(2019) / 2020 / 2021

Referat fra BR-møde slået sammen med møde med LLO. Dato: 30. november 2021. Sted: LLO Hovedstaden/ Vester Voldgade:

Grundet BR’s samt LLO’s deltagelse ved nyligt afholdt “Orienteringsmøde” med udlejer (se nedenfor) holdt BR sammen med LLO et møde for at evaluere på de arkitekt-præsentationer, som udlejer præsenterede os for. Endvidere blev status for ejendommens fortsat mange vedligeholdelsesmangler mv. drøftet, og det blev i den forbindelse besluttet, at LLO tager kontakt til udlejer med orientering herom.


Referat fra Orienteringsmøde den 22. november 2021 hos udlejer/Balder Danmark A/S, Industriens Hus, Vesterbrogade 1E, 5. sal, 1620 Kbh. V – for medlemmerne af Østerfælled Beboerrepræsentation samt medlemsrådgiver plus byggesagkyndig fra Lejernes Landsorganisation Hovedstaden(LLO):

BR’s medlemmer samt LLO’s byggesagkyndige samt Østerfælleds LLO-medlemsrådgiver var til stede ved udlejers power point-fremvisning ( 2021.11.22_Omfang af facaderenovering_JM ) af stor ny arkitektplan, hvori udlejer tilkendegav sit eget ønske om at modernisere ejendommens udseende visuelt. Fra BR stillede vi spørgsmål til, hvori relevansen i nyt visuelt udseende ligger, når det, der i realiteten er alvorligt og akut brug for her på Østerfælled er, at der i stedet udbedres alvorlige og generelle fejl- og vedligeholdelsesmangler i lejligheder såvel som i opgange, kældre og fejlbehæftede bygningskonstruktioner.


Referat fra BR-møde afholdt den 18. oktober 2021:

Deltagere: alle 6 medlemmer af beboerrepræsentationen deltog ved dette møde, hvor der foregik konstituering og fordeling af tovholderfunktioner og opgaver. Punkter til dagsordenen var endvidere: snak om generalforsamlingen, beretning om mødet hos LLO, regnskab, husorden, byggesagkyndig/sager, flyttesyn og evt.  

Oplistet er her aftalepunkter fra mødet:

 • Snak om generalforsamlingen: mikrofon kan med fordel anvendes ved næste afholdelse af generalforsamling. Regnskab: fremlægges med overskuelig oversigt ved næste generalforsamling.
 • Husorden: pt. ligger sagen om udlejer-administrators ønske om ny husorden for Østerfælled, punkterne blev ved mødet drøftet igen – herunder at husordenens tider er for lejerne (= bolig) og at den ikke udgør rettigheder for udlejers håndværkere (= erhverv), som altså eksempelvis ikke må larme i weekender. Endvidere talte vi igen om procedurerne vedr. de store mængder af affald på ejendommen. Og om, at der er cykelstativer ude på gaderne , men at disse ikke umiddelbart benyttes, da mange tilsyneladende gerne vil kunne parkere sin cykel inde i egen gård. Her mangler imidlertid pladser. 
 • Byggesagkyndig/sager: en byggesagkyndig fra LLO er nu sat på sagen ift. at få gennemgået 6 leje-lejligheder her på ejendommen, og der vil blive oprettet individuelle sagsnumre på hver enkelt lejlighed til journalføring hos LLO, og samlet vil en overordnet rapport dokumentere Østerfælled-lejlighedernes generelle stand ift. fejl og vedligeholdelsesmangler.
 • Flyttesyn: vi bestræber os på at deltage så vidt, det er os muligt, og nu er vi heldigvis blevet flere br-medlemmer om opgaven. Det forsyn, vi tilbyder fraflyttende lejer, er i princippet af højere praktisk relevans for lejeren selv – end om vi deltager som bisidder ved selve flyttesynet. OBS: officielt fraflyttede beboere kan ikke benytte sig af Østerfælled Beboerrepræsentations hjælp men må selv kontakte LLO Hovedstaden for rådgivning.
 • Evt: To af br’s medlemmer har været på heldagskursus og berettede herfra. To andre br’-medlemmer havde været på to-dages-kongres med LLO’s ledelse, og berettede herfra. Næste generalforsamling afholdes torsdag den 24. marts 2022, hvortil vi traditionen tro sørger for at booke og leje Marskensgade-selskabslokalet. Næste BR-møde afholdes 30. november 2021.

Beretning fra kaffemøde hos Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, Stormgade 2-6, 1470 Kbh. K mandag den 8. november v/Østerfælled-BR-repræsentant: Ved dette møde hos boligministeren blev der talt om boligpolitik i København og mere bredt på landsplan. Der blev også drøftet, hvordan især private, udenlandske udlejere forvalter deres ejendomme i Danmark og i Hovedstaden – herunder suppleret med en opdateret status og med eksempler fra Østerfælled.

Møder med københavnske politikere: Efterfølgende har en Østerfælled-beboerrepræsentant haft nogle, gode opfølgende snakke med især politisk ordfører og medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Jonas Bjørn Jensen – her er der blevet talt videre om tidens store boligpolitiske emner – og igen helt jordnært: om det levede liv som lejer på Østerfælled.


Beretning fra BR’s deltagelse som tilmeldte ved LLO-heldagskursus for nye medlemmer, på Molestien 11, 2450 København SV den 9. oktober 2021:

To medlemmer fra BR var på kursus. Kurset omhandlede opdateret info om BR-arbejdet.


Beretning fra BR’s deltagelse som inviterede og delegerede på LLO’s Hovedkongres på Odense Kongrescenter, Ørbækvej 350, 5220 Odense i weekenden den 2. til den 3. oktober: 

To af BR’s medlemmer var med på kongressen, som omhandlede LLO’s vedtægter og generelle forhold for lejerne i hele Danmark.


Referat fra

Østerfælleds årlige generalforsamling

Torsdag d. 23. september 2021

Kl. 19.00-21.30

Marskensgade 7,4. sal

2100 Kbh. Ø

Indledning:

•    Formanden for Østerfælled Beboerrepræsentation(BR) bød velkommen.

•    Claus Højte, direktør for lejernes Landsorganisation Hovedstaden(LLO) blev valgt som dirigent.

•    Beboer Torben Nielsen blev valgt som referent.

•    Claus Højte konstaterede, at formalia omkring indkaldelsen af generalforsamlingen var overholdt.

Årsberetning:

BR’s formand gennemgik hovedpunkterne i årsberetningen:

•    Husorden: her blev det oplyst, at de fremsendte forslag til husorden fra Balder bliver gennemgået af BR sammen med LLO.

•    Dertil at Balder er forpligtet til at fremsende planer for vedligeholdelse. BR havde modtaget disse i sidste øjeblik op til beboernes generalforsamling – for sent efter reglerne og først efter flere rykkere.

•    Beboer: Er disse vedligeholdelsesplaner almindeligt tilgængelige? Formanden: Nej – de er i virkeligheden blot et stykke papir.

•    Miljøstationen: På baggrund af branden i miljøstationen – hvor Balder glimrede ved sit fravær – og efterfølgende uoverensstemmelse med Balder vedrørende ejerskabet til miljøstationen, understregede BR’s formand, at miljøstationens mindre bygning blev finansieret af BR/ejendommens beboere.

•    Set i lyset af, at Balder ikke reagerer på eksempelvis klager, deltager LLO altid, når BR er til møder med Balder. Som eksempler på, at Balder ikke reagerer på klager, nævnte BR’s formand klager over vinduerne og vandtanken i gård 9.

•    En BR-repræsentant oplyste, at fordi, vedligeholdelsesplanerne nu er modtaget, er LLO tilbageholdende med at køre denne sag videre – i denne omgang.

•    Spørgsmålet om problemer med vinduer m.v. affødte en del reaktioner. En håndsoprækning viste, at mange havde problemer med vinduerne, eksempelvis lovning på, at vinduerne ville blive skiftet i september 2020 samt mangelfulde reparationer.

•    Claus Højte(CH) oplyste, at LLO er gået ind i sagen, bla. ved at gennemgå 7 lejemål med LLO’s byggesagkyndige, en undersøgelse, som de pågældende beboere har indvilget i at deltage i.

•    CH opfordrede hver enkelt at klage til Balder og orientere dem om yderligere tiltag, såfremt Balder ikke reagerer på henvendelserne. Jo flere henvendelser, jo bedre.

•    CH ville ikke afvise, at nye vinduer kunne medføre huslejestigninger. Men alt afhænger af omkostningerne* ved udskiftningen. *Der er i lejeloven forskel på ‘udlejers manglende vedligehold’ og udlejers egne planer om “forbedringer”.

•    Problemerne omkring køkkenerne var også vigtigt at få belyst for de fremmødte beboere. En beboer fortalte, at hun havde fået tilladelse fra Balder til at opsætte et nyt (af udlejer type-godkendt) køkken. En anden beboer fortalte dog, at han havde oplevet at få afslag på sin ansøgning.

•    På baggrund af dette gennemgik CH proceduren for ansøgning om opsætning af nyt køkken:

o    Få en skriftlig godkendelse

o    Afslår Balder at godkende opsætning af et nyt køkken: indbring sagen til huslejenævnet

•    Hvis Balder forestår opsætningen af et nyt køkken, kan det medføre en huslejestigning.

•    CH’s råd var, selv at opsætte et nyt køkken, men det skal være kvalitetsmæssigt forsvarligt. Opsætter beboerne selv et nyt køkken nedskrives dette over 10 år.

•    Spørgsmål fra beboer: Hvem bestemmer, hvilke materialer som skal anvendes?

•    CH: det gør Balder.

•    CH’s generelle råd til beboerne mht. manglende vedligeholdelse:

o    Skriv til Balder

o    Reagerer Balder ikke, så kan lejeren indbringe den givne sag for huslejenævnet

o    Huslejenævnet har flere – ret alvorlige – sanktionsmuligheder (bla. et ”klip i kørekortet”) såfremt Balder sidder henvendelserne overhørig

o    Henvend Dig til LLO om hjælp. Det er Din ret som lejer og medlem af LLO.

•    En beboer fortalte om nye dørtelefoner, som er installeret i en gård.

•    Med hensyn til fraflytningsrapporter understregede CH to væsentlige ting:

o    Skriv ikke under på noget under gennemgangen af lejligheden; hverken dokumenter, I-pad eller lignende. Selvom Du måske får at vide, at der ikke er tale om en bindende underskrift, er det desværre ikke tilfældet: Underskriften er bindende.

o    Du kan undlade at underskrive, alternativt kan du skrive på papiret (Ipad o.lign): ”jeg har modtaget rapporten med forbehold”  – og ikke andet!

o    Ingen fotos af lejligheden efter synet. Dette er ikke lovligt

o    Kontakt LLO, hvis Du har brug for hjælp

o    LLO kan også deltage ved fraflytningssyn. Det koster ca. 3000,-kr. Pengene er givet godt ud

CH: såfremt Balder stiller krav om istandsættelse af en lejlighed, skal der skelnes mellem 1) slitage og 2) misligholdelse.

•    Bemærkning fra en BR-repræsentant: hvad gør man, hvis man som beboer er lidt utryg ved at klage til/over Balder? Jo, så kontakter man sine naboer, sine BR-repræsentanter og/eller LLO for rådgivning og support.

•    CH:  LLO er i gang med at dokumentere hele vedligeholdelsestilstanden på Østerfælled. Hvis der er tale om akut opståede problemer, er Balder forpligtet til at udbedre disse straks. Sker dette ikke, skal man rette henvendelse til LLO og evt. huslejenævnet.

•    Kontakt LLO for at få hjælp.

•    CH opfordrede beboere til at medvirke ved LLOs igangværende dokumentation af vedligeholdelsestilstanden på Østerfælled.

•    Spørgsmål fra beboer: Hvem bestemmer, hvilke materialer, som skal anvendes ved opsætning af et nyt køkken?

•    CH: Det gør Balder.

•    Bemærkning fra en BR-repræsentant: Balders krav om at anvende HTH køkkener ved udskiftningerne bliver ikke nødvendigvis fulgt.

Regnskab:

Kassereren for Østerfælled BR gennemgik status omkring de økonomiske forhold på Østerfælled:

•    Hvad pengene bliver brugt til.

•    Hvor pengene kommer fra.

o    BR ansøger Balders ejerkreds om tilskuds-penge til gårdene (8500,- kr. om året pr. gård)

o    Beskrivelse af proceduren for udlæg, refusion og udbetaling

•    Intet gårdudvalg = ingen refusioner.

•    Der var i indkaldelserne til generalforsamlingen ikke uddelt et udspecificeret regnskab, hvilket affødte kritik fra en beboer.

•    Kassereren: regnskabet er beskrevet så forståeligt som muligt og endvidere ophængt på print til gennemsyn på aftenen for generalforsamlingen. Regnskabet er godkendt i banken. Det endelige årsregnskab bliver fremlagt på den kommende generalforsamling i marts 2022.

•    Kassereren gennemgik regnskabet på en opslagstavle, hvor regnskabet stod udspecificeret fra banken.

•    CH: Kan generalforsamlingen godkende nuværende regnskab på generalforsamlingen?

•    Svaret var ja.

•    BR fremlagde forslag om at BR tildeler hvert gårdudvalg 20 kr. pr. lejemål.

•    Forslaget blev vedtaget.

PAUSE

Husorden:

•    CH: Den nye, reviderede husorden bliver sendt til urafstemning.

•    Gennemgangen af den nye/reviderede husorden gav anledning til en livlig debat på følgende områder:

•    Husdyr

o    Her var meningerne delte angående om, hvorvidt der skulle indføres stramninger i den nye husorden i forbindelse med husdyrhold af både hunde og katte

o    Det blev overdraget BR at forhandle (og indgå aftale?) med Balder i forsøget på at indgå aftaler, som tilgodeser både ”strammere” og ”slappere” regler

•    Boldspil

o    For en gruppe af beboerne er boldspil blevet et problem, da de uskrevne regler for boldspil ikke bliver respekteret som tidligere. Henvendelser om at vise hensyn har til tider affødt ubehagelige reaktioner

o    Der blev fremført argumenter for – og imod at indføre forbud mod boldspil

o    Det blev overdraget BR, sammen med LLO og siden med Balder, at finde acceptable løsninger på problemet, da et forbud kan have utilsigtede virkninger. (Et forbud kan forbyde ganske små børn at lege med en bold)

•    Forslag om forbud mod brug af kul-grill på altaner og i private haver, fordi dette kan være til gene for naboerne

o    Det blev overdraget BR at viderebringe forslaget til Balder

•    Forslag om hegn omkring miljøstationen

o    CH: Det er Balders opgave

o    Det blev vedtaget at BR fremlægger forslaget for Balder

•    Forslag (BR) om forhøjelse af kontingentet til LLO med 8-kr om måneden til i alt 37 kr. pr. måned pr. 1/11-2021.

o    Forslaget blev vedtaget.

BR’s formand opridsede: Hovedpunkterne for det kommende års arbejde i BR:

Parkeringspladserne mellem Østerfælleds bebyggelse og Østerfælled Torv (Serridslevsvej/Marskensgade)

o    En beboer oplyste at parkeringspladsen ejes af firmaet FOCUS

o    Forholdene omkring ejerforholdet m.m. omkring parkeringspladserne er imidlertid særdeles uklare

o    Det blev overdraget BR at kontakte Balder for at få afklaret de udestående spørgsmål og forhold omkring parkeringspladserne

•    Holde udlejer/Balder fast på indgåede aftaler.

•    Deltage i kursusudbud.

•    Føre kontrol med huslejerne.

•    Holde møder med LLO.

•    Genoptage uddelingen af LLO-bladet.

•    Formanden opfordrede beboerne til at holde sig løbende orienteret via Øster Fælleds hjemmeside www. kaserne.dk

Evt.:

•    Lys i kælderen slukker for tidligt.

•    En beboer gav udtryk for sin irritation over, at reglerne for brug af vaskeriet ikke bliver overholdt.

Valg til BR:

•    Torben Nielsen blev valgt med akklamation.

•    Søren Nielsen blev valgt med akklamation.

Præsentation af BR:

•    Sanne, Kia, Peter, Torben, Søren, Per præsenterede sig selv.

Afslutning:

•    Claus Højte afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

v/ Østerfælled Beboerrepræsentation


2.-indkaldelse for lejerne på Østerfælled til:
ØSTERFÆLLEDS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
Dato: torsdag den 23. september 2021
Tid: kl. 19:00-21:30
Sted: Marskensgade 7, 4. sal, 2100 Kbh. Ø
 
Dagsorden:

• Valg af referent

Dirigent: Claus Højte/direktør for LLO-Hovedstaden tilbyder at være dirigent.

 • Præsentation
 • Årsberetning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fremtidigt arbejde
 • Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene
 • Valg af Beboerrepræsentation og suppleanter
 • Eventuelt

BR byder ved mødet på drikkevarer og snacks til beboerne. Vel mødt.

 
Årsberetning 2019, 2020 – til september 2021:

Så blev det endelig tid til en beretning fra Østerfælled Beboerrepræsentation (BR) om livets gang her på Østerfælled. I to år har vi på grund af corona-nedlukningen i samfundet måttet udskyde vores ellers årligt tilbagevendende generalforsamlinger for lejerne på Østerfælled. I denne årsberetning oplister vi nogle af de væsentligste sager og emner, som har gjort sig gældende for os lejere de sidste par års tid på Østerfælled.

Selvom det ikke har været muligt for os at afholde generalforsamling for beboerne, er arbejdet i Beboerrepræsentationen fortsat på fuld styrke – og reelt i endnu større omfang end hidtil.

Tiltagende mange beboer-emner har rørt på sig. Og sagerne hober sig nærmest op lige pt. For at gøre det nemmere at bevare overblikket over de sidste par års arbejdsområder fra beboerrepræsentationens side, oplistes her hvad vi bl.a. har arbejdet med – og fortsat arbejder med. Alle Østerfælled-lejere kan i ny og næ med stor fordel lige gå ind på Østerfælled BR’s hjemmeside og orientere sig om nyheder og andet: www.kaserne.dk

 
Bistand fra Lejernes Landsorganisation (LLO):

Østerfælled Beboerrepræsentation (BR) repræsenterer lejerne på Østerfælled. Vi er selv lejere her på Østerfælled og hjælper hvert år med til at sikre, at alle vores lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager løbende kigges efter i sømmene. Østerfælleds lejere er alle medlemmer af Lejernes Landsorganisation (LLO), og vi modtager derfor også ift. beboerrepræsentationens mange generelle sager vedr. Østerfælled – en målrettet, kontinuerlig rådgivning og praktisk hjælp fra LLO Hovedstadens direktør, jurister og medlemsrådgivere. Vi fra Østerfælled Beboerrepræsentation afholder nu mange møder og samtaler med de ansatte hos især Lejernes Landsorganisation. Det er vi efterhånden simpelthen nødt til, sådan at vi løbende er bedst muligt opdateret ift jura og leje-lovgivning.

Vi har som jeres beboerrepræsentanter deltaget på LLO’s heldagskurser og foreningsmøder, hvor også boligministre og andre politikere har deltaget og lyttet meget på alle de betragtninger, som alle vi beboerrepræsentanter fra Hovedstaden kan bidrage med. Vi deltager også årligt på kurser og som delegerede ved en stor hovedkongres i efteråret 2021.

Vi gør alt dette beboerrepræsentations-arbejde som ulønnet, frivilligt arbejde, men vi gør det, fordi det er vigtigt, væsentligt og nødvendigt. Og vi opfordrer jer til, at I til vores kommende generalforsamling vil overveje at stille op og sammen med os blive en del af Østerfælled Beboerrepræsentation.

 
Forespørgsel på LLO’s vegne til jer lejere:

Søges til generel sag for Østerfælleds lejere: Eksempler på leje-lejligheder til besøg fra LLO’s boligsagkyndige til generelt tilsyn ift. om udlejer varetager almindeligt vedligehold og/eller mangel på samme. Ønsker du at fremvise din Østerfælled-lejlighed som generelt sags- eksempel for LLO, så giv os hurtigst muligt besked via br@kaserne.dk

 • –  I mange – som i rigtig mange – Østerfælled-lejligheder er vinduerne mørnede, utætte og defekte pga for mangelfuldt vedligehold og utilstrækkeligt eftersyn fra udlejeres side gennem mange år nu. Vinduerne er generelt gamle og ikke vedligeholdte af udlejer og tidligere udlejere. De små hængsler, vinduerne hænger i, knækker, vinduer hænger skævt i karmene og er hverken til at åbne eller lukke. Malingen skræller af i strimler, søm i listerne ryger ud osv. Ligesådan oplever mange af os lejere fx problemer med, at emhætter og udluftning ikke virker og/eller er i stykker, meget besvær med det for lave hæld i afløbene fra køkken og bad, utætte altandøre, uisolerede karnapper/ vægge/gulve, udlejers manglende vedligehold af vådrumsfuger. I opgangene ses nogle steder revner/sætningsskader, og som et eksempel er ikke iværksat reparation trods tydeligt syn på massiv vand-indtrængen fra utætheder i øverste tag-ovenvindue inde i en opgang lige foran et lejemål. Også fællesvaskerierne trænger til vedligeholdelse.
 • –  Tagrender rundt omkring på Østerfælled er utætte og ikke vedligeholdte eller mangler rensning. Desværre resulterer dette i en del lokale oversvømmelser på matriklen. Udlejer er gjort opmærksom på disse generelle problematikker, og LLO har overtaget det juridiske arbejde videre i disse konkrete sager. Deraf ovenstående efterlysning af lejligheder, som LLO til det videre sagsforløb således kan tilse som eksempler og dokumentere generelt ud fra.

– Beskæringer af hække og træer foregår tilsyneladende som studsning eller som total nedklipning, og det virker i det hele taget noget ustruktureret sådan som de forskellige gårde holdes og ikke holdes. Der er fliser, som ikke længere ligger jævnt, og som gående derfor er set falde over. Det firma, der passer fællesarealerne, hvem er de nu? De arbejder lidt tilfældigt?, borde og bænke har ikke fået olie, hvem kontakter man?

&- endnu en ny sag = manglende vedligeholdelsesplan:

Udlejers manglende udlevering til os lejere af den årlige vedligeholdelsesplan betyder, at vi kan bede Huslejenævnet om huslejenedsættelse for alle Østerfælleds lejemål, indtil udlejer udleverer en vedligeholdelsesplan til os. Proceduren i denne sag tager LLO sig af for os.

”Kvadratmetermails” fra udlejer:

Nogle lejere har modtaget mail fra udlejer med oplysning om rettelse af kvm-antal i deres lejekontrakt og i deres lejemål. Fra BR kan vi kun opfordre jer til, at lade LLO kigge jeres lejekontrakter igennem og sammenholde udlejers oplysninger med de fakta, der reelt står i jeres lejekontrakter. Der kan i nogle tilfælde godt blive tale om en mindre huslejenedsættelse for nogle lejere, uagtet at udlejer i sin mail skriver, at dette ikke er tilfældet. Derfor er det LLO, der bedst kan hjælpe dig med at undersøge detaljerne. Og det er LLO, der kan bistå os i denne sag også.

Generelt for lejerne på Østerfælled:

Henvend jer nu (mens I bor her på Østerfælled som lejere) med de emner, I ønsker Østerfælled BR’s og/eller LLO’s hjælp til. Dvs.: ikke efter fraflytning, hvor Østerfælled BR og LLO ikke længere har bemyndigelse til at assistere jer. Østerfælled-lejernes medlemskab hos LLO betales via huslejerne, og derfor ophører medlemskabet hos LLO, når lejer er fraflyttet Østerfælled. LLO tilbyder jer, at I ved behov kan tegne nyt personligt LLO-medlemskab i tiden lige efter fraflytningen – dette til en fordelagtig og væsentligt nedsat rabatpris.

 
Flyttesyn contra flyttesynsrapport:

Østerfælleds repræsentanter deltager igen ved mange flyttesyn for fraflyttende lejere. Det er et tilbud til jer lejere, at en af os fra Østerfælled BR kan være til stede som jeres bisidder/vidne. I har også mulighed for at benytte jer af LLO’s betalings-tilbud, hvor en byggesagkyndig fra LLO forinden jeres fraflytning og flyttesyn kan gennemgå lejemålet med jer. Kalk (meget gammel kalk) og af udlejer uvedligeholdte fuger hører fx ikke med som lejers ansvar, så der er en del ting at være opmærksom på, når flyttesynet foregår. Det gode råd fra LLO er forresten altid: ’gør alting i dit lejemål meget grundigt rent forinden afholdelsen af flyttesynet’. Og benyt de rigtige, mest effektive grund-rengøringsmidler til det.

-& opfordringer ved fraflytning:

Fraflyttende lejer har en ufravigelig ret til at have bisidder/vidne med under flyttesynet og bemærk: lejeren har ret til ikke at underskrive digitalt i luften. Underskriver du, hæfter du økonomisk for udlejers krav på udbedringer, som du ikke har set omfanget af endnu. Derfor kan du i stedet bede om at få tilsendt eller udleveret en kopi til gennemlæsning, og kontakt så fx også LLO og få deres kommentarer med til dine overvejelser forinden din eventuelle senere underskrivelse. Fotos taget af udlejers flyttesynsperson efter flyttesynet er i øvrigt ikke brugbart som lovlig dokumentation.
Når den endelige opgørelse med eventuelle priser for ekstrabetaling modtages af dig efter din fraflytning, så kan du forhandle med udlejer om rimelig pris for istandsættelsen. Få altid LLO til at se din lejekontrakt igennem især angående din lejekontrakts § 11. LLO-Hovedstaden kan du som lejer nemt kontakte over mail og tlf, så hjælper de dig til at kende dine personlige rettigheder ift lejelovgivningen. (Østerfælled-lejernes kollektive medlems-foreningsnummer er: 110883)

Møder og kommunikationen osv med udlejer:

Østerfælled BR har sammen med LLO afholdt og deltaget i digitale og fysiske møder med udlejers ejedomsadministrator samt andre af udlejers ansatte. Kommunikationen med udlejer har i en del tilfælde vist sig udfordrende, hvilket også er også noget, mange beboere henvender sig til os og til LLO om. Vi overleverer derfor som oftest de mere specifikke dele af kommunikationsarbejdet med udlejer til LLO’s direktør, jurister og medlemsrådgivere.

 
Cykelrazzia:

Østerfælled BR og flere af Østerfælleds lejere henvendte sig til udlejer, idet gældende lov- regler for cykelrazzia ikke blev respekteret af udlejer. Forhåbentligt udfører udlejer fremover sine Østerfælled-cykelrazziaer korrekt. Østerfælled BR indbyder gerne udlejer til dialog og praktisk rådgivning i.forb. med udlejers fremtidige cykeloprydninger her på matriklen. Det er vores håb, at udlejer vil imødekomme Østerfælled BR’s – og herunder lejernes – indbydelser til samarbejde.

Opsagt fra sin lejlighed ved en fejl fra udlejers side:

En lejer modtog fra udlejers ejendomsadministration et uretmæssigt varsel om en uges opsigelse af sit lejemål. Østerfælled BR gik med lejerens naboer og LLO akut ind i sagen, og sagen blev dermed hurtigt standset – og sidenhen beklaget som en fejl fra udlejers side. Udlejer er fra LLO’s side blevet orienteret om, at denne slags fejl i sagens natur jo er en meget alvorlig fejl, der ikke bør ske.

Balders vagtfirma aka Egedal Security ( = Balder):

Østerfælled BR og lejerne på Østerfælled blev aldrig inddraget eller taget med på råd, da udlejer på eget initiativ valgte at indføre denne vagtværns-opgave som en del af udlejers drift af ejendommen. Østerfælled BR har derfor sammen med LLO efterfølgende stillet en del spørgsmål til udlejer ang. denne vagtværns-ordning. Udlejers svar afventes fortsat. I mellemtiden håber vi, at udlejer fremadrettet vil være bedre til at huske at først lige at høre Østerfælled BR og lejerne ad vedr. vores perspektiver på så indgribende udlejer- foranstaltninger.

Easy-Park?:

Parkeringspladserne ved Teater Repuplique og Kanonhallen er blevet inddraget til betalingsbåse gennem Easy Park. Dette uden orientering af nogen art til Østerfælleds lejere. Forvirringen er tilsyneladende total – også i forvaltningerne i Kbhs Kommune. En ihærdig indsats fra nogle Østerfælled-beboere samt fra Østerfælled BR, gør, at der arbejdes på at finde forklaringer på, hvad og hvem og hvorfor og hvordan baggrunden er for dette nye betalings-P-område.

 
Østerfælled Beboerrepræsentation beslutter husordenen sammen med lejerne:

Udlejers ejendomsadministrator Tom Pedersen har fremsendt Østerfælled BR et længere forslag til ændringer og tilføjelser i lejernes husorden. Østerfælled BR har sammen med LLO kigget udlejers forslag igennem – og Østerfælled BR vurderer om enkelte elementer fra forslaget evt. kan bruges som inspiration.

Miljøstationen:

Storskrald er ej at forveksle med udlejers håndværkeraffald, som jo ikke må udsmides i lejernes affaldsordning. Belysning på Østerfælled blev eksempelvis af udlejers ansatte udskiftet, og alle de gamle lamper blev af håndværkerne fejlagtigt udsmidt i storskrald. Ligesådan er i containerne inde i storskraldsrummet registreret inventar fra hele lejligheder: vægge, toiletter, håndvaske, tapet, gips med mere.

Laminerede skilte med oplysning om lovgivningen om dette er opsat af Østerfælled BR inde i storskraldsrummet. Udlejer/Balder er blevet oplyst over flere omgange om dette problem med håndværkeres affald i lejerens renovation, samt om de mange andre problemer, der er forbundet med storskraldsrummet og med hele miljøstations-arealet både inde og ude. Laminerede skilte fra Københavns Kommune om sortering af affald er opsat af BR inde i miljøstationen også på engelsk. Siden er der fra udlejer/kbh’s renovationfirma blevet påklistret mange flere laminerede skilte ved containere for at tydeliggøre, hvor hvilken slags genbrugs- affald skal udsmides. Alligevel opdages dagligt fx udsmidte ildelugtende husholdningsaffalds- poser i genbrugscontainerne, selvom denne slags affald jo skal udsmides via de affaldsskakter, vi har på hver etage inde i vores opgange. Vi lejere betaler altså – via vores huslejer – derfor som resultat hvert år så mange gebyrer og bøder for forkert sorteret, forkert hensat og forkert udsmidt affald.

 
-& ildebrand:

Så har der atter været ildebrand ind mod BR’s udendørs rum for gårdhaveudvalgene (i forlængelse af storskraldsrummet og som en del af miljøstationens to bygninger). Det var så 2. gang, vi oplever ildebrand i denne bygning, og ligesom forrige gang, tyder det på, at der igen var blevet smidt tændt fyrværkeri i de udendørs containere omkring bygningen. Alle naboer omkring området fik sig noget af en oplevelse den nat, og vi naboer hjalp så derfor også hinanden med godt naboskab dagen derpå, hvor vi fik talt om det hændte – og efter bedste evne besigtigede vi skaderne, ryddede op, fejede, afspærrede og reparerede. Sidenhen kom forsikringsselskabets håndværkere og opbyggede ny front med mere. Ny lås er isat. Spørgsmålet er, om brandalarmen i miljøstationen egentlig virker?

Vidste du?:
 • –  Bankbetalinger via pbs betalingsservice. Eksempelvis justerer og hæver udlejer beløbsgrænsen for det månedlige beløb, der trækkes fra din konto, så hold generelt øje med dine huslejer og kontobevægelser.
 • –  En Østerfælled-lejer har fået tilladelse til at sætte et nyt køkken op – dette med skriftlig tilladelse givet af udlejer med betingelse om brug af udlejers typegodkendte køkkenelementer.
 • –  Dørtelefoner, nye digitale ”mobil”-systemer er observeret opsat af udlejers håndværkere rundt omkring ved nogle af opgangene her på Østerfælled, og bemærk at der er kameravisning i som en af funktionerne.
 • –  Jeres mailadresser kan vi råde jer til at tjekke efter ift., om de opdateret og oplyst til Balder, når du er lejer her på Østerfælled modtager du ikke længere kun vigtige breve på papir fra udlejer. En del vigtige henvendelser udsender udlejer udelukkende til lejernes mail-adresser, derfor er det, at vi her bringer en opfordring til jer, om at I sørger for at have sikret jer, at udlejer er i besiddelse af jeres opdaterede kontaktinformationer – herunder især jeres mail-adresser.
 
Aktiviteter i gårdhaveudvalgene:

Der har været afholdt havedage i gårdene, og gårdhaveudvalgsmedlemmernes udlæg er refunderet af BR til senere refusion fra Balders ejerkreds. Flere aktiviteter i gårdene opstår som regel løbende sensommeren og efteråret igennem, så det er jo altid en hyggelig ting. Træer blev fældet ved fejl, nyt træ blev opsat (gård 6). Juletræerne i gårdene var af udlejers ansatte ikke forsvarligt opsat, men udlejer blev gjort opmærksom på det af bl.a. BR og ændrede opsætningen. Vandhanen i gård 9 har ikke virket i meget lang tid nu, men trods utallige henvendelser til udlejer er fejlen ikke blevet udbedret.

Diverse BR-arbejde:

Træerne på Marskensgade blev forrige år endelig beskåret af Kbhs kommune efter Østerfælled BR’s arbejde med at etablere kontakt til kommunen. Igen i år har vi fra Østerfælled BR gjort kommunens forvaltning opmærksom på, at der på Marskensgade atter er behov for mere renholdelse.

Sikkerhed og tryghed = pas på dine ting:

Der har været tyveri fra en stuelejligheds have, hvor alle havemøbler stjålet.
Der har endvidere været tricktyve på spil i flere af Østerfælleds opgange i forskelige gårde.

Beskrivelse af tricktyve i opgangene om eftermiddagen den 11. september 2021:
”To kvinder af anden herkomst end dansk. Dansk/udenlansk/mellemøstligt-talende. En yngre og en ældre. Smutter ind i opgangene og tjekker, om der er ulåste døre til lejligheder. (Hvis folk er hjemme, men ikke har låst sin dør, eller hvis man fx lige er i vaskekælderen osv). De har mundbind på og bærer gennemsigtige plastikhandsker. Den ældste er iklædt lange gevandter/kjole og har en slags rolllator-vogn med og bærer tørklæde på hovedet. De har store tomme “indkøbstasker” med. De påstår, de skal flytte ind i lejerens lejlighed, at de ”jo bare er gået forkert”. Selv helt oppe på fjerde sal, hvor beboeren er hjemme og opdager det. Og ved konfrontation med dem bliver de lynhurtigt agressive og råbende og truende, hvilket iflg politiet er en klassisk tricktyv-metode.
De prøver at lade som om, de “låser” sig ind i folks lejligheder, og de tager i håndtaget for at afprøve, om døren ind til lejligheden er ulåst. Er man hjemme og opdager dem og er stor og stærk og får jaget dem væk, får man fx den historie med, at de skal ”flytte ind i beboerens lejlighed og jo bare er gået forkert”. Men er man ældre og måske dårligt gående osv., så er det muligvis en anden historie, de giver, at de fx kommer fra hjemmehjælpen eller lignende. De har i hvert fald både handsker på og også mundbind sporadisk på. Fantasien har nok ingen grænser, når det kommer til den slags kriminalitet. Så vær ekstra påpasselig. Beboere fra en anden gård her på Østerfælled kan supplere med, at de også i samme tidsrum har haft besøg af de to tricktyve. Samme fremgangsmåde.

Lejerne har anmeldt deres oplevelser til politiet på 112. Ring 112 og anmeld, hvis I også oplever det hos jer. Politiet var i tlf slet ikke i tvivl om, at det var tricktyve. Og politiet kommer gerne herud og ser, om de kan fange dem. Så bare ring straks til 112 ved det mindste af samme art.

Sørg for at låse jeres hoveddøre ind til jeres lejligheder, også selvom I er hjemme. Og hold øje med hvem og hvad, I observerer her på Østerfælled. Luk ikke folk ind i opgangene (og ej heller ind i Miljøstationen i øvrigt). Åbn ikke uden omtanke via jeres dørtelefoner, heller ikke, når nogen ringer på dørtelefonen med reklamer eller lignende, fordi det forholder jeg jo nemlig sådan, at alle legale post- og avisomdelere har egen nøglebrik til rådighed.

Og vær opmærksom på, om nogle af opgangsdørene står ulåste, det gælder også døre til og fra kældrene. Der har fornylig været eksempler på, at fx ’nogen’ havde blokeret en lille split i låsen i en opgang. Sådan helt hemmeligt med en lille sort plastikdims, der var blevet lirket helt dybt ind, så man ikke kunne se den. Og den var rigtig svær at få ud. Så selve hoveddøren ind til opgangen låste nemlig derfor ikke. Opgangens beboere måtte finde værktøj for at få den lille dims lirket ud af låsen, så døren igen kunne låse. Håndværkere, flyttefolk, børn og alle andre må fremover gerne pænt mindes om at altid lukke opgangsdørene ordentligt efter sig, når de går ind og ud.

 
Indkomne forslag og forslag fra Østerfælled BR:

1) Forslag fra beboer: ”Hej. Jeg vil forslå, at der sker en opstramning i ordlyden omkring husdyr. Foreslår at der kommer til at stå at ’hundeluftning er forbudt i gårdene og udekatte ikke er tilladt’.
Som det er nu, hersker lovløsheden, og folk overholder ikke skiltningen.”

2) Forslag fra beboer: ”Løsningforlag som anbefales videregivet til udlejer til en forbedring af arealet ved området omkring Miljøstationen:
Sæt et hegn rundt om. Dette vil gøre det mindre attraktivt for udefrakommende at bruge vore affaldscontainere, det ville gøre det svære for folk at komme og rode i affaldet (og derved mindske antallet der gør det), og ikke mindst ville det gøre det langt pænere at se på. Sæt et skilt op der opfordrer beboere til at bruge affaldscontainerne i skralderummet, når de andre er fyldt. Det er overraskende at se, hvor mange der først går ind i storskraldsrummet med nogle ting, og som bagefter putter pap og andet i de overfyldte containere udenfor, selvom der er tomme containere i storskraldsrummet. Det ses ofte.”

3) Forslag fra to beboere: ”Forslag til videregivelse til udlejer for forskønnelse og bedre sikring af området nede ved Miljøstationen: Der kan nemt bygges nøglebrik-aflåselige udendørsskure til containerne omkring storskraldsrummet. Tilbygningerne kan uden de store omkostninger bygges i pæne trælameller og forskønnes med passende helårs- beplantning.

4) Forslag fra beboer: ”Forslag til at der bliver indsat et punkt i vores husorden, hvor der specifikt skal indfældes, ’at boldspil som fodbold og basketbold ikke er tilladt i gården’. Det har tidligere været en uskreven regel, men især efter gård 5 har fået fjernet Sandkassen og fået et stort græsareal, bliver der nu spillet især fodbold, hvor der er blevet en infernalsk larm fra udøvere, samt når bolden rammer møbler samt metalbuerne til beplantning. Som husorden er nu, står der tydeligt, at man ikke må være til gene for andre beboere, men på trods af flere henvendelser til de udøvende samt et enkelt forældrepar, har det ikke været muligt at få en forståelse for problemet. Det vil være til stor hjælp, hvis man kan henvise til en helt klar husorden med ovenstående forslag”

5) Forslag fra Østerfælled BR: ”Forslag til husordenen ved Østerfælled:
Forslag om tilføjelse af en ny regel i husordenen vedr. brug af grill på altaner og i beboernes haver = ’Det er kun tilladt at anvende gas- eller el-grill på altaner og i beboernes egne haver. Anvendelse af kulgrill giver mange lugtgener for andre beboere i form af indsivning af røg i de omkringliggende boliger/lejligheder.’”

Forslag A og B fra Østerfælled BR ift. regnskab og budget:
 1. A)  ”Generel sags-kommunikation med direkte juridisk bistand for Østerfælled Beboerrepræsentation (og dermed for Østerfælleds lejere) varetages af LLO-direktør Claus Højte, som er Østerfælleds direkte BR-kontaktperson. LLO-kontingentet har i år en almindelig gældende stigning, og Østerfælled BR skal således fremsætte anbefalet forslag til Østerfælleds lejere om, at beløbet pr lejer fra næste kvartal er 7 kr ekstra om måneden til LLO-medlemskabs-stigningen. Vi har brug for LLO, og vi er dertil heldigvis så en stor forening, at vi i forvejen har en god, kollektiv rabatpris her på Østerfælled.
 2. B)  Endvidere skal vi fra Østerfælled BR stille forslag om, at der som vanligt husleje- tilpasses til gældende årsjustering ift. lejernes mdl bidrag til Østerfælled Beboerrepræsentations administrationsudgifter”
Regnskab og budget:

Under corona-nedlukningen har udgifterne til administration og møder været holdt på et minimum. Det har kun været muligt at kommunikere via mails, sms, telefon-opkald og til nøds via de digitale møde-forums. Derfor har de beløb, som Østerfælleds lejere mdl. bidrager med via huslejerne været holdt i en stabil positiv balance og har fortsat kunnet dække de kvartalsvise kontingenter, som Østerfælled BR på alle lejernes vegne indbetaler til LLO-Hovedstaden. Endvidere er der sørget for de jævnlige betalinger til Østerfælleds BR’s hjemmeside for lejerne www.kaserne.dk, domænet og andre småudgifter til administration. Gårdhaveudvalgenes medlemmer har også kunnet få til lidt ekstra refusion til indkøb af bl.a. nye havemøbler til gårdene, og ved juletid kunne gives lidt tilskud til at beboere satte lidt julelyskæder og julepynt op. Østerfælled Beboerrepræsentations formand og kasserer har netop udfyldt, underskrevet og fået godkendelse for Beboerrepræsentationens økonomiske forhold, oplysninger og dokumenter hos Arbejdernes Landsbank, som har gennemgået alle betalingsformer og rådighedskonti. Regnskabet er for nuværende i en sund, positiv balance. Der kræves ingen større ændringer til udgifter i det fremtidige budget for år 2021/2022 – ikke udover, at der som nævnt er behov for en vedtagelse af det førnævnte forslag ift., at lejerens mdl. bidrag nødvendigvis må sættes 7 kr op, således at der også fremover vil være dækning til indbetalingerne til Østerfælleds kollektive medlemskab hos LLO-Hovedstaden.

– Dertil er der mulighed for, at vi på Østerfælled GF kan vedtage ift ’fordelingsnøgle til gårdene’. Fordelingsnøgle er et begreb, som betegner et mindre engangs-bidrag på eksempelvis 20,- kr pr lejemål i de enkelte gårde. Beløbet kan Østerfælled Beboerrepræsentation (ved lejernes vedtagelse på GF) således afsætte fra administrations-budgettet – og give lejerne tilbage i form af gård-tilskud til gårdhaveudvalgenes tryghedsskabende, hyggelige og/eller forskønnende fællesaktiviteter/-faciliteter i gårdene og på fællesarealerne.

Fremtidigt arbejde (indsatsområder for Østerfælled Beboerrepræsentation):
 • –  Vi har i BR en plan om, at vi vil prøve at skrive nogle flere nyhedsbreve til jer lejere fra os i BR og med nyt fra LLO. Og på engelsk oversat fra LLO. LLO vil gerne printe og levere nyhedsbrevene for os.
 • –  Sideløbende vil vi genoptage post-uddeling af LLO-medlemsbladet ’Vi Lejere’ igen.

– Alle i ovenstående årsberetning tidligere verserende samt nuværende Østerfælled-sager varetages som faste dagsorden-punkter hos Østerfælled Beboerrepræsentation. Med fortsat hjælp og støtte fra LLO-Hovedstadens rådgivere.

v/ Østerfælled Beboerrepræsentation

– Sanne, Per, Peter og Kia –