2015

Årsberetning for 2015:

Beboerrepræsentationen (BR) er en forening af lejere på Østerfælled. I BR kan vi være med til at sikre, at lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager løbende kigges efter i sømmene. Indsatsen i BR foregår som frivilligt arbejde i beboerrepræsentanternes fritid. Møder afholdes ca. en gang månedligt året igennem.

BR opdaterer løbende på hjemmesiden www.kaserne.dk og kan kontaktes via kontaktformularen på denne og/eller via mail: br@kaserne.dk.

Kompostordningen:

Kompostordningen var i år 2015 i bero. Hermed bringes en sidste opfordring til beboerne om at melde sig til et nyt ad hoc kompostudvalg, som fremadrettet vil kunne stå for driften af anlægget.

For at kompostanlægget kan komme i drift igen, kræver det et nyt udvalg bestående af 5-6 dedikerede beboere, som er villige til at stå for driften. Driften indebærer alt vedr. kompostordningen og kompostmaskinen – herunder fx indkøb af træpiller, påfyldning af disse, tømning, salg af nøgler, kommunikation vedr. anlægget mv.

Miljøstationen – og generelt om renovation:

Der roder igen i stigende grad, og der foregår alt for ofte ikke den affaldssortering, der ellers burde foregå. Jo mere rod, renovationsselskabet bliver nødt til at bruge ressourcer på at sortere ved bortskaffelsen – desto dyrere er regningen til Østerfælleds lejere. Renovationsselskabet tømmer ikke affaldscontainere, som åbenlyst indeholder forkert sorteret affald – og selvom renovationsselskabet i de tilfælde blot efterlader affaldet (til merarbejde for viceværterne), opkræves vi lejere alligevel betaling for ydelsen.

Lad os hjælpes ad med at holde de store renovationsudgifter mest muligt nede ved at sortere korrekt – og undgå at rode unødigt. Luk derfor heller ikke uvedkommende ind i Miljøstationen, som er privat og kun for Østerfælleds beboere. Husk altid at lukke og låse også når du befinder dig inde i Miljøstationen.

Nyt fra gårdhaveudvalgene:

Østerfælled rummer fire gårde med grønne gårdhavemiljøer. Gårdhaveudvalgenes arbejde drives via frivillige kræfter og godt beboersamarbejde. År 2015 var endnu et aktivt år for beboerindsatsen i de fire gårde, hvilket på nu 20 ’ende år er med til at skabe en rar og tryg atmosfære på Østerfælled. Gårdhaveudvalgene fik op til jul lidt ekstra julerefusion til lyskæder, juletræ o. lign.

Det kan med stor glæde oplyses, at BO2100 på vegne af udlejer imødekommer BR’s ansøgning om det årlige gårdhavetilskud for år 2016. Refusions- og dokumentationsreglerne er tilgængelige på hjemmesiden.

De fire gårdhaveudvalg konstituerer sig efter det årlige møde i maj/juni. Ønsker du at kontakte dit gårdhaveudvalg, men ved du ikke, hvem du skal kontakte, så send en mail med navn og adresse til BR, så hjælper vi gerne med navn og adresse.

Læs meget mere om gammelt og nyt og se fotos fra gårdenes aktiviteter på hjemmesiden kaserne.dk.

De årlige møder i hhv. Beboerbutikken og ejendomsadministrationen v/BO2100:

BR-repræsentanter præsenterer BR’s punkter ved begge møder – herunder bl.a. punktet vedligeholdelse:

NB: jf. omkostninger ift. vedligeholdelse og reparationer: Vi er i BR blevet opmærksomme på, at den paragraf, der i lejekontrakterne omhandler afsnittet ’særlige vilkår’ – og som nu om dage ofte omtales som §11, – i tidligere lejekontrakter havde fx paragraf-nummer §7. Under dette pågældende afsnit ’særlige vilkår’ kan der for Østerfælleds lejere være tale om ganske betydelige forskelligheder. Det er derfor meget vigtigt, at alle Østerfælleds lejere sætter sig ind i deres egen lejekontrakt. Ved evt. forståelsesspørgsmål jf. indholdet i lejekontrakten kan lejerne med fordel spørge LLO til råds. (Husk at oplyse foreningsnummeret, når du som lejer på Østerfælled henvender dig til LLO: foreningsnr. 110883 – BR Østerfælled)

Dansk Kabel TV (det tidligere ComX):

Internet-forbindelsen: BR valgte fra starten af 2015 at forholde sig afventende i sagen om evt. ændringer ift. Internetudbyder, idet BO2100 ikke havde modtaget en eneste skriftlig klage over Internettet. Bemærk venligst: Klager fra Østerfælleds beboere vedr. Internettet skal stiles til BO2100 dvs. sendes direkte til BO2100. (BR modtager selvfølgelig altid meget gerne kopi af beboerklager).

Fibernettet: Lejernes flerårige afbetaling på fibernettet er endelig ved at være betalt færdigt og afbetalingen afsluttes dermed oktober 2016.

BR’s øvrige gøremål:

 • To af BR’s medlemmer deltog i efteråret 2015 på et informativt heldagskursus hos LLO om indholdet i ’Den Nye Lejelov’.
 • Beboervejledningen rummer fortsat fejloplysninger om fx nødfryser via BR. I løbet af 2015 gennemgik BR Beboervejledningen ord for ord med henblik på snarlig opdatering ved BO2100.

Regnskab for 2015 / Budget for 2016:

Det årlige budget er en generel liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger), som ved årsskiftet sammenholdes med det faktuelle årsregnskab for at se, om omkostningerne holder sig nogenlunde inden for rammerne.

I regnskabet for år 2015 ses en pæn plus-difference ift. de budgetterede udgifter.

På minussiden havde vi en forhøjelse ift. LLO-kontingentbetaling samt lidt lavere renteindtægt end skønnet. På plussiden sås til gengæld (igen i år) færre udgifter til mødeforplejning, hjemmeside samt repræsentation/gaver. Endvidere er indkommet højere beboerindbetalingsindtægter.

Efter planen blev hovedkontoens opsparede kontantbeholdning gennem de sidste par år fordelt ud på gårdene, og alle fire gårde er nu kommet ekstra godt med ift. de frivillige gårdhave-aktiviteter. Med budgettet for år 2016 nedjusteres der derfor i forbrugsposterne, således at udgifter ikke længere overstiger indtægter, og således at ny mindre opsparing atter er mulig.

Indkomne forslag:

1) Forslag fra BR om kompostudvalg:

BR fremsætter forslag om, at der ved Generalforsamlingen nedsættes et kompostudvalg bestående af minimum 5-6 af Østerfælleds lejere, jf. det indledende afsnit om ’Kompostordningen’.

2) Forslag fra BR om rådighedsbeløb til gårdene:

BR fremsætter med budgettet for 2016 forslag om, at der afsættes et rådighedsbeløb på 20,- kr. pr. lejemål til brug for gårdhaveudvalgenes arbejde/fællesinitiativer i gårdene.

Fremtidigt arbejde:

Arbejdsopgaverne for BR vil i 2016 især omhandle følgende:

– Årlige møder med BO2100 og Beboerbutikken

– Mere indblik i ’Den Nye Lejelov’ (www.lejerneslo.dk)

– Regler for lån af service, borde, stole m.m.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________

Sammendrag fra BR-møde/ slut november 2015:

GF 2016: forberedelserne til den kommende Generalforsamling er påbegyndt m. mødedatoer. Der tænkes over idéer til fremtidigt arbejde (en idé er at få undersøgt mulighederne for udvidet brug af regnvand til vandning også i de to gårde længst væk fra regnvands-vandhanerne (gårdafsnit 5 og 8).

Arbejdet med opdateringen af beboervejledningen: fortsættes, og BR færdiggør ved næste møde gennemgangen af vejledningen.

Sag om naboklage: en aktuel beboerklagesag blev vendt i BR.

Næste BR-møde afholdes januar 2016.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ start november 2015:

LLO: To af BR’s repræsentanter orienterede fra deres nylige deltagelse ved LLO’s heldagskursus i lejeloven. Det var et godt kursus med en masse information om den nye lejelov. Vi er i BR nu bl.a. også blevet bekendte med, at alle BR-medlemmer fremover er på valg hvert år.

Gårdafsnit 5: Gårdhaveudvalget har til BR oplyst, at der fortsat afventes respons fra Beboerbutikken/ viceværten/ B02100.

Gennemgang af mail fra beboer: via BR’s mail har vi modtaget en beboer-henvendelse bl.a. om vedligeholdelsesreglerne på Østerfælled. Som BR vil vi ved næste møde med Beboerbutikken/ viceværten/ B02100 minde om, at der i lejekontrakterne for Østerfælleds 522 lejemål er væsentlige forskelligheder mht. omkostninger til vedligeholdelse og reparationer. (Jf: Vi er i BR blevet opmærksomme på, at den paragraf, der i lejekontrakterne omhandler afsnittet ‘særlige vilkår’ – og som nu om dage ofte omtales som §11, – i tidligere lejekontrakter havde fx paragraf-nummer §7. Under dette pågældende afsnit ‘særlige vilkår’ kan der for Østerfælleds lejere være tale om ganske betydelige forskelligheder. Det er derfor meget vigtigt, at alle Østerfælleds lejere sætter sig ind i deres egen lejekontrakt. Ved evt. forståelsesspørgsmål jf. indholdet i lejekontrakten kan lejerne med fordel spørge LLO til råds.)

BR’s økonomi: Der er overskud på flere af posterne i budgettet, hvorfor det besluttes, at hver af de fire gårde via posten for ‘fællesinitiativer’ kan få yderligere refusion op til max 2.500,- for indeværende år øremærket til julepynt/ julebelysning/ juletradition.

20 års jubilæum: i 2016 har det færdige Østerfælled eksisteret i 20 år. Hvordan skal vi fejre det?

GF 2016: allerede ved næste BR-møde begynder forberedelserne til den kommende Generalforsamling for Østerfælleds lejere.

(Udskydes til næste møde: Arbejdet med opdateringen af beboervejledningen: fortsættes, og BR når næste gang til vejledningens punkt om vand.)

Næste BR-møde afholdes slut november 2015.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ september 2015:

Kompost: BR undersøger muligheden for midlertidig anden aflåsning af rummet, så længe kompostordningen er i bero. Dette for at undgå uønsket benyttelse af rummet. Endvidere vil Østerfælleds lejere på den kommende generalforsamling skulle tage endelig stilling til, hvad der skal ske med kompostordningen.

Generalforsamling: dato og lokale er nu fundet. GF 2016 vil således blive afholdt den 17. marts 2016 i det gamle, lille selskabslokale på Marskensgade.

LLO: To af BR’s repræsentanter deltager i oktober 2015 på et heldagskursus omhandlende den nye lejelov.

Gårdafsnit 5: Gårdhaveudvalget har til BR oplyst, at de påny har henvendt sig i Beboerbutikken med nyt forslag inkl. mere legeplads. Der afventes derfor pt. respons fra Beboerbutikken/ viceværten/ B02100. Punktet tages op igen og evt. videre ved næste BR-møde (november 2015).

Arbejdet med opdateringen af beboervejledningen: fortsættes, og BR når næste gang til vejledningens punkt om vand.

NB: jf. omkostninger ift. vedligeholdelse og reparationer: Vi er i BR blevet opmærksomme på, at den paragraf, der i lejekontrakterne omhandler afsnittet ‘særlige vilkår’ – og som nu om dage ofte omtales som §11, – i tidligere lejekontrakter havde fx paragraf-nummer §7. Under dette pågældende afsnit ‘særlige vilkår’ kan der for Østerfælleds lejere være tale om ganske betydelige forskelligheder. Det er derfor meget vigtigt, at alle Østerfælleds lejere sætter sig ind i deres egen lejekontrakt. Ved evt. forståelsesspørgsmål jf. indholdet i lejekontrakten kan lejerne med fordel spørge LLO til råds.

Næste BR-møde afholdes start november 2015.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ august 2015:

Dansk KabelTV (Internet-forbindelsen): BR vælger pt. at forholde sig afventende i sagen, idet BO2100 ikke skulle have modtaget en eneste skriftlig klage over Internettet. Bemærk venligst: Klager fra Østerfælleds beboere vedr. Internettet skal stiles til BO2100 dvs. sendes direkte til BO2100. (BR modtager dog altid meget gerne kopi af beboerklager).

Gårdafsnit 5: Gårdhaveudvalgets forslag i forb. med gårdens renovering er via viceværten viderebragt til BO2100, som imidlertid skulle udbede sig endnu mere til børnene (dvs. legeplads) i forslaget. To repræsentanter fra BR vil forhøre sig hos gårdhaveudvalget og viceværten/B02100 vedr. planerne. De ændringer, der i løbet af foråret 2015 er lavet i gården, er sammen med en repræsentant fra BR udført som frivilligt arbejde af gårdhaveudvalgsmedlemmer og andre af gårdens hjælpsomme beboere.

Arbejdet med opdateringen af beboervejledningen: fortsættes, og BR når næste gang til vejledningens punkt om hårde hvidevarer.

Næste BR-møde afholdes september 2015.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ post GF 2015:

Generelt: Der blev opsamlet ift. emnerne fra den nyligt overståede generalforsamling for Østerfælleds lejere, og der blev foretaget den årlige konstituering jf. sammensætningen i Beboerrepræsentationen.

Næste BR-møde afholdes august 2015.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________

Referat fra Østerfælleds årlige generalforsamling/ marts 2015:

Dato: onsdag den 11. marts 2015/ Sted: KRUDTTØNDEN, Serridslevvej 2, 2100 København Ø/ Tidspunkt: kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Kort oplæg v/ repræsentant fra Dansk KabelTV/ ComX
3. Årsberetning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed
7. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene
8. Valg af Beboerrepræsentation, 2 bilagskontrollanter og suppleanter
9. Evt.

 1. Valg af dirigent og referent

Formanden for Beboerrepræsentationen (BR) bød velkommen til generalforsamlingen, der i år blev afholdt i Krudttønden. Dirigent og referent blev valgt – samt stemmetællere. Aftenens dirigent startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 1. Kort oplæg v/repræsentant fra Dansk Kabel TV/ComX

Punktet udgik, da flere ting skal opklares, og der skal foreligge et tilbud på opgradering. Beboerne vil høre nærmere, når BR ved mere.

 1. Årsberetning

BR’s formand knyttede nogle kommentarer til den skriftlige beretning.

 • Vedligeholdelse: Blandt andet at vi har fået oplyst, at den udvendige vedligeholdelse af dørene ud til opgangen er lejerens ansvar. (BR anbefaler altid, at du som lejer orienterer dig i din lejekontrakt  herom – og forhør dig evt. hos LLO, fordi lejekontrakterne på Østerfælled kan se meget forskellige ud.)
 • Netudbyder: Der blev talt om og forklaret, hvad det er vi betaler for ift. fibernettet, og hvorfor vi er færdige med at afdrage pr. 1. okt. 2016. Når vi er færdige med at betale, kan vi frit lave aftaler med andre udbydere. Herefter fulgte en udveksling om hvilke stik, der leverer hvad – ComX/TDC/YouSee.
 • Fællesvaskeri-sagen: Fællesvaskerierne var anledning til en længere snak omkring de problemer, der er. I vaskeriet i gårdafsnit 6 har hhv. gård 6 og gård 5 hver deres egne maskiner, de kan forudbestille. Samme system er ikke indført i gård 9 og 8, da dette fællesvaskeri ikke er færdigt. Digital forudbestilling af maskinerne skulle være på vej men er forsinket – det var oprindeligt lovet færdigt til juni 2014. BR vil undersøge hvad og hvornår, der sker noget.
 • Årsberetningen blev godkendt og vedtaget.
 1. Regnskab

Spørgsmål til underskuddet i regnskabet, administration og fællesudgifter. Det blev gennemgået, at BR forvalter økonomien således, at nogle af de midler, der står som overskud fra foregående år, udbetales til gårdene. Beløbene opkræves af BO2100 (fremgår separat på huslejeopgørelsen), og overføres til BR’s økonomiforvaltning kvartalsvist. Regnskabet blev vedtaget.

 1. Indkomne forslag

1) Forslag fra lejer på Østerfælled om et vaskeriudvalg

Forslaget om et vaskeriudvalg affødte en længere snak om de problemer, der er med vaskekældrene. Herunder bl.a. beboere der ikke overholder/respekterer andres vasketider. Der lød i den forb. en opfordring fra nogle om at slukke og tømme de maskiner, der uretmæssigt er taget i brug af andre. Det blev nævnt, at hyppige ud- og indflytninger påvirker ånden på Østerfælled. Og der blev rejst spørgsmål omkring, hvorvidt alle indflyttere kender reglerne for brugen af vaskerierne? Der hænger i vaskerierne også opslag, hvor reglerne er oversat til engelsk. Der var ved generalforsamlingen enighed ift., at BR fortsat rykker BO2100 for at høre, hvornår vaskerierne kommer til at fungere optimalt. Endvidere fremkom et forslag om, at BR laver en kortfattet vejledning i brug af vaskerierne.

2) Forslag fra BR om rådighedsbeløb til gårdene

BR’s formand uddybede det skriftlige forslag. Forslaget om, at der afsættes et rådighedsbeløb til refusion på 100,- kr. pr. lejemål til brug for gårdhaveudvalgenes arbejde/fællesinitiativer i gårdene blev vedtaget.

 1. Fremtidigt arbejde
 • Kompostordningen: Den aktuelle kompost-sag blev forklaret og uddybet.
 • De årlige tilskud fra BO2100: BR vil arbejde på, at BO2100’s årlige refusionsbeløb til gårdhaverne forhøjes fra de nugældende 5.000,- kr. pr. gård.
 • Lån af lidt ekstra: Udlån af ekstra stole og borde er en fremtidig mulighed, og vil blive annonceret på hjemmesiden kaserne.dk.
 • Fremtidigt arbejde blev vedtaget.
 1. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene

Budgettet for 2015 var sammen med den endelige indkaldelse til generalforsamlingen udleveret på forhånd på skrift og er ved mødet vedtaget.

 1. Valg af Beboerrepræsentationen, 2 bilagskontrollanter og suppleanter

BR’s formand, kasserer, medlemmer og suppleanter hhv. genopstillede og opnåede genvalg og fortsætter dermed i BR. Endvidere meldte yderligere en beboer sig og blev nyvalgt som medlem af BR. Også to nye bilagskontrollanter meldte sig og blev begge valgt.

 1. Evt.
 • Det er et generelt problem, at opgangsdørene ikke bliver lukket korrekt. Slå ikke låsen fra og tjek, at døren lukker og låser.
 • Der er fortsat generelle problemer med, at ventilationssystemerne larmer. Hvis de ventiler (spær), der er over vinduerne lukkes, så larmer systemet. Ved disse problemer er det viceværterne i beboerbutikken/ejendomskontoret, der skal kontaktes.
 • Tak for god ro og orden.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation    

___________________________________________________________________________

Sammendrag fra BR-møde/ januar & februar 2015:

På disse møder i Beboerrepræsentationen (BR) blev der arbejdet intenst med forberedelserne af den kommende generalforsamling (GF).

Næste BR-møde afholdes efter GF.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag BR-møde/ januar 2015:

Mødedatoer: De kommende BR-mødedater for tiden frem til Generalforsamlingen (GF/ onsdag den 11. marts 2015) er nu aftalt. BR husstandsomdeler snarest (senest 18. februar 2015) indkaldelser til GF. I BR forberedes forinden næste BR-møde: årsregnskab samt et udkast til årsberetning ifm. GF, og dvs. inden gennemgangen på næste BR-møde sendes udkastet til forhåndslæsning hos BR-medlemmerne. Dato for evt. ekstra BR-møde er også aftalt, til hvis der fra Østerfælleds lejere senest fredag den 27. februar 2015 er indkommet forslag til GF. Efter de kommende BR-møder begynder printning og uddeling af de endelige GF-skrivelser.

Orientering: BR har været behjælpelige med kopier af lejekontrakter til lejerforening i Hellerup, som har sammenlignings-huslejesag i Huslejenævnet.

Det er blevet tid til de årlige møder i Beboerbutikken og dernæst hos ejd.adm. v/BO2100: – snarest muligt helst inden GF. Udvalgte BR-repræsentanter deltager i møderne og koordinerer selv indbyrdes angående datoerne. Alle BR-medlemmers punkter tages med og præsenteres ved de to møder. Punkter sendes på skrift til BR’s formand i god tid forinden.

– punkter indtil videre:

 • Hvilke gartner-planer er der for de gangstier og passager, der forbinder gårdene (dvs. blomster, buske og planter, som de fire beboer-gårdhaveudvalg ikke selv står for) – her tænkes især på beskæring af fællesarealers blomsterbuske i stisystemernes hække og omkring Miljøstationen o. lign.?
 • Af hvilke årsager males slidt træværk ikke ifm. maling af opgange?
 • Hvad er skæringsdatoen helt præcist for ophøret af lejernes afbetaling til Internet og Tv-kabler?
 • Er det efter afbetalingsudløbet BO2100/udlejer, der ejer anlægget for Internet og TV, og hvorledes dækkes så eventuelle fremtidige vedligeholdelsesudgifter?
 • Hvor meget udgør vand- og elafgifterne årligt for de to fællesvaskerier – og hvem betaler for udgifterne og afgifterne vedr. fællesvaskerierne, er det vaskeribrugerne selv, eller er det fælles via alle lejernes huslejer (dvs. betaler også de lejere, som aldrig selv benytter fællesvaskerierne)?

BR’s formand inviterer på BR’s og Østerfælleds lejeres vegne ejd.adm. v/ BO2100 med til GF: BR afventer dertil pt. bekræftelse ift. BR’s årlige skriftlige ansøgning af december 2014 til BO2100 om gårdhavetilskud for år 2015.

Beboervejledningen: er hos BR d.d. rettet til ca. side 6. BR’s medlemmer forhåndslæser løbende og medbringer egne eksemplarer til rettelser på fremtidige BR-møder.

Kompost: Der indhentes pt. bekræftelser med telefonnumre til videregivelse til BR’s tovholders videre arbejde med at afholde kompostudvalgsmøde.

Dansk Kabel TV/ComX: Via BR’s kontaktperson er det kommet i stand, at en repræsentant fra Dansk Kabel TV/ComX gerne vil komme og holde et lille oplæg på GF. BR’s kontaktperson rekvirerer kopi af gammel kontrakt fra ComX – og sørger for, at alle BR-medlemmer modtager kopi heraf. BR’s formand rekvirerer kopi af gammel kontrakt fra BO2100 – og sørger for, at alle BR-medlemmer modtager kopi heraf.

Beboerlister til brug ved GF: Et BR-medlem rekvirerer beboerlisterne (m. prioriteringsønske) via BO2100.

Fremtidigt arbejde: Et BR-medlem vil undersøge lokale-muligheder ifm. fremtidige afholdelser af GF.

Næste BR-møde afholdes januar og februar 2015.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation