2017

Årsberetning for 2017:

Beboerrepræsentationen (BR) er en forening af lejere på Østerfælled. I BR kan vi med hjælp fra LLO (Lejernes Landsorganisation) være med til at sikre, at lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager løbende kigges efter i sømmene. Indsatsen i BR foregår som frivilligt arbejde i beboerrepræsentanternes fritid. Møder afholdes ca. en gang månedligt året igennem – herunder afholdes også møder med Ejendomskontoret samt Balder.

Igen i år 2017 deltog BR’s repræsentanter i møder vedrørende Østerfælleds lejeforhold. Vand- og varmeregnskabet har igen i år været til kontrol hos LLO, som har godkendt regnskabet. Endvidere har vi fra BR til LLO rettet forespørgsel, om udlejer har pligt til at stille et fælleslokale til rådighed. Svaret fra LLO er, at dette ikke er tilfældet.

BR opdaterer løbende på hjemmesiden www.kaserne.dk og kan kontaktes via kontaktformularen på denne og/eller via mail: br@kaserne.dk. Dele af BR’s
arbejdsområder tager udgangspunkt i status for generelle henvendelser, som vi i løbet af året modtager fra Østerfælleds beboere.

 • Henvendelse fra beboer om reklamer fra You See: Til dette kan vi berette, at vi også i BR tidligere har fået henvendelser fra You See, som vi fra BR på forhånd har afvist. Vi har henvist firmaet til, at de må benytte sig af de gældende regler jf markedsføring.
 • Naboklager og klager over larm i gårdene o. lign.: Når husordenen ikke overholdes er det Balder, der skal kontaktes med specifik angivelse af navn/adresse på dem, der klages over. Til dette forefindes en nem udfyldelses-formular på Balders egen hjemmeside. Send gerne en kopi til os i BR.

Miljøstationen – og generelt om renovation:

Jo mere rod, renovationsselskabet bliver nødt til at bruge ressourcer på at sortere ved bortskaffelsen – desto dyrere er regningen til Østerfælleds lejere. Dette gælder for både affaldscontainerne inde i Miljøstationen og for alle Østerfælleds udendørs genbrugs-affaldscontainere. Renovationsselskabet tømmer ikke affaldscontainere, som åbenlyst indeholder forkert sorteret affald – og selvom renovationsselskabet i de tilfælde blot efterlader affaldet (til merarbejde for viceværterne), opkræves vi lejere alligevel betaling for ydelsen. Der har også i hele år 2017 været øget fokus fra viceværterne på forbedrende tiltag ift. ordningen. Så lad os nu også hjælpes ad med at holde de store renovationsudgifter nede ved at sortere korrekt. Luk ikke uvedkommende ind i Østerfælleds private Miljøstation. Husk altid at lukke og låse – også når du befinder dig inde i Miljøstationen.

 • Vi er kommet af med kompostmaskinen, og kompostrummet er nu inddelt i fire dele, et til hvert gårdhaveudvalg. Dette rum bruges fremover som væksthus og er fortsat ikke et opbevaringsrum for beboernes private ejendele – heller ikke selvom det er haverelaterede effekter.

Gårdhaveudvalgene:

Østerfælled rummer fire gårde med grønne gårdhavemiljøer. Gårdhaveudvalgenes arbejde drives via frivillige kræfter og beboersamarbejde.

De fire gårdhaveudvalg konstituerer sig efter det årlige møde i maj/juni. Ønsker du at kontakte dit gårdhaveudvalg, men ved du ikke, hvem du skal kontakte, så send en mail med navn og adresse til BR, så hjælper vi gerne med navn og adresse.

Det tidligere ’Kompostrum’ omdannes til fremtidigt ’Væksthus’ til gavn for alt det frivillige gartner-arbejde, som udrettes i samarbejde med Østerfælleds fire gårdhaveudvalg.

På Østerfælleds egen hjemmeside for beboerne www.kaserne.dk kan du læse mere om gammelt og nyt og se fotos fra gårdenes aktiviteter.

Årlige møder hos Ejendomskontoret og med Balder:

BR’s repræsentanter drøftede ved disse møder med viceværter og ejendomsadministrator Østerfælleds aktuelle punkter.

Vedr. de nye brik-låse til opgangsdørene, disse er således nu skiftet for beboernes egen tryghed og sikkerhed.

Vedr. gård 9’s legeplads: BR har spurgt til, om den som lovet kommer i år. Men den nye administrator var ikke bekendt med, at vi var blevet lovet denne og vil nu kigge på sagen.

Vedr. beboeres ønske om fælleslokale: Fra Balder henvises til, at beboerne kan leje selskabslokalerne i Marskensgade.

Dansk Kabel TV (det tidligere ComX):

Internet-forbindelsen: Klager fra Østerfælleds beboere vedr. Internettet skal stiles til Balder dvs. sendes direkte til Balder. (BR modtager meget gerne kopi af beboerklager, de kan sendes til br@kaserne.dk).

Regnskab for 2017 / Budget for 2018:

Det årlige budget er en generel liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger), som ved årsskiftet sammenholdes med det faktuelle årsregnskab for at se, om omkostningerne holder sig nogenlunde inden for rammerne. I regnskabet for år 2017 ses en udmærket plus-difference ift. de budgetterede udgifter.

Indkomne forslag:

 • Forslag fra BR: BR fremsætter med budgettet for 2018 forslag om, at der afsættes et rådighedsbeløb på 20,- kr. pr. lejemål til brug for gårdhaveudvalgenes arbejde/fællesinitiativer i gårdene.

Fremtidigt arbejde:

Arbejdsopgaverne for BR vil i 2018 især omhandle følgende:

 • Årlige møder hos Ejendomskontoret samt Balder, herunder opfølgning vedr. vedligeholdelsesplanen (fx legepladsen i gård 9)
 • Rådgivning fra LLO vedr. fortsat kontrol af vand- og varmeregnskaber samt huslejestigninger
 • Det videre arbejde med indretning m.m. af Væksthuset – herunder indkøb af stålreoler til inddeling og struktur
 • Regler for lån af service, borde, stole m.m.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________

Sammendrag fra BR-møde/ november 2017:

På årets sidste møde blev der her samlet op på det forgangne års løse og faste emner. Af hensyn til moderne sund fornuft vedr. miljø, ressourcer og økonomi uddeles LLO’s blade ‘Vi Lejere’  ikke længere i papirform via Østerfælleds beboeres postkasser – men kan fremover i stedet læses digitalt via link på hjemmesiden. Gårdhaveudvalgenes tilskuds-kvitteringer afleveres ultimo november til BR’s kasserer til BR’s samlede indsendelse til udlejer.

NB: Generalforsamlingen er onsdag den 21. marts 2018, LLO Hovedstadens direktør inviteres og deltager forhåbentligt igen:).

Næste BR-møde afholdes januar 2018.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ september 2017:

Generalforsamlingen afholdes 21. marts 2018. Henvendelse fra You See: You See må selv henvende sig til sine kunder, da BR ikke har noget at gøre med Østerfælleds internet. Kompostrummet: maskinen er endelig væk, så BR’s arbejde med rummet kan fortsætte, låsen/nøglen udskiftes (igen). Diverse: hvis der ikke er et gårdhaveudvalg i en gård, skal alle henvendelser vedr. nøgler, indkøb og lign. foretages gennem og godkendes af et samlet BR.

Næste BR-møde afholdes november 2017.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ april 2017:

På dette møde blev den nyligt overståede generalforsamling (GF) evalueret og væsentlige punkter blev opsamlet. Der var i BR bred enighed om stor tilfredshed med LLO’s deltagelse ved direktør Claus Højte fra Lejernes Landsorganisation (LLO). BR har fortsat fokus på den dagligdags praksis for renovation og fortsætter ad hoc-dialogen med ejendommens ansatte. Primær opgave i BR lige pt. er, at opsamle punkter, som BR skal have med til drøftelser i LLO – herunder punkter (jf ‘fremtidigt arbejde’ i GF-referat) samt de vanlige tjek af Østerfælleds årlige huslejeforhøjelser, varmeregnskaber (NB: for hvert gårdafsnit) mv.

BR mødes næste gang maj 2017 til arrangement på Københavns Rådhus med LLO og Københavns Overborgmester. Næste BR-møde afholdes juni 2017.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Referat fra Østerfælleds årlige generalforsamling/ marts 2017:

Dato: onsdag den 29. marts 2017/ Sted: Marskensgade 7, 3. sal, 2100 København Ø/ Tidspunkt: kl. 19:00 – 21:00

 Dagsorden:
 1. Valg af referent. Og valg af dirigent.
 2. Oplæg om indsatsen i LLO v/Claus Højte
 3. Årsberetning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene
 8. Valg af Beboerrepræsentation og suppleanter
 9. Eventuelt
1. Valg af referent. Og valg af dirigent.

Valgt til referent: Medlem af Østerfælled Beboerrepræsentation (BR). Valgt til dirigent: Claus Højte fra Lejernes Landsorganisation (LLO). Claus bød forsamlingen velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Oplæg om indsatsen i LLO v/Claus Højte

Claus Højte er direktør for LLO Hovedstaden og berettede her lidt om indsatsen i LLO. LLO har eksisteret siden år 1917 og har dermed i år eksisteret i 100 år. LLO har 45.000 medlemmer i Danmark, hvoraf de 33.000 er fra Hovedstadsområdet. Claus fortalte om LLO’s arbejde for den nye lejelov, som trådte i kraft i 2015, hvori det lykkedes LLO at få indført nogle forbedringer for lejerne, bl.a. afskaffelsen af trappeleje for nye lejere samt også fremover mere lempelige krav vedr. istandsættelse ved fraflytning. Efter oplægget var der mulighed for at stille spørgsmål til Claus. Blandt andet blev der stillet spørgsmål vedr.: Hvad er trappeleje? Hvordan får man hjælp til at forstå reglerne mht. fremleje, og hvorfor er det fx ikke lovligt at lave Airbnb-udlejning? Hvad kan der gøres ved nedslidte køkkener og badeværelser? Hvorfor gælder de nyligt indførte mere lempelige krav vedr. istandsættelse ved fraflytning ikke med tilbagevirkende kraft? Østerfælleds lejere har altid mulighed for at få besvaret disse og andre lejeretslige spørgsmål ved at henvende sig til LLO med Østerfælleds foreningsnummer: 110883.

3. Årsberetning

Den skriftlige beretning blev uddybet v/formanden for BR – især ift. hvad BR har arbejdet med i det forløbne år.

 • Vi har i BR undersøgt nærmere ang., hvad vi lejere får for pengene i LLO. Eksempelvis hjalp LLO os med at opdage en forkert udmeldt grundskyld i Østerfælleds huslejer. Vi er også blevet opmærksomme på muligheden for at benytte en repræsentant fra LLO Hovedstaden som oplægsholder og dirigent ved Østerfælleds årlige generalforsamlinger. Der er – udover det faste tjek af varmeregnskaber – også blevet kigget på renovationsudgifter og andet jura. Det er dertil altid muligt at holde sig opdateret ang. LLO’s generelle indsats via medlemsbladet Vi Lejere:
 • BR har i år 2016 haft stort fokus på Miljøstationen og ejendommens fritstående affaldscontainere – dette med ønsket om at få nedsat lejernes høje renovationsudgifter. Til dette, har vi arbejdet for, at containere ikke skal fyldes med affald, der ikke hører under lejernes alm. husholdning og storskrald. Vi har også opfordret udlejer til at få containerne flyttet ind fra de ellers offentligt tilgængelige placeringer. Vores opfordring til Østerfælleds beboere: Husk at sortere, og husk at låse døren ind til Miljøstationen efter jer.
 • Endnu et af BR’s gøremål er vedr. kompostmaskinen, fordi ’kompost’-rummet fremover skal bruges til ’Væksthus’, når maskinen er fjernet.
 • Så har der været de vanlige opgaver med gårdhaveudvalgenes arbejde. I gård 5 blev der i 2016 opsat en ny lille naturlegeplads.
 • BR har været til møder hos både viceværterne og inde hos BO2100. Vi havde fx spørgsmål om planer for vedligehold af legepladser. Endvidere spørgsmål om Europark/de tidligere ellers ’gratis’ parkeringspladser.
 • Fællesvaskeriernes vaskesystem blev nævnt: Klager skal afleveres til ejendomskontoret. BR har spurgt udlejer ift., om tørrerummene bliver gjort rene. Hvis der i øvrigt er vedvarende problemer med Fællesvaskerierne, vil BR tage det op som fast fokuspunkt igen.
 • BR har fået vedligeholdelsesplanen fra BO2100. Der er nogle emner, som vi vil søge afklaret. Fx vedrørende udvendig maling af lejlighedsdøre, hvor vi fra udlejer har fået at vide, at det står vi selv for. BR vil med hjælp fra LLO undersøge, hvem der er ansvarlig for udvendig maling af lejlighedernes karme og indgangsdøre.
 • Der blev rejst flere spørgsmål vedr. husleje, vedligeholdelse og varmeforbrug, energitjek samt fornyelse af energimærkning.

Årsberetningen blev godkendt og vedtaget.

 1. Regnskab

Kasseren uddybede, at årsregnskabet har fundet et stabilt leje uden nogen større eller mærkbare forandringer. Der afsættes fortsat penge til gårdene, og også fra BO2100 er der igen i år bevilling til haverne klar. Regnskabet blev godkendt og vedtaget.

5. Indkomne forslag

1) Forslaget udgik, da forslagsstiller ikke var mødt op.

2) Reglerne for Østerfælleds forskellige huslejestørrelser hører under ’fri huslejefastsættelse’.

3) BR stillede forslag om rådighedsbeløb til gårdhaverne i 2017 på 20,- kr pr lejemål.

6. Fremtidig virksomhed

BR’s formand supplerede til fremtidigt arbejde under henvisning til de oplistede arbejdsopgaver jf årsberetningen:

 • Årlige møder hos Ejendomskontoret samt BO2100, herunder opdatering af Beboervejledningen samt opfølgning vedr. vedligeholdelsesplanen – samt afklaring ift. udvendig maling af lejlighedernes karme og indgangsdøre
 • Mere indblik i ’Den Nye Lejelov’/www.lejerneslo.dk
 • Det videre arbejde med indretning m.m. af Væksthuset
 • Regler for lån af service, borde, stole m.m.

Andre ting der blev bragt op:

 • Der er meget mørkt inde i nogle af gårdene, så mere lys ønskes.
 • På fællesarealerne bliver efterladt for mange hunde-efterladenskaber og cigaretskodder.
 • Mere indblik i energimærkning for ejendommen

Fremtidigt arbejde blev vedtaget.

7. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene

Penge til gårdene: 20,- kr pr lejemål blev vedtaget. Budgettet videreføres stort set som i 2016. Budgettet blev vedtaget.

8. Valg af Beboerrepræsentation og suppleanter

Alle nuværende blev genvalgt.

Nyligt indflyttede lejer Kristina Jensen vil overveje at næste år træde ind i Østerfælled Beboerrepræsentation og tilbyder indtil da at kunne medvirke ved evt. lejer-medieindslags-henvendelser fra LLO.

9. Eventuelt

En af deltagerne bad os indtrængende om at have adgang til mikrofon næste år.

Hjemmesiden opdateres også fremover løbende med referater fra BR’s møder m.m.

Tak for god ro og orden

/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________

Års-møde med BO2100 samt viceværterne hos BO2100/ marts 2017:

Væsentligste punkter refereres ved lejernes kommende årlige Generalforsamling.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ marts 2017:

Siden sidst har BR været til møde hos viceværterne på Ejendomskontoret/Beboerbutikken. På dagens BR-møde var det således muligt for BR af fastlægge, hvilke punkter BR ønsker at tale videre med BO2100 om på det snarlige møde hos BO2100. Endvidere fortsatte BR’s forberedelser til Østerfælleds efterfølgende, kommende Generalforsamling, hvorved væsentlige punkter fra begge møder kan oplyses til lejerne.

Næste BR-møde afholdes marts 2017.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Års-møde med viceværterne i Ejendomskontoret/Beboerbutikken/ februar 2017:

Væsentligste punkter refereres ved lejernes kommende årlige Generalforsamling.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Sammendrag fra BR-møde/ januar 2017:

På dette møde blev det drøftet hvilke punkter, Beboerrepræsentationen (BR) vil medtage til de kommende møder hos hhv. Ejendomskontoret og BO2100. Endvidere blev opstartet forberedelserne til den kommende årlige generalforsamling for Østerfælleds lejere med fastsættelse af BR’s interne mødedatoer samt indhold til årsberetningen. Årsregnskabet er ligeledes under udarbejdelse.

Næste BR-møder afholdes forinden de kommende møder hos hhv. Ejendomskontoret og BO2100 samt marts 2017.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation