100 hele legepladsstativet og opsatte nyt legehus ved sandkasseområdet. Som i de foregående år blev der traditionen tro afholdt sommer- og julekomsammen for beboerne. I sommermånederne blev der arbejdet videre med mosaikken.

– gårdafsnit 9: Et særdeles aktivt gårdhaveudvalg og en meget aktiv gård i det hele taget. Gårdhaveudvalget opsatte i løbet af foråret bl.a. frodige kapillærkasser med friske krydderurter. Mosaikdekorationerne begyndte denne sommer for alvor at tage form til stor glæde for flere af Æblegårdens nysgerrige og positive beboere. I august blev der afholdt sommerfest med stor deltagelse af børn og voksne. I december blev der ophængt julelys i træerne. Mosaikarbejdet fortsætter i sommerhalvåret.

– i øvrigt vedr. gårdhaveudvalgene: Ift. BR’s kassererarbejde for gårdhaveudvalgene, modtog BR i 2014 en henstilling fra BO2100 ang. refusions- og dokumentationsreglerne. Reglerne er tilgængelige på hjemmesiden www.kaserne.dk.

De fire gårdudvalg konstituerer sig efter det årlige møde i maj/juni. Ønsker du at kontakte dit gårdudvalg, men ved du ikke, hvem du skal kontakte, så send en mail med navn og adresse til BR. Så hjælper vi gerne med navn og adresse til gårdudvalget.

Nyt navn: ComX blev til Dansk Kabel TV:
BR var i løbet af året i dialog med Østerfælleds Internetudbyder Dansk Kabel TV (det tidligere ComX). Punktet vil BR tage med på generalforsamlingen og arbejder derfor også for, at en konsulent fra Dansk Kabel TV/ComX vil kunne deltage på generalforsamlingen med et lille oplæg om ordningen.

De årlige møder i hhv. Beboerbutikken og ejendomsadministrationen v/BO2100:
Udvalgte BR-repræsentanter deltog i møderne. Alle BR-medlemmers punkter blev taget med og præsenteret ved de to møder.

BR’s øvrige gøremål:
BR var i løbet af 2014 behjælpelig med kopier af lejekontrakter til en lejerforening i Hellerup, som har sammenlignings-huslejesag i huslejenævnet.

Beboervejledningen rummer fortsat fejloplysninger om fx nødfryser via BR. I løbet af 2015 vil BR gennemgå Beboervejledningen ord for ord. Der er hos BR d.d. rettet ca. seks sider.

Den tidligere fælleslejligheds resterende service, borde og stole er nu i et opbevaringsrum, som ifølge BR’s plan vil kunne fungere som en slags beboerudlejningscentral af de nævnte effekter. Der annonceres på BR’s hjemmeside, når udlejning er aktuelt.

Regnskab for 2014 / Budget for 2015:
Det årlige budget er en generel liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger), som ved årsskiftet sammenholdes med det faktuelle årsregnskab for at se, om omkostningerne holder sig nogenlunde inden for rammerne. I regnskabet for år 2014 ses en difference ift. udgifterne. Differencen skyldes bl.a. at der i løbet af året dels opstod nogle få uforudsete udgifter, dels blev der indført en ny ekstra administrationsudgift. Sidstnævnte udgift vil fremadrettet blive budgetteret som fast administrationsudgift. Dertil ses en række mindre udsving på minussiden fx ift. forhøjelse af LLO-kontingentbetaling og lidt lavere renteindtægt. De budgetterede udgifter til de ellers nøje planlagte fællesinitiativer for år 2014 var i øvrigt beklageligvis ved en fejl tilbage i år 2013 blevet sat for lavt.

På plussiden ses til gengæld lidt færre udgifter til mødeforplejning, hjemmeside samt repræsentation/gaver. Dertil ses højere beboerindbetalingsindtægter. Endvidere er – også på plussiden – slut december foretaget en deponering af restbeløbet fra de afsatte BR-bidragsrefusionsmidler til gårdhaveudvalgenes fællesinitiativer. Det betyder, at selvom beløbet optræder som en udgift i regnskabet, er beløbet i realiteten blot overført til BR’s separate kompostkonto. BR råder således stadig over det pågældende beløb. Derved er der i år som et nyt tiltag taget højde for økonomien omkring det fremtidige arbejde med kompostordningen.

Indkomne forslag:
1) Forslag fra lejer på Østerfælled om vaskeriudvalg:
”Jeg foreslår, at vi danner et vaskeriudvalg her på Østerfælled. Et udvalg som har et øje på, at der er god justits i vores vaskerier. Og et forum som beboere kan henvende sig til i tilfælde af, at de oplever problemer. Evt. på en Hotmail. Eller på Østerfælleds hjemmeside.

Det er nødvendigt, at udvalget får adgang til betalingssystemets computer, så de kan se, hvem der ikke respekterer de forudbestilte vasketider. Og via den vej arbejde videre med problemet. Om der fx skal være sanktioner over for de naboer, som vasker, trods maskinerne er forudbestilte. Og hvilke sanktioner det evt. kan være. Jeg forestiller mig, at vaskeriudvalget selv udarbejder et kommissorium, som skal godkendes af BR, inden det kan træde i kraft hurtigst muligt efter årets generalforsamling.

Hvis der ikke er stemning for dette forslag, så er forslaget under alle omstændigheder med til at gøre opmærksom på, at der er problemer i vaskeri 5/6. Og det bliver der så gjort opmærksom på her, og det kommer med i referatet fra årets generalforsamling, hvilket kan skabe debat og opmærksomhed.

Baggrunden for dette forslag er, at jeg utallige gange er kommet ned i vaskekælderen til min forudbestilte vasketid og har konstateret, at nogle af maskinerne allerede er taget i brug af andre. Der står jeg så og kan intet gøre. Blot føle magtesløshed og blive meget irriteret. Jeg har forsøgt at få hjælp i Beboerbutikken, men den slags sager vil de ikke gå ind i. De har meget andet at se til, det har jeg forståelse for. Jeg synes, at denne respektløshed er tiltagende i vores vaskeri afd. 5/6. Hvorfor ved jeg ikke, men jeg kan blot gisne! Jeg ved ikke, om det også er et problem i vaskeri afd. 8/9. Men der må gøres noget, derfor dette forslag.”

2) Forslag fra BR om rådighedsbeløb til gårdene:
BR fremsætter med budgettet for 2015 forslag om, at der afsættes et rådighedsbeløb til refusion på 100,- kr. pr. lejemål til brug for gårdhaveudvalgenes arbejde/fællesinitiativer i gårdene.

Fremtidigt arbejde:
Arbejdsopgaverne for BR vil i 2015 især omhandle følgende:
– Videreførelse af fællesvaskerisagen
– Opdatering af Beboervejledningen
– Dansk Kabel TV, arbejde videre mht. kontrakter og opdatering af Internettet
– Kompostudvalget
– Årlige møder med BO2100 og Beboerbutikken
– Regler for lån af service, borde, stole osv.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________

Sammendrag fra BR-møde/ december 2014:

Kompostordningen: Beboerrepræsentationen (BR) husstandsomdelte i starten af november 2014 et brev til alle Østerfælleds beboere vedr. kompostordningen. Dette med en opfordring til beboerne om at melde til sig et nyt ad hoc kompostudvalg, som fremadrettet vil kunne stå for driften af anlægget. For at kompostanlægget kan komme i drift igen, kræver det nemlig et nyt udvalg bestående af 5-6 beboere, som er villige til at stå for driften. Driften indebærer: indkøb af træpiller, påfyldning af disse, kommunikation vedr. anlægget mv. Deadline for tilbagemelding var 17. november 2014, og en lille håndfuld beboere tilmeldte sig og vil snarest muligt blive kontaktet af en repræsentant for BR – med henblik på et kommende kompostudvalgsmøde. På mødet vil det blive besluttet, om de pågældende beboere vil oprette et nyt kompostudvalg.

Fællesvaskeri-sagen: Der er fortsat betydelige problemer efter udlejers lukning af de to ud af fire af Østerfælleds fællesvaskerier. Problemerne er – efter BR’s kendskab – hovedsageligt koncentreret om det kælder-fællesvaskeri, som ligger i Stjernegården/gård 6 (Marskensgade 29, kld.), og som beboerne fra gård 6 samt også Diamantgården/gård 5 og ungdomsboligerne altså nu må deles om.

I BR har vi ikke hørt yderligere protester eller fortsatte klager fra de to andre gårde, dvs. Månegården/gård 8 og Æblegården/gård 9, hvorfor vi formoder, at deres fællesvaskeri fungerer bedre. I BR har vi for god ordens skyld forsøgt at forhøre os lidt i disse to gårde, og udover tilkendegivelser om, at nogle beboere af nød har købt sig egne maskiner, har stikprøve-svar fra disse to gårde ikke givet BR konkrete tegn på fortsat utilfredshed. Det forlyder dog, at deres ellers nedlagte fællesvaskeri stadig delvist “virker” og dermed fortsat er i brug, hvilket kan være en del af forklaringen på de knapt så mange protester derfra.

Til gengæld modtager BR fortsat jævnligt henvendelser fra beboere vedr. førnævnte fællesvaskeri i Stjernegården/gård 6 (Marskensgade 29, kld.). Her er forskellen fra før til nu også ganske betydelig i og med, at det nu nedlagte fællesvaskeri var det største og mest fremkommelige vaskeri af de to – nemlig beliggende i stueplan og med separat indgang med egen dør direkte fra gadeplan.

Så man nedlagde det bedste vaskerilokale (lokalet står i øvrigt fortsat tomt, så kunne man ikke bare i stedet lave dette bedre egnede lokale til fællesvaskeri?), og lod beboerne beholde det meget lille og mindst egnede kældervaskerilokale.

Klagepunkterne er bl.a. misligholdelse/ gamle, slidte maskiner og ikke tidssvarende vaskerilokale samt mere konkrete klagepunkter, som via LLO er forelagt BO2100 med mulighed for oplysende kommentarer, som BR håber at kunne bringe her på hjemmesiden . Ønsker man som lejer på Østerfælled i mellemtiden at få tilsendt listen med de konkrete klagepunkter kan rettes henvendelse med navn, adresse og lejlighedsnr. til br@kaserne.dk.

BR’s repræsentanter afholder nyt møde med LLO (Lejernes Landsorganisation) om sagens videre forløb og modtager i den forbindelse fortsat gerne skriftlige henvendelser fra de af Østerfælleds beboere, som ønsker at ytre sig ift. sagen. (Skriv til BR på: br@kaserne.dk)

Tyveri af og fra cykler: I september 2014 gav BR orientering til udlejer og viceværter om, at der bemærkedes en stigning i tyverier fra cykler samt cykeltyverier på Østerfælled. Dette selvom cyklerne er låste og evt. endda også låst fast. Derudover oplevedes en stigning i antallet af skraldning af cykler, hvor eksempelvis sadler, bagagebærere, skærme osv. lynhurtigt afmonteres og stjæles. Det er ikke rart at opleve at fx ens cykelsaddel pludselig mangler på ens cykel. Der har været episoder, hvor tyvene enten er opdaget via videoovervågning eller er taget på fersk gerning. Politiet har været tilkaldt i disse sager. Desværre har det i flere tilfælde vist sig at være helt en systematisk adfærd fra nogle af Østerfælleds egne beboere, hvilket er trist at erfare.

Vær årvågen, hold øje med jeres ting og hinanden, vi har kun det Østerfælled, vi selv værner om. Østerfælleds lejere anvises til at kontakte politiet, hvis det er akut – og ellers kontakt viceværterne i Beboerbutikken og udlejer/ BO2100 – og gerne også BR (br@kaserne.dk), hvis du har oplysninger vedr. tyveri af og fra cykler på Østerfælled.

Naboklager: …er normalt ikke BR’s område men er dog drøftet, idet BR (jf. kopier fra udlejer af klagerne samt udlejers svar) har modtaget særligt mange klager ang. et af Østerfælleds lejemål.

Budgettet for år 2014: Budgettet ser foreløbig ud til at holde, og årsregnskabet står snart for døren.

Ift. kassererarbejdet har BR i 2014 modtaget en fremadrettet opdatering fra BO2100 ang. refusions- og dokumentationsreglerne. Som det ligeledes fremgår her på hjemmesiden er reglerne, som følger:

Til hver af Østerfælleds fire grønne gårde er der tilknyttet en konto med beløb, som det enkelte gårdhaveudvalg kan disponere over via Beboerrepræsentationens kasserer.

En del af beløbet dækkes via årlige tilskud fra udlejer/BO2100 og refunderes via BR’s kasserer for hver enkelt gård. BR skal – på vegne af de fire gårde – genansøge udlejer/BO2100 om tilskuddet ved udgangen af hvert årsskifte. BR har således også afsendt ansøgning december 2014. En anden del af beløbet dækkes ved Beboerrepræsentationens økonomiforvaltning i kraft af beboernes egne beboerindbetalinger til huslejeomkostninger. Dette beløb budgetteres variabelt via BR og skal vedtages fra år til år på Østerfælleds årlige Generalforsamling.

Medlemmer af gårdhaveudvalgene kan således aflevere kvitteringer/bonner/bilag for et gårdhaveudvalgs udlæg i en lukket kuvert via BR-kassererens postkasse. Udlæg godkendes af BR-kassereren til refusion såfremt følgende forhold gør sig gældende: Udlægget er foretaget af et officielt medlem af gårdhaveudvalget. Kvitteringer/ bonner/ bilag er ikke påført egne skriblerier. Gårdhaveudvalgsmedlemmets underskrift samt bankoplysninger samt eventuelle bemærkninger til kassereren er vedlagt via separat note i samme lukkede kuvert. Og endvidere: pengene fra BO2100 må udelukkende bruges til forskønnelse og vedligeholdelse af gårdhaverne. Pengene fra Beboerrepræsentationens økonomiforvaltning i kraft af beboernes egne beboerindbetalinger må bruges til forskønnelse og vedligeholdelse af gårdhaverne samt til støtte af fællesinitiativer i de enkelte gårde. Spørgsmål ang. gårdhaveudvalgsordningen mv. kan med fordel stiles direkte til BR’s kasserer (fx via: br@kaserne.dk).

Dansk Kabel TV: BR er fortsat i dialog med Østerfælleds Internetudbyder (det tidl. ComX). Punktet tages med på Generalforsamlingen, hvor en repræsentant fra Dansk Kabel/ComX muligvis vil deltage og holde et lille oplæg om ordningen. BR gen-rekvirerer de gamle kontrakter dels fra Dansk Kabel TV/ComX, dels fra udlejer/BO2100.

Opdatering af Beboervejledningen: …som altså fortsat rummer fejloplysninger om fx nødfryser via BR. BR vil på BR-møderne i år 2015 gennemgå Beboervejledningen ord for ord .

Den tidligere fælleslejligheds resterende service, borde og stole:  – er nu i et opbevaringsrum, som i følge BR’s plan vil kunne fungere som en slags beboer-udlejningscentral af de nævnte effekter. Det annonceres på BR’s hjemmeside www.kaserne.dk, når udlejning er blevet en aktualitet.

Generalforsamlingen (marts 2015): afholdes i år ikke i Østerfælleds tidligere selskabslokaler, idet udlejer har inddraget disse lokaliteter til kontorudlejning o. lign. BR undersøger pt. andre forsamlingsmuligheder i nærområdet. Krudttønden er på tale.

BO2100’s vedligeholdelse af grønne fællesarealer udenfor gårdene samt maling af opgange: – er punkter, som BR har tilføjelser og spørgsmål til fx: 1) Hvilke gartner-planer er der for de gangstier og passager, der forbinder gårdene (dvs. blomster, buske og planter, som de fire beboer-gårdhaveudvalg ikke selv står for) – her tænkes især på beskæring af fællesarealers blomsterbuske i stisystemernes hække og omkring Miljøstationen o. lign.? 2) Af hvilke årsager males slidt træværk ikke ifm. maling af opgange? BR bringer punkterne med videre til de årlige møder med hhv. vicevært Steen/Beboerbutikken og ejendomsadministrator for BO2100 Gitte Falborg Jensen.

Næste BR-møde afholdes januar 2015.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/august 2014:

Nyt fra LLO vedr. lukning af fællesvaskerier: På vegne af Østerfælleds lejere har beboerrepræsentationen (BR) været til møde hos Lejernes Landsorganisation Hovedstaden (LLO) og bedt dem undersøge vaskeri-sagen nærmere. LLO har derfor henvendt sig til BO2100 med uddybende spørgsmål til sagen, hvilket BO2100’s advokater har besvaret. BR har læst svaret og kan fortsat rejse mange uafklarede spørgsmål. BR fortsætter derfor via LLO sagen. Eksempelvis er der uenighed om oplysninger om fakta i lejekontrakter og beboervejledninger. Endvidere er der uenighed ift. niveauet for rengøring og vedligeholdelse af fællesvaskerierne inkl. maskiner.

Evaluering af TagTomat-projektet: Rigtig hyggelig og motiverende dag i maj 2014. Dog var der skuffelse over planteudbuddet. Nogle gårde måtte selv købe ekstra planter for at kunne fylde kasserne. Ikke alle gårde fik den størrelse kasse, de havde bestilt, og kasserne var ikke så flotte som forventet. Prisniveauet vurderes efterfølgende lidt højt sat, når fejl og mangler tages med i betragtning. Alt i alt et godt initiativ og et positivt forsøg på at skabe noget nyt.

Kompostordning. Hvad gør vi?: BR  uddeler et brev via alle beboernes postkasser. I BR ønsker vi således at bidrage til at efterlyse beboere, der vil påtage sig et seriøst ansvar for at videreføre kompoststationen.

Generalforsamling: Dato i marts 2015 skal findes og lokale skal bookes.

Punkter til næste møde: Status på kompostordningen – kan den køre videre, eller skal den lukkes? Miljøstationen og dens omgivelser – ikke noget kønt syn. Der rodes fortsat for meget af både Østerfælleds egne beboere samt af personer uden adgang.

Næste BR-møde afholdes december 2014.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ maj 2014:

Generelt: Der blev opsamlet grundigt ift. emnerne fra den nyligt overståede generalforsamling for Østerfælleds lejere, og der blev foretaget den årlige konstituering jf. sammensætningen i Beboerrepræsentationen.

Næste BR-møde afholdes august 2014.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

__________________________________________________________________

Referat fra Østerfælleds årlige generalforsamling/ marts 2014:

Dato: onsdag den 19. marts 2014/ Sted: Østerfælled Torvs Selskabslokaler/ Lille sal, Marskensgade 7, 2100 København Ø/ Tidspunkt: kl. 19:30 – 21:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Kort oplæg om nyt fællesinitiativ: TagTomat

3. Årsberetning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremtidig virksomhed

7. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene

8. Valg af Beboerrepræsentation, 2 bilagskontrollanter og suppleanter

9. Evt.

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent og referent er valgt – samt valg af stemmetællere.

Aftenens dirigent startede med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. (Datoen for den kommende årlige generalforsamling for Østerfælleds lejere var onsdag den 19. marts 2014. Indkaldelsen blev foretaget senest 3 uger før dvs. senest onsdag den 26. februar 2014. Indkomne forslag fra beboerne skulle være BR i hænde senest 12 dage før, dvs. senest fredag den 7. marts 2014. Den endelige indkaldelse med årsberetning og regnskab skulle foretages senest 8 dage før, dvs. senest tirsdag den 11. marts 2014.)

BO2100 var repræsenteret ved generalforsamlingen bl.a. v/ ejendomsadministrator Jane Mertz.

2. Kort oplæg om nyt fællesinitiativ: TagTomat

Aftenen blev skudt i gang med et inspirerende og positivt foredrag v/ Mads fra Tagtomat.dk, et ildsjæleprojekt oprindeligt startet på Nørrebro. Østerfælled Beboerrepræsentation (BR) støtter økonomisk og praktisk op om, at Mads/TagTomat også får en energisk og motiverende projektopstart her på Østerfælled. Der er efter generalforsamlingen kommet en dato, for hvornår der afholdes samlet workshop i gårdene. Det er ved workshoppen, at hver gård får materialer og hjælp til at bygge første højbed eller plantekasser til deres gård, så BR opfordrer til, at så mange af Østerfælleds beboere som muligt møder op: datoen og tidspunktet: fredag den 23. maj 2014 kl. 14:00-16:30 (i gårdene).

3. Årsberetning

BR’s formand supplerede kort til den udsendte skriftlige beretning . Vi er i BR for få mennesker, arbejder meget og forsøger bedst muligt at fordele opgaverne imellem os. BR har haft møder med BO2100 og beboerbutikken for at følge op på vedligeholdelse m.m. Hjemmesiden opdateres jævnligt og kan anbefales. Herefter var der mulighed for spørgsmål og debat i plenum, hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt og vedtaget.

4. Regnskab

Regnskabet for år 2013 blev forklaret og spørgsmål besvaret af BR’s kasserer. Regnskabsbilag er godkendt af bilagskontrollanter. Der er i 2013 kommet ekstra penge ind pga. ophør af den sidste fælleslejlighed. BR har med disse ekstra midler kunnet igangsætte det nye fællesinitiativ TagTomat for Østerfælleds beboere.BR foreslår derudover, at der i 2014 kan refunderes op til 100,- kr. pr lejemål til fællesinitiativer v/ gårdhaveudvalgene i gårdene. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Fremtidig virksomhed

BR’s formand knyttede nogle kommentarer til den netop fremsendte lejeforhøjelse, som udelukkende består af skatter og afgifter. Referat fra det nyligt afholdte årsmøde med ejendomsadministrator Jane Mertz/BO2100 vil blive lagt på BR’s hjemmeside. BR vil fortsat afholde to årlige møder med BO2100 samt viceværterne/Beboerbutikken. BR vil arbejde videre med sagen om nedlæggelsen af de to fællesvaskerier og vil henvende sig til LLO (Lejernes Landsorganisation). Der var ved generalforsamlingen en del diskussion og spørgsmål vedrørende nedlæggelsen af de to fællesvaskerier. Ejendomsadministrator Jane Mertz forklarede, at da fællesvaskeriernes betalingsanlæg stod til udskiftning, besluttede ejergruppen at nedlægge de to af vaskerierne. Jane Mertz fortalte endvidere, at udlejer ikke længere betragter Østerfælled som en decideret udlejningsejendom, og at eftersom ejendommen er privatejet, kan ejergruppen selv bestemme. Dog gælder lejeloven selvfølgelig stadig. Der blev i den forb. spurgt, om der så overhovedet er mening i at have en beboerrepræsentation. Svaret er: ja, for vi skal stadig holde øje med, at tiltag og gældende love og regler overholdes. BR blev opfordret til via LLO at undersøge, hvordan vi fremover er stillet. Fremtidigt arbejde blev vedtaget.

7. Budget

Det blev vedtaget, at der i 2014 kan refunderes op til 100,- kr. pr lejemål for fællesinitiativer v/ gårdhaveudvalgene i gårdene. Budgettet for 2014 blev enstemmigt vedtaget. Også i år kan gårdhaveudvalgene få refunderet 5000,- kr. fra BO2100, dette ift. gårdhaveudvalgets udgifter til vedligeholdelse, forskønnelse, nye planter m.m. til gårdhaverne. Kvitteringer herfor indsendes samlet til BO2100 via BR’s kasserer.

8. Valg af medlemmer og bilagskontrollanter

Der sidder pt. 3 medlemmer og 2 suppleanter. Beboerepræsentation samt bilagskontrollanter blev genvalgt. 30 stemmeberettigede lejemål var mødt op til generalforsamlingen.

9. Evt.

Åben debat i plenum med spørgsmål, ris og ros. Tak for god ro og orden.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________
Sammendrag fra BR-møde/ marts 2014:

På dette møde i Beboerrepræsentationen (BR) blev der endnu en gang arbejdet intenst med forberedelserne af den kommende generalforsamling samt resumé fra det årlige møde mellem BR og ejd.adm.

Næste BR-møde afholdes efter Generalforsamlingen dvs. maj 2014.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ februar 2014:

På dette møde i Beboerrepræsentationen (BR) blev der arbejdet intenst med forberedelserne af den kommende generalforsamling samt det nye projekt og fællesinitiativ for Østerfælleds beboere: TagTomat.

Næste BR-møde afholdes primo marts 2014.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ januar 2014
:

Beboerrepræsentationen (BR) har på vegne af Østerfælleds lejere kontaktet huslejenævnet for at høre, om de har mulighed for at vurdere lejernes lejekontraktslige huslejeniveauer. Svaret er, at idet ejendommen er privatejet og er opført efter 1992, er der reelt ikke noget loft for, hvor meget udlejer må tage i leje – og lige i den henseende dermed heller ikke mulighed for huslejesag i huslejenævnet.

BR har kontaktet initiativtageren for projektet tagtomat og fået en aftale i stand om, at han kommer og giver et oplæg om tagtomat-projektet på den årlige generalforsamling for Østerfælleds lejere.

BR har forhørt sig hos viceværterne/Beboerbutikken i forhold til, at nogle håndværkere arbejder (og larmer) på alle tider af døgnet og alle dage inklusive søn- og helligdage. Det oplyses fra Beboerbutikken, at de af BO2100’s egne håndværkere, der arbejder på Østerfælled, har ordnede ansættelsesforhold og overholder husordenens regler om ikke at larme i tidsrummet mellem kl. 19.00 til 07.00. Håndværkerlarm udenfor det tilladte tidsrum må derfor være forårsaget af andre lejeres egne privathyrede håndværkere. Et problem man fra Beboerbutikken gerne vil være behjælpelig med at skride ind overfor, såfremt man som beboer retter henvendelse hos viceværterne, når det foregår. Tidspunkter for larm og ikke-larm skal selvfølgelig overholdes og ellers må de håndhæves.

BR afventer fortsat at modtage noget på skrift fra COMX, som jo tidligere havde henvendt sig telefonisk til BR med forslag om opgradering af hastighed.

BR har modtaget en invitation til den 25. februar 2014 til opstillingsmøde hos Østerbro Lokaludvalg. BR påtænker at deltage med en BR-repræsentant.

I BR har vi modtaget flere henvendelser fra beboere, som er meget overraskede og kede af, at BO2100 har besluttet at nedlægge to af gårdenes fællesvaskerier. Nedlæggelsen er allerede påbegyndt. I BR undrer vi os meget over, at vi ikke er blevet inddraget og hørt i BO2100’s aktuelle nedlæggelse af de to fællesvaskerier. Det er ikke en beslutning BR er enig i. Hvilke tal ligger til grund for beslutningen? BR retter henvendelse til BO2100 om sagen.

BR har flere ting, som ønskes drøftet med udlejer. BR tager kontakt til ejendomsadministrator for BO2100 Jane Mertz med henblik på aftale om et snarligt møde.

Datoen for den kommende årlige generalforsamling for Østerfælleds lejere er onsdag den 19. marts 2014. Indkaldelsen skal foretages senest 3 uger før dvs. senest onsdag den 26. februar 2014. Indkomne forslag fra beboerne skal være BR i hænde senest 12 dage før, dvs. senest fredag den 7. marts 2014. Den endelige indkaldelse med årsberetning og regnskab skal foretages senest 8 dage før, dvs. senest tirsdag den 11. marts 2014.

Næste BR-møde afholdes i februar 2014.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation