2018

Årsberetning for år 2018:

Beboerrepræsentationen (BR) er en forening af lejere på Østerfælled. I BR kan vi med hjælp fra LLO (Lejernes Landsorganisation) være med til at sikre, at lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager løbende kigges efter i sømmene. Indsatsen i BR foregår som frivilligt arbejde i beboerrepræsentanternes fritid. Møder afholdes ca. en gang månedligt året igennem – herunder afholdes også møder med Ejendomskontoret samt Balder.

Igen i år 2018 deltog BR’s repræsentanter i møder vedrørende Østerfælleds lejeforhold. Vand- og varmeregnskabet har igen i år været til kontrol hos LLO, som har godkendt regnskabet.

BR opdaterer løbende på hjemmesiden www.kaserne.dk og kan kontaktes via kontaktformularen på denne og/eller via mail: br@kaserne.dk. Dele af BR’s arbejdsområder tager udgangspunkt i status for generelle henvendelser, som vi i løbet af året modtager fra Østerfælleds beboere.

Miljøstationen – og generelt om renovation:

Jo mere rod, renovationsselskabet bliver nødt til at bruge ressourcer på at sortere ved bortskaffelsen – desto dyrere er regningen til Østerfælleds lejere. Dette gælder for både affaldscontainerne inde i Miljøstationen og for alle Østerfælleds udendørs genbrugs-affaldscontainere.

Gårdhaveudvalgene:

Østerfælled rummer fire gårde med grønne gårdhavemiljøer. Gårdhaveudvalgenes arbejde drives via frivillige kræfter og beboersamarbejde.

De fire gårdhaveudvalg konstituerer sig efter det årlige møde i maj/juni. Ønsker du at kontakte dit gårdhaveudvalg, men ved du ikke, hvem du skal kontakte, så send en mail med navn og adresse til BR, så hjælper vi gerne med navn og adresse.

På Østerfælleds egen hjemmeside for beboerne www.kaserne.dk kan du læse mere om gammelt og nyt og se fotos fra gårdenes aktiviteter.

Årligt møde med LLO Hovedstaden:

Vi fra BR har været til møde hos LLO for at få drøftet, hvordan vi kan forholde os til de nye strukturer på Østerfælled.

Årligt møde med Balder:

BR’s repræsentanter drøftede ved mødet generelle praktiske emner med ejendomsadministrator for Østerfælled. Repræsentanter fra LLO Hovedstaden deltog også ved mødet.

Dansk Kabel TV (det tidligere ComX):

Internet-forbindelsen: Klager fra Østerfælleds beboere vedr. Internettet skal fortsat sendes direkte til Balder. (BR modtager meget gerne kopi af beboerklager, de kan sendes til br@kaserne.dk).

Regnskab for 2018 / Budget for 2019:

Det årlige budget er en generel liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger), som ved årsskiftet sammenholdes med det faktuelle årsregnskab for at se, om omkostningerne holder sig nogenlunde inden for rammerne. I regnskabet for år 2018 ses igen i år en ganske udmærket plus-difference ift. de budgetterede udgifter.

Indkomne forslag:

 • Forslag fra BR: BR fremsætter med budgettet for 2019 forslag om, at der afsættes et rådighedsbeløb på 20,- kr. pr. lejemål til brug for gårdhaveudvalgenes arbejde/fællesinitiativer i gårdene.

Fremtidigt arbejde:

Arbejdsopgaverne for BR vil i 2019 især omhandle følgende:

 • Årlige møder med Balder, herunder opfølgning vedr. vedligeholdelsesplanen
 • Rådgivning fra LLO vedr. fortsat kontrol af vand- og varmeregnskaber samt huslejestigninger
 • Det videre arbejde med indretning m.m. af Væksthuset – herunder opsætning af de indkøbte stålreoler til inddeling og struktur
 • Regler for lån af service, borde, stole m.m.

På gensyn onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00-21:30. BR byder ved mødet på drikkevarer og snacks til beboerne. Vel mødt.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________________________________________________________________________

Opsamling ift. årets afholdte BR-møder:

Østerfælled Beboerrepræsentation har i år 2018 afholdt møder både internt og med LLO og med Balder. Fokus har for os i BR i år især været på hele den omskiftelighed i forb.m. ejer- og administrationsskift, som vi som mangeårige beboere her på Østerfælled i året har oplevet. Mange ændringer og nye tiltag er blevet iværksat fra udlejers side, så der har været en del ekstra nye forhold for os alle at skulle navigere udfra. Et løbende samarbejde med både LLO og med Balder sikrer dog, at vi i BR kan fortsætte indsatsen. Dette fx med også fremover at sikre, at de lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager, vi modtager som lejere, fortsat løbende kigges efter i sømmene.

ØSTERFÆLLEDS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

Østerfælled Beboerrepræsentation (BR) repræsenterer lejerne på Østerfælled. Vi er selv lejere her på Østerfælled og hjælper hvert år med til at sikre, at alle vores lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager løbende kigges efter i sømmene.

BEMÆRK (VIGTIGT!): MATERIALET MED ØSTERFÆLLEDS ÅRSBERETNING MED REGNSKAB FOR ÅR 2018 SAMT BUDGET FOR ÅR 2019 VIL BLIVE TILGÆNGELIGT HER PÅ: ØSTERFÆLLEDS HJEMMESIDE: www.kaserne.dk

Læs derfor det hele (og mere til), når det figurerer her på hjemmesiden under menupunktet ‘mødereferater’ (2018).

(eller ved ønske om levering af materialet i papirform i din postkasse:

kontakt br@kaserne.dk med dit navn og din adresse.

Dato: onsdag den 27. marts 2019

Tid: kl. 19:00-21:30

Sted: Marskensgade 7, 3. sal, 2100 Kbh. Ø

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

____________________________________________________________

Referat fra Østerfælleds årlige generalforsamling/ marts 2018: 

Dato: onsdag den 21. marts 2016/ Sted: Marskensgade 7, 3. sal, 2100 København Ø/ Tidspunkt: kl. 19:00 – 21:30

Dagsorden:

 1. Valg af referent. Og valg af dirigent: Claus Højte fra Lejernes Landsorganisation (LLO) tilbyder at fungere som aftenens dirigent
 2. Præsentation: Af LLO’s direktør: Claus Højte. Af Østerfælleds nye ejendomsadministrator fra Balder: Tom Pedersen. Af medlemmerne fra Østerfælled Beboerrepræsentation
 3. Årsberetning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene
 8. Valg af Beboerrepræsentation og suppleanter
 9. Eventuelt1. valg af dirigent og referentDirigent. Klaus Højte fra LLO. Referent. Noomi HolsegårdGæster: Tom Pedersen administrationschef fra Balder2. PræsentationBR bød velkommen og Klaus og Tom præsenterede sig,3. ÅrsberetningFormanden for Østerfælled Beboererepræsentation (BR) kommenterede den på forhånd udsendte skriftlige beretning.BR har arbejdet med følgende. Tjekket regnskab vedr. vand og varme. Fået afhændet kompostmaskinen og er i gang med ’kompost’ rum. Rummet bliver et fælles rum hvor haveudvalgene kan opbevare ting til haverne.Der er blevet afholdt det årlige møde med Balder.Der blev spurgt til samarbejde med YouSee. YouSee bliver ved med at spamme beboere med at ejendommen har en aftale med YouSee. Det har ejendommen ikke. Den eneste aftale der er indgået var, da vi overgik fra ComX (der ikke kunne levere alle kanaler) til at få TV fra YouSee. Aftalen gik ud på at vi fik /får de forskellige TV pakker lidt billigere. Efterfølgende blev der stillet forskellige spørgsmål vedrørende TV, internet osv.Årsberetningen blev enstemmigt vedtaget4. RegnskabKassereren for BR gennemgik det udsendte regnskab. Der er et overskud på fællesudgifter. Beboerindbetalingerne svinger lidt alt efter hvad der er af tomme lejligheder. Der informeret om penge, fra Balder, til arbejde i gårdhaverne i de enkelte gårde. Beløbet er 7.500 kr pr. gård det vil sige i alt . bilag for udgifter skal afleveres til BR’s kasserer. Det er kun haveudvalget, der har mandat til at bruge pengene. Ved manglende haveudvalg skal BR godkende udgift.Regnskab vedtaget5. Indkomne forslagDer var ingen indkomne forslag.

  6. Fremtidig virksomhed

  Bemærkninger til det skriftlige oplæg.

  BR vil i det kommende år: Holde møde med Balder. Gennemgå Balders vedligeholdelsesplan for Østerfælled. Vand- varme regnskab og den årlige huslejestigning.

  Lave regler for udlån af service, stole og borde. Kompostrum skal gøres færdig. BR vil også arbejde med Yousee udfordringerne.

  Fremtidig virksomhed vedtaget

  7. Budget

  Budget er uændret fra det foregående år

  Beboerindbetaling i det kommende år: 346 kr pr. Husstand

  Budget vedtaget

  8. Valg af medlemmer til beboerrepræsentationen

  Alle medlemmer sagde ja til at genopstille. Ingen nye meldte sig

Tak for god ro og orden / Østerfælled Beboerepræsentation

 __________________________________________________________________________
Sammendrag fra BR-møder/  januar og februar 2018:

Ny ejendomsadministrator: der er kommet ny leder af Østerfælled-administrationen hos Balder. Og han ville gerne mødes med os i Beboerrepræsentationen (BR). Hvilket således allerede har ladet sig gøre primo februar 2018. Vicevært Carsten herfra Østerfælled deltog også i mødet. Så det var en god lejlighed til at drøfte aktuelle små og store Østerfælled-emner. Og rigtig godt at hilse på;)

Miljøstationen: flere beboere har udtrykt beklagelse over, hvor rodet der ser ud i området omkring Miljøstationen, hvilket vi har taget med videre til BR’s møde med vicevært og administrator.

Ønske om fælleslokale: flere lejere savner et (betaleligt) fællesrum til afholdelse af børnefødselsdage osv., hvilket ligeledes er taget med videre til BR’s møde med vicevært og administrator. Punktet kan med fordel undersøges nærmere.

Diverse: Der gøres hovedrent i alle opgange hvert år. Gårdhave-tilskud fra Balder bevilges igen i år 2018. Ved indkøb af større effekter såsom fx havemøbler skal type forhåndsgodkendes af ejendomsinspektør/vicevært-ansvarlig Carsten fra Ejendomskontoret Marskensgade 25. Mht. beskæring af Østerfælleds træer i år undersøges dette pt. Renovering af Gård 9’s legeplads er også på dagsordenen i år 2018.

Generalforsamlingen (GF) afholdes i år onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00 til senest 21.30: 1.-indkaldelserne skal være uddelt til Østerfælleds lejere senest den 28. februar 2018.

Evt./Et godt tip til Østerfælleds beboere: filtre til den gamle model-emhætter koster ca. 40,- kr på Ejendomskontoret – men er billigere at købe i hele stykker (og så klippe til med saks, meget nemt) hos fx Punkt 1 på Lyngbyvej.

Næste BR-møde(r) afholdes løbende elektronisk i forb. m. indkaldelserne til GF 2018.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation