2016

Årsberetning for 2016:

Beboerrepræsentationen (BR) er en forening af lejere på Østerfælled. I BR kan vi med hjælp fra LLO (Lejernes Landsorganisation) være med til at sikre, at lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager løbende kigges efter i sømmene. Igen i år 2016 var BR’s repræsentanter således til informativt møde hos LLO til generelle drøftelser omkring Østerfælleds lejeforhold.

Indsatsen i BR foregår som frivilligt arbejde i beboerrepræsentanternes fritid. Møder afholdes ca. en gang månedligt året igennem – herunder afholdes også møder med Ejendomskontoret samt BO2100.

I 2016 blev der foretaget en nødvendig nedjustering af huslejeniveauet pga. fastfrysningen af grundskyld til kommunen. BR har i 2016 til foreningsarbejdet – i takt med den nye lejelov – nu også modtaget et skriftligt eksemplar af BO2100’s 10-års vedligeholdelsesplan for Østerfælled.

BR opdaterer løbende på hjemmesiden www.kaserne.dk og kan kontaktes via kontaktformularen på denne og/eller via mail: br@kaserne.dk. Dele af BR’s arbejdsområder tager udgangspunkt i status for generelle henvendelser, som vi i løbet af året modtager fra Østerfælleds beboere. Eksempelvis:

 • Tyverier fra Østerfælleds opgange: Der opleves tyverier fra ejendommens opgange, og der har igen i år været indbrud i nogle af lejlighederne. Luk ikke nogen ind, I ikke kender, heller ikke selvom der bliver sagt ”aviser” i dørtelefonen.
 • Stigende tendens til hundeluftning på ejendommen: I lejernes udleverede husorden oplyses det, at husdyr ikke må forrette nødtørft på ejendommens område. Viceværterne har dertil opsat opslag i alle opgange om det, og i nogle af gårdene har gårdhaveudvalgene forsøgt at dæmpe problemet vha. udendørs opsatte informationssedler.
 • Cigaretskodder på Østerfælled: Der opfordres til ikke at smide cigaretskodder rundt omkring på fællesarealerne. Der er desværre set eksempler på, at skodder er smidt ud af vinduer eller ud over altaner. Brug i stedet et askebæger eller en skraldespand.
 • Klager over larm i gårdene o. lign.: Når husordenen ikke overholdes er det BO2100, der skal kontaktes med specifik angivelse af navn/adresse på dem, der klages over. Til dette forefindes en nem udfyldelses-formular på BO2100’s egen hjemmeside. Send gerne en kopi til os i BR.

Miljøstationen – og generelt om renovation:

Det rummer udfordringer, at der roder og ofte ikke foregår den affaldssortering, der burde foregå. Sagen er den samme som i de forgangne år: Jo mere rod, renovationsselskabet bliver nødt til at bruge ressourcer på at sortere ved bortskaffelsen – desto dyrere er regningen til Østerfælleds lejere. Dette gælder for både affaldscontainerne inde i Miljøstationen og for alle Østerfælleds udendørs genbrugs-affaldscontainere. Renovationsselskabet tømmer ikke affaldscontainere, som åbenlyst indeholder forkert sorteret affald – og selvom renovationsselskabet i de tilfælde blot efterlader affaldet (til merarbejde for viceværterne), opkræves vi lejere alligevel betaling for ydelsen. Der har i år hele år 2016 været øget fokus fra både BR og fra viceværterne på forbedrende tiltag ift. ordningen. Så lad os nu også hjælpes ad med at holde de store renovationsudgifter nede ved at sortere korrekt. Luk ikke uvedkommende ind i Østerfælleds private Miljøstation. Husk altid at lukke og låse – også når du befinder dig inde i Miljøstationen.

Nyt fra gårdhaveudvalgene:

Østerfælled rummer fire gårde med grønne gårdhavemiljøer, og det varmer om alles hjerter at se, at Østerfælleds beboere er så glade for gårdhaverne. Gårdhaveudvalgenes arbejde drives via frivillige kræfter og beboersamarbejde. År 2016 var endnu et aktivt år for beboerindsatsen i alle fire gårde, hvilket på nu 21 ’ende år er med til at skabe et rart tilhørsforhold til Østerfælled.

I gårdafsnit 5/Diamantgården blev der igen i år plantet, luget og ryddet op. Og i samarbejde mellem gårdhaveudvalget og Ejendomskontoret/BO2100 blev der i år 2016 opsat en fin, lille, ny naturtræ-legeplads til de mindre børn.

I gårdafsnit 6/Stjernegården og i gårdafsnit 8/Månegården fortsatte det hårde arbejde med at passe græsplæner, buske og planter og vedligeholde gårdhavemøbler. Også I gårdafsnit 9/Æblegården var der som altid masser af både have- og fællesaktiviteter til fordel for gårdens gode fremtoning og fællesskab.

De fire gårdhaveudvalg konstituerer sig efter det årlige møde i maj/juni. Ønsker du at kontakte dit gårdhaveudvalg, men ved du ikke, hvem du skal kontakte, så send en mail med navn og adresse til BR, så hjælper vi gerne med navn og adresse.

Det tidligere ’Kompostrum’ omdannes til fremtidigt ’Væksthus’ til gavn for alt det  frivillige gartner-arbejde, som udrettes i samarbejde med Østerfælleds fire gårdhaveudvalg.

På Østerfælleds egen hjemmeside for beboerne www.kaserne.dk kan du læse mere om gammelt og nyt og se fotos fra gårdenes aktiviteter.

De årlige møder hos Ejendomskontoret og hos BO2100:

BR’s repræsentanter drøftede ved disse møder med viceværter og ejendomsadministratorer Østerfælleds aktuelle punkter – herunder som noget nyt også vedligeholdelsesplanen. Begge møder gav BR en god opdatering ift. Østerfælled, således at væsentlige informationer kan oplyses på lejernes  årlige generalforsamling.

Dansk Kabel TV (det tidligere ComX):

Internet-forbindelsen: Klager fra Østerfælleds beboere vedr. Internettet skal stiles til BO2100 dvs. sendes direkte til BO2100. (BR modtager meget gerne kopi af beboerklager, de kan sendes til br@kaserne.dk).

Fibernettet: Lejernes afbetaling på fibernettet blev i 2016 endelig betalt helt færdigt, og afbetalingen afsluttedes dermed.

BR’s øvrige gøremål:

 • BR har gennemgået Beboervejledningen ord for ord og retter henvendelse til BO2100 med henblik på en opdatering af materialet.

Regnskab for 2016 / Budget for 2017:

Det årlige budget er en generel liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger), som ved årsskiftet sammenholdes med det faktuelle årsregnskab for at se, om omkostningerne holder sig nogenlunde inden for rammerne. I regnskabet for år 2016 ses en udmærket plus-difference ift. de budgetterede udgifter. På minussiden er ikke meget at bemærke, men på plussiden sås til gengæld de færre udgifter til administration, mødeforplejning samt repræsentation/gaver. Endvidere er indkommet højere beboerindbetalingsindtægter.

Indkomne forslag:

 • Forslag fra beboer/Birgit: punktet udgået ved GF.
 • Forslag fra beboer/Kristina: Angående størrelsen på husleje ift. pris pr kvadratmeter, hvad siger LLO ift. Huslejenævnets kriterier?
 • Forslag fra BR: BR fremsætter med budgettet for 2017 forslag om, at der afsættes et rådighedsbeløb på 20,- kr. pr. lejemål til brug for gårdhaveudvalgenes arbejde/fællesinitiativer i gårdene.

Fremtidigt arbejde:

Arbejdsopgaverne for BR vil i 2017 især omhandle følgende:

 • Årlige møder hos Ejendomskontoret samt BO2100, herunder opdatering af Beboervejledningen samt opfølgning vedr. vedligeholdelsesplanen
 • Mere indblik i ’Den Nye Lejelov’/www.lejerneslo.dk
 • Det videre arbejde med indretning m.m. af Væksthuset
 • Regler for lån af service, borde, stole m.m.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________

Sammendrag fra BR-møde/ november 2016:

Vedligeholdelsesplan for ejendommen: BR gennemgik den af BO2100 nu udleverede 10-års vedligeholdelsesplan. BR har enkelte spørgsmål, som vi tager med til næste møde med BO2100.

Næste BR-møde afholdes januar 2017.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ oktober 2016:

Referat fra nyligt afholdt møde med LLO: 1) Der undersøges pt. nærmere ift. varsling om huslejeforhøjelse/huslejenedsættelse pga. skatter og afgifter. 2) LLO tilbyder at deltage ved beboernes årlige generalforsamling både som dirigent og til at besvare på lejeretslige spørgsmål fra beboerne.

Miljøstationen: Der er i containerne observeret forkert sorteret affald fra både beboere og håndværkere, hvilket BR har orienteret den nye Vicevært-ansvarlige Carsten i ‘Ejendomskontoret’ (tidligere kaldet ‘Beboerbutikken’) om.

Kompostmaskinen: Der arbejdes fortsat aktivt på afhændelse af selve maskinen. Den nye Vicevært-ansvarlige Carsten er af BR oplyst ift. BR’s forrige og fremtidige brug af rummet samt status pt.

Generalforsamling 2017: Datoen er sat til onsdag den 29. marts 2017 klokken 19.00. LLO kontaktes forinden af BR med henblik på, at LLO deltager med en dirigent inkl. spørgetid fra beboerne.

Klager over larm i gårdene: Når husordenen ikke overholdes er det BO2100, der skal kontaktes med specifik angivelse af navn/adresse på dem, der klages over. Til dette forefindes fx en nem udfyldelsesformular på BO2100’s egen hjemmeside.

Vedligeholdelsesplan for ejendommen (fra BO2100):…denne afventes jf. den nye lejelov, så planen skulle gerne være på vej.

Næste BR-møde afholdes november 2016.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ maj 2016:

Punkter refereret fra nyligt afholdt årsmøde med Vicevært Steen/Beboerbutikken:

 • Hvornår kommer det ventede nye system for vaskeriernes vaskeautomater?: Det kommer på et tidspunkt, men det vides endnu ikke hvornår.
 • Hvornår renoveres gårdafsnit 5/Diamantgården?: Det gør den i 2016 (og gårdafsnit 9’s/Æblegårdens legeplads renoveres i år 2017).
 • Hvornår udskiftes faldunderlag og sand på legepladsområderne?: Hvert andet år dvs. i år 2016.
 • Hvad kan der gøres mod problemet med den stigende og uretmæssige hundeluftning på ejendommen?: Det står jo allerede i lejernes udleverede husordener, at husdyr ikke må forrette nødtørft på ejendommens område, dertil har viceværterne opsat opslag i alle opgange om det. Egentlig forbudsskiltning kan dog skæmme området, men der kan godt sættes sedler op også i gårdene med henvisning til ordlyden fra husordenen.
 • Hvordan forholder det sig vedr. renovationsudgifter for ikke korrekt sorteret affald?: viceværterne/Steen modtager mail fra Københavns Kommune, hvis der pålægges ekstra gebyrer.
 • Info i øvrigt om status vedr. Miljøstationen og brugen af kompostrummet, når maskinen er fjernet: at BR pt. undersøger, hvordan vi afhænder maskinen, at rummet administreres af BR, som i den henseende derfor allerede på møder har udtænkt og vedtaget ny skriftlig Væksthus-aftale inkl. illustreret indretningsplan.
 • Hvem kan beboerne kontakte vedr., at nogle af skralde-lastbilerne kører for stærkt og til fare for andre på ejendommen?: Renovationsselskabet/Københavns Kommune.
 • Hvordan kan udlejer hjælpe til, at der sikres bedre mod uvedkommende i opgangene?: Nyt låsesystem med brik-koder er på vej. Nærmere dato er indtil videre ukendt.

BR’s aktuelle punkter:

Hunde der tisser m.m. i gårdene: Er det muligt, at der kan sprøjtes med et eller andet middel, så hunde holder sig fra gårdenes udsatte træer og lign.?

Affald: Der bliver nu også smidt nedrivningsaffald fra renoverede lejligheder på Østerfælled ned i miljøstationen, selvom håndværkere jo egentlig skal køre byggeaffald på kommunal losseplads. Der opleves også tilførsel af uvedkommendes affald til vores miljøstation her på Østerfælled. I følge LLO skal vi derfor få kigget på renovations-regnskabet, for at sikre, at vi ikke betaler for affald, der ikke vedrører os – og fordi der kan være skadelige stoffer i fx byggeaffald.

Kompostmaskinen: BR er i gang med at undersøge, hvordan vi kan komme af med maskinen og har allerede et par kontakter, undersøger videre og sørger for resten.

brug af kompostrum, når maskinen er fjernet: Rummet administreres af BR og regler for brug udformes af BR, som i den henseende allerede har udtænkt og vedtaget en ny skriftlig Væksthus-aftale inkl. en illustreret indretningsplan.

Den nye lejelov: Vi vil i BR sætte os mere ind i den nye lejelov inden afholdelsen af næste møde med ejd.adm./BO2100. Ved næste BR-møde medtages den printede udgave fra LLO-kurset, og her bestemmes det, hvad vi i BR især vil gennemgå.

BR’s mail (br@kaserne.dk): En beboer har henvendt sig til BR ang. Internettets svingende hastighed, og BR har svaret, at for at BR skal kunne gå videre med emnet, skal klager vedrørende dårligt internet i første instans stiles fra beboerne direkte til BO2100.

Der foregår for tiden mange tyverier fra ejendommens opgange, samt der har været flere indbrud i lejligheder i gårdafsnit 8/Månegården: Luk ikke nogen ind, I ikke kender, heller ikke selvom der bliver sagt ”aviser” i dørtelefonen.

De årlige gårdhaveudvalgsmøder: afholdes i maj/juni måned.

Næste BR-møde afholdes oktober 2016. Der arbejdes digitalt i den mellemliggende periode.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

____________________________________________________________

Referat fra Østerfælleds årlige generalforsamling/ marts 2016: 

Dato: torsdag den 17. marts 2016/ Sted: Marskensgade 7, 3. sal, 2100 København Ø/ Tidspunkt: kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremtidig virksomhed
6. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene
7. Valg af Beboerrepræsentation
8. Evt.

 1. Valg af dirigent og referent

Beboerrepræsentationens formand bød velkommen. Dirigent og referent blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 1. Årsberetning

Den udsendte skriftlige beretning blev gennemgået ved formanden for Beboerrepræsentationen (BR).

 • Kompostordningen: BR har i det forløbne år drøftet status for kompostordningen, som kun kan fortsætte, hvis et hold af frivillige beboere vil stå for den daglige drift og tilsynet m.m.
 • Miljøstationen – og generelt om renovation: Rod og forkert affaldssortering er et stigende problem på hele Østerfælleds matrikel.
 • Nyt fra gårdhaveudvalgene: Der kom i det forgangne år godt gang i aktiviteten i alle gårde. Ved juletid bevilgede BR ekstra refusion til julelys og lign. For år 2016 har udlejer imødekommet at hæve refusions-tilskuddet op til kr. 7.500,-  til gårdhaveudvalgenes udgifter.
 • De årlige møder i hhv. Beboerbutikken og ejendomsadministrationen v/BO2100: De årlige møder afholdes i år efter generalforsamlingen.
 • Dansk Kabel TV (det tidligere ComX): Internet-forbindelsen: Internetaftalen fortsætter indtil videre med samme udbyder. Fibernettet: Afbetalingsordningen slutter oktober 2016. Lejerne opfordres til selv at sikre sig via huslejeopgørelserne, at afdragene ligeledes stopper.
 • BR’s øvrige gøremål: BR-repræsentanter har deltaget i LLO-kursus om ’Den nye lejelov’, der bl.a. i nye lejekontrakter pr. juli 2015 betyder en afskaffelse af det særlige vilkår ’trappeleje’.

&: Beboervejledningen er endelig gennemgået af BR, som dermed kan bidrage til snarlig opdatering ved BO2100.

 • Årsberetningen blev godkendt og vedtaget.
 1. Regnskab

BR’s kasserer knyttede et par ord til, hvordan regnskab (og budget) skrues sammen fra år til år. Udgifterne er nøje afstemt og har til hver af BR’s kategorier på forhånd fastsatte maxbeløb til hver enkelt udspecificeret udgift.

En beboer spurgte til, hvad beløbet til LLO (Lejernes Landsorganisation) går til, og det blev gennemgået, at kontingent-udgiften er en billigere ordning end ved enkeltmedlemskaber. Udgiften til kontingentet er vigtig, fordi det sikrer, at alle Østerfælleds lejemål er tilmeldt hos LLO, og at alle lejere derfor altid med Østerfælleds foreningsnr. – gratis – kan henvende sig med spørgsmål omkring lejekontrakter osv. Det er også LLO’s jurister, som rådgiver og assisterer ved dele af BR’s arbejde.

En anden beboer fortalte, at hun eksempelvis havde henvendt sig til LLO vedrørende tvivl om, hvem der skulle betale for udgiften til en reparation, og at hun havde fået hjælp af LLO.

 1. Indkomne forslag

1) Forslag fra BR om kompostudvalg: BR’s forslag om, at der ved Generalforsamlingen blev nedsat et kompostudvalg bestående af minimum 5-6 af Østerfælleds lejere blev drøftet. Intet udvalg blev nedsat, og det blev på den baggrund vedtaget, at kompostordningen kan betragtes som endeligt ophørt, og at BR således har til opgave at afhænde kompostmaskinen.

2) Forslag fra BR om rådighedsbeløb til gårdene: Rådighedsbeløbet udgør i år 2016 kr. 20,- pr. lejemål til brug for gårdhaveudvalgenes arbejde/fællesinitiativer.

 1. Fremtidigt arbejde

BR vil holde møde med LLO for et uddybende indblik i ’Den nye lejelov’.

BR vil undersøge de nærmere forhold vedrørende renovationsordningen for Østerfælleds lejere.

BR vil arbejde videre med: Regler for lån af service, borde og stole m.m.

 1. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene

Budgettet og forslaget – om at der afsættes et rådighedsbeløb på 20,- kr. pr. lejemål til brug for gårdhaveudvalgenes arbejde/fællesinitiativer – blev vedtaget.

 1. Valg af Beboerrepræsentation

Ifølge reglerne er alle BR’s repræsentanter på valg hvert år. Ingen nye stillede op, og alle siddende blev genvalgt.

8.    Evt.

Der stilles forslag fra en beboer om, at BR på lejernes vegne kan benytte LLO’s tilbud om energirådgivning.

BR informerede kort vedr. paragraffen ’særlige vilkår’ i især nye lejeres lejekontrakter. Skulle lejere have spørgsmål til fx særlige vilkår, er der råd at hente hos LLO og ’Den nye lejelov’.

Tak for god ro og orden.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________

Sammendrag fra BR-møde/ februar 2016:

BR afventer pt. fortsat orienteringer: vedr. gårdhavetilskud. BR tager kontakt også ang. kommende datoer for møder med hhv. Beboerbutikken og ejendomsadministrator v/BO2100.

GF 2016: Udkastet til Årsberetningen for år 2015 blev gennemgået.

Næste BR-møde er som evt. primo marts 2016. Forberedelserne til GF fortsætter i mellemtiden digitalt.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ januar 2016:

BR afventer pt. orienteringer: vedr. gårdhavetilskud og kommende datoer for møder med hhv. Beboerbutikken og ejendomsadministrator v/BO2100.

Gennemgangen af Beboervejledningen: blev færdiggjort.

Husordenen for Østerfælleds lejere:  trænger generelt til at blive efterlevet bedre.

GF 2016: Årsberetningen for år 2015 er under udarbejdelse.

Næste BR-møde afholdes februar 2016.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation