2019

År 2019 har været en ekstra omskiftelig periode her på Østerfælled – herunder også for repræsentanterne fra Østerfælled Beboerrepræsentation. Dette har medført at BR’s fokus i år 2019 i langt højere grad end i de forgangne år har været på de nye, mere praktiske forhold inkl. nye samarbejdsforhold med Balders nyere ansatte her på ejendommen. Referater fra dette års BR-møder vil derfor kunne læses samlet som en mere overordnet sammenfatning i årsberetningen for år 2019.


Nyt medlem fra Østerfælled Beboerrepræsentation har deltaget ved dette kursus:

Grundkursus for nyvalgte beboerrepræsentanter

Målgruppe: Beboerrepræsentanter i privat udlejning. På kurset vil vi gennemgå nogle af beboerrepræsentationens muligheder for at præge jeres ejendom. Hvad stiller vi f.eks. op med en lejeforhøjelse? Er varmeregnskabet i orden? Hvad gør vi ved manglende vedligeholdelse? Hvordan arbejder vi som Beboerrepræsentation. Der er gode muligheder for at stille spørgsmål

Tid: Onsdag den 15. maj 2019 kl. 17-19 Sted: Vester Voldgade 9, 1552 København V

Medlemsrådgiverne Camilla Sørensen og Lau Madsen står for arrangementet


To repræsentanter fra Østerfælled Beboerrepræsentation deltog ved dette arrangement og holdt et lille plenum-oplæg om forholdene på Østerfælled:

Arrangementer for bestyrelsesmedlemmer i almene afdeling og beboerrepræsentanter i privat udlejning, som er tilknyttet LLO Hovedstaden

Møde for beboerrepræsentanter i ejendomme, der er ejet af en kapitalfond – kom og tal med en folketingspolitiker. Er jeres ejendom ejet af en kapitalfond: fx Blackstone, Heimstaden eller Patrizia? Så kom og del jeres erfaringer med andre i samme situation og kom eventuelt med jeres bud på hvad vi kan gøre for at dæmme op for kapitalfondene. Folketingsmedlemmerne Kaare Dybvad Bek (S) og Merete Dea Larsen (DF), som er deres partiers boligordførere, deltager i mødet for at møde dem, der er udsat for kapitalfondene. DR og TV2Lorry er også inviteret. Der bliver optaget TV på mødet.

Tid: tirsdag den 9. april 2019 kl. 19 – 21

Sted: Vester Voldgade 9, 1552 København V

Mødet afvikles af juridisk chef Jakob Møldrup-Lakjer og direktør Claus Højte


Referat af Generalforsamling for Østerfælled marts 2019

Formanden for Beboerrepræsentation (BR), Sanne Lundkvist, åbnede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle. Der var mødt mange flere op, end BR havde set tidligere.

Herefter gik BR over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent samt referent

Som dirigent blev Claus Højte fra LLO valgt.

Som referent blev Per S. Nielsen (BR) valgt.

2. Præsentation

Claus Højte præsenterede sig og fortalte om sit arbejde i LLO.

Herefter præsenterede BR medlemmerne samt suppleanterne sig.

Balder var ikke repræsenteret.

3. Årsberetning

Formanden læste beretningen og oplyste yderligere om ændringerne  personale siden, idet gårdmændene og viceværten var sagt op i foråret 2018. Deres jobs er overtaget af Fa. Egedahl. Pr. januar er der ansat en ny vicevært. Herefter var der en del spørgsmål vedrørende huslejen.  Claus Højte svarede med henvisning til de forskellige leje-kontrakter samt noget om betingelser ifm. renovering af lejlighederne, varmeregninger og årlige opgørelser. Der blev også snakket en del om fraflytnings betingelser. Yderligere blev nye beboere oplyst om andre praktiske ting. Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet for 2018 samt budget for 2019. Der var ingen væsentlige bemærkninger, og regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Forslag fra BR, gående ud på en lille stigning af det årlige bidrag til BR. Stigningen blev foreslået hævet til 350,00 kr. årligt pr. lejemål. Forslaget blev godkendt.

6. Fremtidigt arbejde

Arbejdsopgaverne for BR vil i 2019 især omhandle de årlige møder med LLO og Balder, herunder opfølgning vedrørende vedligeholdelsesplanen. I samarbejde med LLO fortsat kontrol af vand- og varmeregnskaber samt huslejestigninger.

7. Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdene

Da budgettet var godkendt, var der enighed om, at tildele hver gård 20,00 kr. pr. lejemål. 

8. Valg til BR og suppleanter

Alle nuværende af BR samt suppleanter blev genvalgt. Hertil blev der valgt 3(tre) nye medlemmer af BR:

Rina Aabenhus Mikkelsen, Borgmester Jensens Alle 11-st

Kristina Jensen, Borgmester Jensens Alle 35-2

Carmichael Billingley, Borgmester Jensens Alle 31D-1

BR byder de nye medlemmer velkomne.

9. Eventuelt

Mødet med LLO blev omtalt og kassereren uddybede nogle punkter om blandt andet Balders vedligeholdelsesplan. Såfremt nogle af lejerne ønsker kopi af planen, kan man skrive en mail til br@kaserne.dk og bede om en kopi.

Som alle deltagere ved mødet ved, så har foreløbig 2(to) af gårdudvalgene opløst sig selv. Dette er sket på baggrund af en mail, modtaget fra Balder vedrørende gårdenes udseende og manglende plan i beplantning og nogle efterladte ting og sager. Disse sager (borde, stole og legetøj) er gårdudvalgene blevet bedt om at fjerne. De to udvalg brød sig ikke om tonen i mailen, da de efterladte sager ikke vedrører udvalgene, samt at udvalgene ikke er ansat til at fjerne andre beboeres ting – derfor besluttede udvalgene at nedlægge sig selv.

BR siger tak til de fremmødte for god ro og orden.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation