2022

ÅRSBERETNING FOR 2022:

Renoveringsarbejde
Det er nok ikke gået upåagtet hen, at der for tiden foregår et kæmpe renoveringsarbejde her på Østerfælled. Beboerrepræsentationen (BR) har brugt rigtig meget tid på dette. Vi har været til møder hos Balder og gennemgået alt det materiale som Balder har sendt til lejere og BR. Materialet har vi sendt videre til Lejernes Landsorganisation (LLO) som har gennemgået dette. På nuværende tidspunkt har LLO vurderet, at varslerne vedrørende byggeriet samt de varslede huslejestigninger har overholdt de gældende regler. Dette gør, at LLO vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at indbringe varslerne omkring byggeriet samt huslejestigninger for Huslejenævnet.
Huslejestigningerne er kun varsler. De endelige huslejestigninger foreligger først når hele renoveringsarbejdet er afsluttet. Det endelige regnskab skal foreligge senest 6 måneder efter at renoveringerne er afsluttet. Så bliver den endelige huslejestigning fastlagt. Når vi modtager det endelige regnskab og huslejestigninger, sender vi disse til LLO. Herefter må BR så afgøre, om der skal føres en sag i Huslejenævnet.
Huslejestigningerne vil iflg Balders udsagn blive opkrævet i takt med afslutningen af renovering i de 3 etaper.

Nye dørtelefoner
Vi har fået nye dørtelefoner. Denne udskiftning har givet anledning til flere henvendelser fra lejere, som har undret sig over, at telefonerne er placeret så højt, at små børn og kørestolsbrugere er afskåret fra at bruge disse.
Der har også været store problemer med udleveringen af enheder til at åbne gadedøren. Når beboere har henvendt sig til Balder har de, mildest talt, fået forskellige tilbagemeldinger. Nogle har fået afslag på at få udleveret en enhed gratis, mens andre er blevet afkrævet at betale 3000 kr. for en enhed med krav om at levere enheden tilbage ved fraflytning. Andre har uden problemer fået udleveret en enhed.
Disse modsatrettede krav skabte mange frustrationer og henvendelser til BR. Vi indbragte sagerne for LLO, som har været de vrede beboere behjælpelig.
I BR har vi undret os over den måde, som Balder har valgt at tackle problemet på. I den skrivelse, som Balder rundsendte, stod der, at beboerne kunne få udleveret en enhed til åbne gadedøren med. Det samme gælder Balders forsøg på at tvinge beboerne til at bruge deres private mobiltelefon til installering af Welcome Bob appen.
Det skal også bemærkes, at i forbindelse med opsætningen af de nye dørtelefoner blev ringeklokken til hoveddøren også fjernet, men der blev ikke installeret en ny.

Cykelrazzia
I efteråret 2022 varslede Balder en cykelrazzia, men reglerne/lovgivningen for en sådan cykelrazzia blev ikke overholdt. BR var bekymret for en gentagelse af tidligere cykelrazziaer, hvor de indsamlede cykler blev afhentet og kørt væk af lastbiler bestilt af Balder, kort efter indsamlingen. Dette er ulovligt. BR kontaktede derfor politiet som fremsendte reglerne for afholdelse af cykelrazziaer. BR sendte disse regler til Balder, som afviste at følge disse. Derfor henvendte BR sig til LLO, som gik ind i sagen og videresendte reglerne til Balder med påpegning om, at følge gældende regler og lovgivning. Det hjalp! – og Balder udsendte ny information om cykelrazziaen – og overholdt reglerne for bortskaffelse af gamle og ubrugte cykler.

Røgalarmer ved miljøstationen
Efter den sidste brand i miljøstationen henvendte BR sig til Balder med forslag om at få opsat en brandalarm. Balder svarede, at dette var for dyrt. Så foreslog BR at få opsat en brandalarm, ligesom de, der bruges i eget hjem. Dette afviste Balder med den begrundelse, at miljøstationen ikke ligger tæt på bebyggelsen. Til dette skal bemærkes, at ved sidste brand var der vinduer tæt på bebyggelsen, som sprang. En brandalarm i miljøstationen vil endvidere have den fordel, at den giver mulighed for hurtigere at opdage en brand.

Ny husorden
BR har haft flere møder med Balder, hvor Balders forslag til en ny husorden er blevet gennemgået, og i den forbindelse har BR været i kontakt med LLO. LLO har gjort Balder opmærksom på, at BR skal inddrages i udformningen af en ny husorden. BR og Balder er i gang med udformningen af en ny husorden.

Nyhedsbrev
Som noget nyt vil vi i BR bestræbe os på at uddele et nyhedsbrev. Formålet er at orientere beboerne om emner, som er af almen interesse, hvilket vil bestemme, hvor ofte et sådant nyhedsbrev bliver omdelt i jeres postkasser.

REGNSKAB

Regnskab for 2022 / Budget for 2023:

Det årlige budget er et generelt skøn over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger), som ved årsskiftet sammenholdes med det faktuelle årsregnskab for at se, om omkostningerne holder sig nogenlunde inden for rammerne. År 2022 var endnu et plus-år, idet der blev brugt færre penge, end der kom ind på kontoen. Der var budgetteret med et forventet årsresultat på plus 7.942,00 kr. Balancen for år 2022 endte med et plus på 9.802,44 kr.

I forhold til indtægter og udgifter ses i regnskabet for år 2022 på plussiden færre udgifter til ’Mødeforplejning’, ’Hjemmeside’ samt ’Repræsentation/gaver’. Samtidig sås der via de mdl. beløb over huslejerne en lille stigning i ’Beboerindbetalinger’. Men på minussiden sås til gengæld de stigende udgifter til ’Kontingent LLO’ dvs. lejernes kollektive medlemskab hos Lejernes Landsorganisation Hovedstaden(LLO) samt til ’Administration’ dvs. beboerrepræsentationens administration. Dertil valgte Østerfælleds lejere på sidste års beboermøde/generalforsamling at hæve beløbet til ’Fællesudgifter’ yderligere end til det ellers budgetterede. Disse beløb (’Fællesinitiativer’) er i øvrigt afsat til gårdenes egne dispositioner. Det vedtagne beløb (= fordelingsnøglen) kom således i 2022 til i praksis at lyde på kroner 30,- pr. lejemål. Samme beløb på de 30,- kr. pr. lejemål. foreslås hermed fremsat til vedtagelse på beboermødet/generalforsamlingen den 23. marts 2023.

Der har under posten ’Havepenge’ traditionen tro ligeledes været budgetteret til, at alle fire gårde har haft fungerende gårdhaveudvalg. Da der pt. kun er nedsat udvalg i tre af gårdene, ændres dette i budgettet fremadrettet til kun at omhandle de tre aktive gårdhaveudvalg. Hermed er der justeret i posterne i det kommende budget for år 2023, og her kan det også bemærkes, at der nu er gjort plads til, at der tages højde for uforudsete udgifter. Posten til ’Repræsentation/Gaver’ benyttes så sjældent, at der i budgettet kan nedjusteres på denne post. Til gengæld er der gennem de sidste par år blevet set flere ’Diverse / Uforudsete udgifter’ end hidtil. For eksempel blev hele døren (= ja, den helt ny-reparerede trædør) til BR’s udendørs rum ved Miljøstationen ødelagt ved et natligt, tilsyneladende, forsøg på rambuktyveri. Dør og karm var totalt smadret, hvilket atter en gang krævede akut weekend-hjælp fra en lokal, godhjertet tømrer. Endvidere må der forventes fortsat stigende udgifter til ’Kontingent LLO’ dvs. lejernes kollektive medlemskab hos Lejernes Landsorganisation Hovedstaden(LLO) samt til ’Administration’ dvs. beboerrepræsentationens administration. Således og med udgangspunkt i posterne i regnskabet for år 2022, er budgettet for år 2023 udarbejdet.

Vedr. årlig stigning af lejernes ’Beboerindbetalinger’: Beløbet er nu på kroner 42,00 mdl. (Opdatering: det korrekte beløb er kroner 37,00 mdl./ red.), og med de forhøjede huslejer, kan BR i stedet tage hensyn til lejernes udgifter og ikke hæve beløbet i år, da der i BR’s økonomi faktuelt er råderum nok til at ikke stige. BR har i starten af år 2023 vedtaget at foreslå beboerne, at den ellers årlige stigning i lejernes ’Beboerindbetalinger’ stilles i bero.

Efter beboermødet/generalforsamlingen indleverer Østerfælled Beboerrepræsentations formand og kasserer – jf oplysningsregler for erhvervskonti – det underskrevne, gældende årsregnskab inkl. referat fra mødet til Østerfælled Beboerrepræsentations bank / Arbejdernes Landsbank.

INDKOMNE FORSLAG
Der er indsendt 1 forslag til behandling på beboermødet:
”•    At der bliver indsat i vores husorden, at gårdarealerne skal friholdes for hundeluftning. Hvem har lyst til at benytte en græsplæne der er fyldt med hundeurin?
•    Forbud mod, at der udføres renovering af lejlighederne i weekender. Hver gang der flyttes, (og det gør der ofte), vil der kontinuerligt altid være en renovation af et eller flere lejemål der skal optimeres.
•    Erfaringsopsamling vedrørende renovation: Der kunne evt. nedsættes ad hoc gruppe, der specielt kan tage sig af de erfaringer og udfordringer, som vores renovering medfører. Gruppen kunne f.eks bestå en repræsentant fra hver gård.

v/beboer på Østerfælled”


FREMTIDIGT ARBEJDE

Internetprojekt
På sidste beboermøde blev der fremsat forslag om, at BR undersøgte mulighederne for at få et bedre og billigere tilbud på internetforbindelse til ejendommen til erstatning for den nuværende aftale med Dansk Kabel TV. Dette er stadig uafklaret, da forslagsstilleren har været bortrejst i lange perioder. Men BR arbejder på at nå frem til mulige alternativer.

Udlån af service, borde og stole
For flere år siden var her et fælleslokale i hvert gårdafsnit. Disse blev, desværre, nedlagt. Noget af inventaret fra disse lokaler blev solgt til interesserede beboere. Resten: borde, stole og forskelligt service står i et kælderrum, som kun BR har adgang til. BR er nu i gang med at udfærdige regler for udlån af tingene til beboerne.
Det skal være gratis for beboerne på Østerfælled at låne borde, stole og service. BR er i gang med at udfærdige en inventarliste samt erstatningspris for beskadigede effekter. Erstatningen af ødelagte effekter skal bruges til nye indkøb. Så snart dette arbejde er udført, vil det være muligt at låne effekterne til fester, middage etc for Østerfælleds beboere. Det vil blive meddelt på www.kaserne.dk når det bliver muligt at låne effekterne.

Skader efter stormen ”Otto”(2023)
Vi vil i BR holde opsyn med om skader, der er sket i forbindelse med stormen, bliver udbedret.

Husorden
BR vil i samarbejde med Balder fortsætte med udarbejdelsen af en ny husorden. Den nye husorden bliver omdelt, når den er færdig.

Beboerhenvendelser
BR vil fortsat besvare alle henvendelser fra beboerne via br@kaserne.dk og med opdateringer på hjemmesiden www.kaserne.dk. Vi hjælper, med alt det vi kan, og ellers henviser vi til LLO, som har den juridiske ekspertise og kendskab til lejeloven.

Vand og varmeregnskab og huslejestigninger
BR vil fortsat gennemgå og indsende de årlige årsopgørelser for vand og varme plus lejestigninger til LLO, så vi er sikre på, at disse er korrekte i forhold til de gældende regler.

Lejernes Landsorganisation Hovedstaden (LLO)
Østerfælleds beboere er alle medlemmer af LLO. BR modtager praktisk hjælp fra LLO’s jurister og medlemsrådgivere. Vi har holdt flere møder i årets løb med Østerfælleds medlemsrådgiver Jin Vilsgaard. Det er en kæmpe hjælp for os i BR. Vi får bl.a. hjælp med kontrol af huslejestigninger, vand og varmeregnskab, renoveringen af ejendommen og meget andet.
BR henviser også til LLO i sager, som vi ikke kan klare. Østerfælleds medlemsnummer i LLO er 110883. LLO kan også, mod betaling, deltage ved fraflytning og hjælpe Dig med følgende:
•    Så vidt det er muligt, kan en repræsentant fra BR deltage i forsyn/flyttesyn som bisidder/vidne.
•    LLO har et betalingstilbud, hvor en byggesagkyndig fra LLO kan gennemgå Dit lejemål med Dig inden fraflytningssyn.
•    Du er ikke forpligtet til at underskrive synsrapport under flyttesyn. Anmod om at få en kopi af flyttesynsrapporten til gennemlæsning til senere underskrift.
•    Kontakt evt. LLO.
•    Når den endelige opgørelse med eventuelle priser for ekstrabetaling modtages af Dig efter Din fraflytning, så kan Du forhandle med udlejer mht. en rimelig pris for istandsættelsen.
•    Få altid LLO til at se Din lejekontrakt igennem især angående Din lejekontrakts § 11.
•    LLO-Hovedstaden kan Du som lejer nemt kontakte over mail og tlf., så hjælper de Dig med at oplyse Dig om Dine personlige rettigheder ift. Lejelovgivningen.
•    (Østerfælled-lejernes kollektive medlems-foreningsnummer er 110883).

Valg af beboerrepræsentation og suppleanter samt evt. revisor
Beboerrepræsentationsarbejdet er et ulønnet, frivilligt arbejde. På vores kommende generalforsamling kan I, som lejere, stille op – og blive en del Østerfælleds Beboerrepræsentation.

EVENTUELT
Husk at Du/I altid kan læse nyt på www.kaserne.dk og sende beskeder til Østerfælled Beboerrepræsentation via br@kaserne.dk.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

_____

Referat fra BR-møde med LLO’s medlemsrådgiver 7. december 2022: Lejernes Landsorganisation Hovedstadens (LLOh’s) medlemsrådgiver kom hertil matriklen Østerfælled og holdt møde med os fra BR. Forinden mødet havde både en del beboere samt vi fra BR indsendt mange dokumenter og sager til LLO’s gennemsyn. Alle dokumenter var således blevet kigget efter i sømmene af LLO’s medlemsrådgiver samt i nogle tilfælde også af LLO’s jurister. Således var det muligt på mødet at få skabt lidt mere overblik over, hvad der er op og ned i de mange forskelligartede sager, vi lige nu arbejder med på vegne af Østerfælleds lejere.

Der er større, generelle sager, som løbende kræver lejernes, BR’s & LLO’s årvågne opmærksomhed. Den nuværende lejeforhøjelse på 4%, er blevet stikprøve-undersøgt hos LLO – men bemærk, at lejekontrakterne for Østerfælleds lejere kan se meget forskellige ud. Østerfælleds lejere opfordres derfor til at gøre brug af LLO’s hjælp til at i egenperson få kigget deres huslejeforhøjelser igennem hos LLO.

I BR bemærker vi via information fra LLO i øvrigt, at en lejers huslejeforhøjelse pga. såkaldte forbedringer ikke kan træde i kraft før ALT vinduesudskiftnings-arbejdet er HELT færdiggjort af udlejers håndværkere.

Kvadratmeterpriser og -lejeforhøjelser og sammenhængen deri for et lejemål bør man som lejer i egen person individuelt få LLO’s gratis hjælp til at få tjekket rigtigheden af.

Der er også nogle sager omhandlende fx, at lejer naturligvis har ret til at få udleveret en enhed til ny dørtelefon – uden omkostninger for lejeren.

Og at lejer naturligvis har ret til at selv at udskifte/bestille låsesmed og for egne penge selv betale for endnu en ny udskiftning af dørlåsen ind til lejers private bolig.

Så er der de mange andre beboer-sager, som aktuelt foregår her på Østerfælled. Altså: eksempler på sager, som LLO godt mener kan viderebringes til Huslejenævnet, såfremt der ikke opnås enighed med udlejers ejendomsadministrator. Eftersom denne jo har afvist at mødes med BR og LLO fysisk til et dialogmøde, så må BR/LLO igen skriftligt henvende sig til udlejer/ejendomsadministrator.

OBS: Dette var den korte opsummering, der var meget relevant information fra dette møde med LLO, så vi arbejder pt. i BR på at skrive et status-informationsbrev/nyhedsbrev, som vi vil uddele til alle Østerfælleds lejere. På dansk og engelsk.

Fra BR håber vi, at alle Østerfælleds beboere, som ønsker svar på spørgsmål, vil hjælpe os i BR ved at skrive til os på br@kaserne.dk – samt selv også kontakte udlejer og LLO med disse – og meget gerne fortsat sætte os br@kaserne.dk på cc eller sende os kopi af jeres henvendelser.

Vi håber, at alle Østerfælleds lejere ved, at I er medlemmer af LLO / Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, hvor man derfor også (som enkeltperson) som lejer kan henvende sig for juridisk støtte og rådgivning – vores foreningsnummer er: Østerfællled – 110883 og Østerfælleds medlemsrådgiver hedder Jin Vilsgaard.

I BR får vi LLO til at viderebringe de generelle sager, som LLO mener de realistisk kan viderebringe til Huslejenævnet i Københavns Kommune.

Som lejer på Østerfælled kan man også selv som enkeltperson indbringe en sag for Huslejenævnet, det koster et start-gebyr på ca. 300,- kr. – og forinden dette tiltag kan lejeren også med fordel gratis søge rådgivning hos LLO.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

______

Referat fra BR-forberedelsesmøde 7. december 2022: udlejers ejendomsadministrator ønsker for tiden ikke at deltage i et dialogmøde med LLO og BR, så BR afholdte i stedet selv møde med LLO. Forinden mødtes BR for at tale om forslag til dagsorden-punkter til mødet med LLO’s medlemsrådgiver Jin Vilsgaard. Der var så meget nyt her fra Østerfælled siden sidst, at vi i BR ikke nåede at udfærdige dagsordenen helt. Vi brugte meget tid på opdateringer vedr. de akut mange beboer-sager og ift. kommunikationen med udlejers ejendomsadministrator.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

_________

Referat fra BR-møde 2. november 2022: udfærdigelse af forslag til dagsorden for de efterhånden mange punkter, som vi fra Østerfælled BR – ved et dialogmøde hos LLO – ønsker at drøfte med udlejer.

Efterfølgende aftales via mails/telefon: dato jf LLO’s og BR’s dialogmøde-invitation til udlejer.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________

Referat fra BR-møde 11. oktober 2022:

Dagsorden:

1.    BR-mails

2.    Sidst afholdte møde i LLO

3.    Miljøstation

4.    Dørtelefoner

5.    Hjemmeside

6.    Akutnumre

7.    Vaskeri

8.    Bænke

9.    Møde hos Lejernes Landsorganisation Hovedstaden(LLOh) med Østerfælleds medlemsrådgiver: Jin Vilsgaard (LLOh) & Tom Pedersen: Østerfælleds ejd.adm (udlejer/Balder)

Ad 1: orientering om mails vedrørende:

 • Renovering plus beboermøde ang. renovering:

Beboere har stillet spørgsmål vedr. renovering; spørgsmål som vi på nuværende tidspunkt ikke kan besvare. BR skal have noget konkret at forholde sig til.

 • BR skal sikre sig at være til stede, når næste beboermøde vedrørende renovering bliver afholdt.

o    Huslejestigning:

 • Beboere har forespurgt om, hvorvidt og hvordan renoveringerne vil påvirke huslejen. Som nævnt ovenfor kan BR ikke besvare disse spørgsmål, før vi har noget konkret at forholde os til.

o    Nyt nøglesystem:

 • Som følge af det nye nøglesystem har beboere oplevet at håndværkere uretmæssigt har skaffet sig adgang til deres lejlighed.
 • BR vil forfølge dette når vi mødes med Jin & Tom.

o    Dødsfald i ejendommen:

 • I forbindelse med et dødsfald i ejendommen har kommunikationen med – og reaktionen fra – Tom, været kritisabel.
 • BR vil forfølge dette når vi mødes med Jin & Tom.

Ad 2: Sidste møde i LLO:

 • Toms fremsendte forslag til en husorden var ret så ”selektiv”, dvs. at punkter som vi var nået til enighed om, glimrede ved deres fravær.
 • Svaret fra Tom gør, at BR ikke betragter sagen som afsluttet.

Ad 3: Miljøstationen:

 • Da BR ikke har hørt nyt ang. opsætning af røg/brandalarmer i miljøstationen, følger vi fra BR op på sagen.

Ad 4: Dørtelefoner:

 • Der hersker utilfredshed blandt mange beboere med installeringen af de nye dørtelefoner
 • Beboere som ønsker en ”enhed” bliver uretmæssigt afkrævet 3.000,- kr. af udlejer (”enheden” skal afleveres ved fraflytning”). 
 • Betjeningen af dørtelefonen er både langsommelig, uhensigtsmæssig og uforståelig. Det gælder ikke mindst for gæster, handlende mv. For at fuldende billedet er handicappede i rullestol og børn under 5 år afskåret fra at bruge dørtelefonen, da den er placeret udenfor deres rækkevidde.

•    Emnet vil blive taget op på mødet med Jin & Tom.

Ad 5: Hjemmeside:

 • www.kaserne.dk” har været midlertidig lukket pga. af hackerangreb.
 • Af sikkerhedsmæssige grunde overvejer Østerfælled Beboerrepræsentation(BR) at finde en anden udbyder/platform til hjemmesiden. 

Ad 6: Akutnumre:

 • BR har overfor Tom efterlyst akutnumre som beboere kan henvende sig til i påkommende tilfælde. Balders administration har efterfølgende opsat akutnumre, men tilfældigt og spredt, i nogle – men ikke alle – opgange.
 • BR vil følge op på sagen.

Ad 7: Vaskeri:

 • Aftalen med Miele om, at trække vaskeri-brug over huslejen (via brik) fungerer ikke. F.eks. er medlemmer af BR endnu ikke blevet trukket via den nye betalingsordning.
 • Medlem af BR har forelagt problemet for Tom som har svaret, at det skyldes manglende kommunikation mellem Balder og Miele.
 • BR vil henvende sig til Miele for at få afklaret, hvorfor betalingsordningen endnu ikke er trådt i kraft.

Ad 8: Bænke:

o    Ejendommens borde og bænke skal olieres for ikke at gå til. Medlem af BR har henvendt sig til Tom og fået det svar, at ”det er der ikke råd til”. 

 • BR vil forfølge dette svar, da det dels er utilfredsstillende, dels fordi en manglende vedligeholdelse vil være unødvendigt bekostende. Borde & bænke er dyre. Sidste sæt, som blev anskaffet, kostede 15.000,- kr. pr. stk.

Ad 9: Møde for BR(Østerfælled Beboerrepræsentation) hos LLO Hovedstaden med Jin(LLOh) og Tom(Balder):

 • BR satser på dato for et møde hurtigst muligt.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

_____________

Sammenfatning m. relevante opdateringer fra møde afholdt hos LLO Hovedstaden, Vester Voldgade den 28. juni 2022:

Deltagere: Østerfælled Beboerrepræsentations medlemmer, Østerfælleds Ejendomsadministrator Tom Pedersen/Balder samt Østerfælleds LLO-medlemsrådgiver Jin Vilsgaard ( = møde-og skriftlig aftale-referent):

Fremadrettet dialog mellem beboerrepræsentationen og udlejer:

Det blev aftalt, at begge parter fremadrettet oftere og tidligere vil indgå dialog ved diverse sager og henvendelser. Tom Pedersen sagde, at han fremadrettet vil orientere og indgå dialog med beboerrepræsentationen ved diverse tiltag ex. ændringer i gårdene. Beboerrepræsentationen vil fremadrettet henvende sig oftere og tidligere til Tom Pedersen/Balder ex. for opklarende spørgsmål.

Det har været uafklaret om beboerrepræsentanterne er velkomne ved de andre gård-afsnits beboermøder, som jo afholdes af udlejer/Balder individuelt for gårdene i forbindelse med vinduesprojektet.
Tom Pedersen svarede, at beboerrepræsentanterne fremover er velkomne på møderne.
Dette blev brugt som eksempel på behovet for en bedre løbende dialog inkl. mere information fra udlejer til beboerrepræsentanterne. Beboerrepræsentationen gav som eksempel på en god dialog den tidligere dialog og rådspørgen ved etableringen af nye cykelstativer.

Beboerrepræsentationen spurgte til, om det kan gøres mere smidigt, end at alle beboer-henvendelser skal gå igennem Balders kundeservice. Tom Pedersen oplyste at ved forhold i boligerne, skal det af hensyn til administrationen gå igennem kundeservice. Mindre spørgsmål som oplysning om udskiftning af pærer i opgangen kan ske ved henvendelse til Ejendomskontoret på Østerfælled, dvs. behøver ikke at gå via Balders kundeservice. Tom Pedersen er på ejendommens ejendomskontor hver torsdag, hvor beboere kan kontakte ham.

Ny husorden for ejendommen:

Udkast til ny husorden for ejendommen blev drøftet, og der blev umiddelbart begyndende enighed om indholdet til denne. Tom Pedersen udarbejder og udsender nyt udkast til beboerrepræsentationen for gennemgang og eventuel godkendelse.

Diverse:

Tom Pedersen oplyste, at beboerrepræsentationen kan benytte flagstangen i gård 9 som hidtil.

Det blev aftalt, at Tom Pedersen igangsætter installation af stativ med kæde ved miljøstation, hvor ladcykler kan blive fastlåst.

Det har vist sig at brandalarmer i miljøstationen, som er i direkte kontakt med alarmcentralen, iflg Tom er for dyr en løsning. Det blev aftalt, at Tom Pedersen undersøger mulighed for installation af brandalarmer, som udsender høj lyd i miljøstation.

Næste møde:

Det blev aftalt, at der afholdes lignende opfølgende statusmøder hvert kvartal.
LLO Hovedstaden koordinerer dato og tid samt udsender indkaldelse.
Møderne afholdes hos LLO på Vester Voldgade 9.
Næste møde forventes afholdt ultimo september.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Referat fra BR-møde den 18. maj 2022:

Br-mails gennemgang:

 • Der blev oprettet et nyt gårdhaveudvalg i Gård 5, hvor der meldte sig en engageret tovholder og yderligere to aktive medlemmer. Så der var indtil videre allerede tre af gårdens beboere i udvalget, og de malede borde/bænke og ryddede op. Desværre opstod en tvist med udlejers ejendomsadministrator, som pludselig ikke ville anerkende udvalget(?) – derfor er status for Gård 5’s gårdhave igen uklar.
 • Manglende info fra udlejers side ift. pludselig manglende mulighed for optankning af vaskekort. En sag, der så vidt vides, skyldes Mieles omstillingsarbejde.
 • Manglende klarhed fra udlejers side om reglerne vedr. modtage-enheder til de nye dørtelefoner: og derfor LLO’s hjælp til lejerne dertil: Udlejer skal – såfremt lejer ønsker at ikke benytte egen tlf. som dør-tlf. – levere en modtage-enhed til lejer uden omkostninger for lejer!
 • Bank-informationer afleveres af BR til opdatering i banken.
 • Husorden: møde-dato til gennemgang af husorden indhentes hos udlejer samt LLO. Herunder ligeledes afholdelsen af samtalen med BR. Som ejendomsadministrator har udbedt sig. Alle BR-repræsentanter deltager.

Miljøstationen:

 • Brandalarmer, virker de? Hvorfor er det så svært for os at få et svar på?
 • BR researcher vedr. forskønnelse af området omkring Miljøstationen.

Byggesagkyndig fra LLO’s rapporter for de 6 eksempel-lejligheder:

 •  Hvordan forløber processen? 

Gårdafsnit 9’s flagstang:

 • Flagstangen blev i tidernes morgen indkøbt af gårdhaveudvalget, som har brugsretten til den. Udlejers ejendomsadministrator vil pludselig have flagstangen til eget brug til et Balder-flag. En sådan ændring er gårdafsnit 9’s beboere bestemt ikke glade for. Sag kører.

Gårdhave-indkøb/fælles:

 • Der er nu indkøbt og leveret store sække med næringsholdig jord til fri afbenyttelse af gårdhaveudvalgene. Gødning samt yderligere jord indkøbes og leveres – og er ligeledes til deling mellem gårdhaveudvalgene. Produkterne forefindes i BR’s udendørs rum ved Miljøstationen.

Evt.:

 • ’Vi Lejere’-bladet må nedsættes i antal leveret, idet mange postkasser er propfyldte (muligvis fordi postkassernes brugere fx er rejst væk i længere perioder?). Antallet nedsættes for at minimere spild ved udsmidning af overskydende blade.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Referat fra Balders Licitationsmøde den 28. marts 2022 kl. 12.15 hos udlejer/Balder Danmark A/S, Industriens Hus, Vesterbrogade 1E, 5. sal, 1620 Kbh. V – m. indkaldelse til medlemmerne af Østerfælled BR samt medlemsrådgiver fra LLO Hovedstaden:

Dagsordenen for mødet = Siden sidst. Tidsplan. Licitationsresultater. Beboermøde. Hvornår og hvem skal deltage. Platforme for løbende information gennem projektet. Varslinger. Evt.: Et reelt officielt referat* må snarest muligt foreligge. Fortsættelse følger:

*jf opdatering 18. maj 2022: Udlejer har til Østerfælled BR fremsendt udlejers eget orienteringsmøde-referat, hvilket Østerfælled BR ikke har haft mulighed for at godkende. Udlejers interne dokument kan derfor ikke offentliggøres.

_______

REFERAT FRA BEBOERMØDE (GENERALFORSAMLING)
ØSTER FÆLLED
24/3-2022

DAGSORDEN
•            VALG AF REFERENT OG DIRIGENT
•            PRÆSENTATION
•            ÅRSBERETNING
•            REGNSKAB
•            INDKOMNE FORSLAG
•            FREMTIDIGT ARBEJDE
•            BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF FORDELINGSNØGLE TIL GÅRDHAVEUDVALGENE I GÅRDENE
•            VALG AF BEBOERREPRÆSENTATION OG SUPPLEANTER
•            EVENTUELT

VALG AF REFERENT:
•            Torben blev valgt

VALG AF DIRIGENT
•            Claus Højte blev valgt

PRÆSENTATION:
•            Sanne bød velkommen og præsenterede repræsentanterne for BR (Sanne=formand, Kia, Torben, Per og Peter (suppleanter) og Tom (ejendomsadministrator) samt Poul Erik (Balder)

ÅRSBERETNING:
•            Renovering af ejendommens facader
o           Sanne indledte årsberetningen med at orientere om de møder, som BR har haft med Balder om bl.a. renoveringen af ejendommens facader samt LLOs byggesagkyndiges gennemgang af 6 af ejendommens lejligheder, hvor der er fundet en del fejl
o           Indlæg
§          Tom: Balder har inviteret til møde med BR. Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer, døre, karnapper. Tidsperspektivet for, hvornår renoveringen iværksættes kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt.
§          Claus Højte: Udgifterne til udskiftningen af vinduer påhviler lejerne.
§          Beboer: Der må være tale om en minimal prisforskel ved udskiftning af vinduer fra 2 til 3 glaslag, da der ikke er tale om en væsentlig forbedring.
•            Husorden:
o           Dette punkt er ikke afklaret mellem BR og Balder
o           Indlæg:
§          Claus Højte: Proceduren er, at såfremt BR og Balder ikke kan nå til enighed, kan sagen ende i byretten, men forventer at forhandlinger er mulige.
§          BR: Balders forslag indeholder sager som hører til i en lejekontrakt eller under lovgivningen. Afsnittet om forbud mod at ryge hash vakte en del moro!
§          BR oplyste, at beboerrepræsentationen kan være behjælpelig ved fraflytning fra Østerfælled
•            Elevatorer
o           Der har været problemer med beboere som har siddet fast i elevatorer og som ikke har kunne få den fornødne hjælp
o           Indlæg:
§          Tom: Ejendommen har skiftet elevatorfirma, men har ikke fået monteret de nye og tidssvarende skilte/oplysninger i elevatorerne. Dette vil ske i løbet af få dage.
§          Beboer: Har oplevet dårlig og langsom information når man henvender sig til Balder.
•            Parkeringspladserne:
o           Der har hersket en del forvirring omkring dette ejerforhold
o           Indlæg:
§          Tom: Balder ejer ikke parkeringspladserne. Disse tilhører en anden ejerforening
•            Vagtselskaberne:
o           Det er uklart, hvilke kompetencer som vagtfirmaet har
o           Indlæg:
§          Tom: Vagtfirmaet er en service som Balder yder. Vagtselskabet skal komme med det samme, når det bliver tilkaldt.
§          BR: Vagtselskabet har kun kompetence til at påtale fest- og nabolarm
•            Lys i kælderen
o           Der herskede delte meninger om hvorvidt, der konstant skal brænde lys i kælderen
o           Indlæg:
§          Konstant lys i kælderen inviterer til unødvendige ophold
§          For kort lys
•            Tom: Forlænge lysperioden til 10 min.
•            Interview i ”Vi lejere”:
o           En beboer kritiserede nogle udtalelser som et BR- medlem var fremkommet med i en artikel bragt i LLO bladet ”Vi lejere”. BR-medlemmet anførte, at ikke have deltaget i pågældende interview.
o           Indlæg
§          Tom: ”gamle lejere” bliver – efter hans opfattelse – ikke forsøgt presset ud og frabad sig at blive sammenlignet med Blackstone.
§          En beboer fandt dog, at forsvaret for Balder var ved at blive lidt tårevædet.
§          Beboer: Når pågældende kontaktede Balder, var der ingen problemer.

Regnskab
o           Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Indkomne forslag
o           Nedsættelse af en arbejdsgruppe til at undersøge gældende fysiske installationsforhold, aftaler mv med hensyn til Østerfælleds IT-forhold
§          Grundet uomgængeligt frafald var forslagsstilleren ikke til stede, så hovedpunkterne blev fremlagt af Torben
§          Beboermødet vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe (Poul Erik Weideman og Torben) som skal undersøge mulighederne for bedre og billigere IT-forbindelser.
Fremtidigt arbejde
o           Facaderenovering+vinduer
§          Efter BRs opfattelse er dette punkt det vigtigste i det fremtidige arbejde, da denne facade- og vinduesrenovering betyder væsentlige økonomiske udgifter for beboerne. Det er BRs holdning, at udbedring af fejl og mangler ved ejendommen har første prioritet fremfor forskønnelse og ændring af facaderne. I dette arbejde vil BR arbejde tæt sammen med LLO og holde løbende kontakt med Balder
o           Lukning af varmeapparater i opgangene
§          Hvorvidt varmeapparaterne i opgangene skal lukkes eller ej, hersker der delte meninger om blandt lejerne. BRs holdning er, at varmeapparaterne bør lukkes på grund af de stadig stigende udgifter til varme; udgifter som vil medføre stigninger i beboernes faste udgifter
o           Husorden
§          Dialogen med Balder ang. vedtagelse af en revideret husorden har endnu ikke udmøntet sig i et konkret resultat. BR arbejder fortsat på at indgå en aftale med udlejer som er tilfredsstillende for både lejer som udlejer.
•            Indlæg:
o           For og imod rygning på altanerne
o           Brug af grill på altanerne
§          Beboer
•            Brug af grill på altaner er forbudt jvf brandvedtægterne
o           Tagrender
§          Den manglende vedligeholdelse af ejendommens tagrender er et voksende problem, som BR vil forfølge overfor Balder
o           Miljøstationen
§          Balder har gentagne gange stillet i udsigt at forbedre området omkring Miljøstationen. Dette har ikke udmøntet sig i konkrete resultater. BR vil forsat fastholde Balder på disse løfter.
o           Beboerinformation
§          BR har genoptaget post-uddelingen af LLO-medlemsbladet ’Vi Lejere’. I den forbindelse påtænker BR at vedlægge et ”Nyhedsbrev fra BR” hvor BR og LLO orienterer om emner, som har almen interesse for lejerne. Der vil blive tale om hovedpunkter og sammenfatninger. En mere dybtgående orientering finder du på kaserne.dk. Vi anbefaler dig at holde dig orienteret via denne hjemmeside.
o           Fælleslokale
§          Det blev vedtaget – med akklamation- at BR skal arbejde for at der bliver etableret fælleslokaler for beboerne på Øster Fælled.
Budget
o           Budgettet blev fremlagt og enstemmigt vedtaget
§          Forhøjelse af kontingentet til BR fra 37,-kr til 42,-kr om året
§          Tilskud fra Balder på 25.500 om året til de 3 gårde som har et gårdudvalg (8.500 kr pr. gård)
§          Sanne redegjorde for de gældende regler mht. nedsættelse af et gårdudvalg
§          BR udbetaler 30,-kr pr. lejemål pr. gård til brug i de enkelte gårde.

Valg til BRs bestyrelse
o           Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

Eventuelt
o           Løse plader i opgangene
§          Tom: Rapportér fejlene, så bliver de rettet
o           Måtter i opgangene:
§          Generel utilfredshed
o           Dørtelefoner (med billedgenkendelse)
§          Via mobiltelefon
o           Renovering af døre:
§          Hvilken rækkefølge – og hvornår?
•           Tom: Vente med svar/til sommer/ snart.

Afslutning
o           Claus Højte takkede for god ro og orden

Referent: Torben

Referat BEBOERMØDE marts 2022


Opdatering 23. marts 2022: Der vil være brug af mikrofon/lydanlæg ved mødet, og Østerfælleds Ejendomsadministrator Tom Pedersen har lovet at komme og være med ved mødet samt Østerfælleds Ejendomsinspektør (vicevært) Poul Erik vil også komme og være med ved mødet:

2.-indkaldelse for lejerne på Østerfælled til:

ØSTERFÆLLEDS ÅRLIGE BEBOERMØDE / GENERALFORSAMLING

Dato: torsdag den 24. marts 2022

Tid: kl. 19:00-21:30
Sted: Marskensgade 7, 4. sal, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden:

 • Valg af referent

Dirigent: Claus Højte/direktør for LLO-Hovedstaden tilbyder at være dirigent.

 • Præsentation
 • Årsberetning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fremtidigt arbejde
 • Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene
 • Valg af Beboerrepræsentation og suppleanter
 • Eventuelt

BR byder ved mødet på drikkevarer og snacks til beboerne. Vel mødt.

Beretning fra september 2021 til marts 2022:

Så er det allerede tid igen til en beretning fra Østerfælled Beboerrepræsentation (BR).

De mange beboer-emner rører fortsat på sig i arbejdet for Østerfælled BR. Her oplistes hvad vi pt. bl.a. arbejder med. Vi opfordrer jer til, at I med jævne mellemrum holder jer orienteret fra beboerrepræsentationen mv. på hjemmesiden: www.kaserne.dk

Støtte fra Lejernes Landsorganisation (LLO):

Østerfælled Beboerrepræsentation (BR) repræsenterer lejerne på Østerfælled. Vi er også selv lejere her på Østerfælled, og vi hjælper som BR med til at sikre, at lejeforhøjelser, varmeregnskaber mv. løbende bliver videresendt til LLO til kontrol og godkendelse.

Østerfælleds lejere er alle medlemmer af Lejernes Landsorganisation (LLO), og vi modtager som BR derfor også praktisk hjælp fra LLO Hovedstadens direktør, jurister og medlemsrådgivere. Vi afholder løbende møder og samtaler med de ansatte hos Lejernes Landsorganisation, så at vi er bedst muligt opdateret ift jura og leje-lovgivning.

Beboerrepræsentationsarbejdet foregår som ulønnet, frivilligt arbejde. På vores kommende generalforsamling kan I lejere med fordel stille op – og sammen med os blive en del af Østerfælled Beboerrepræsentation.

Siden september 2021 har to af BR’s medlemmer været på heldagskursus hos LLO. To andre BR-medlemmer var med på to-dages-kongres med LLO’s ledelse, hvilket for BR i november 2021 blev fulgt op af et kaffemøde i ministeriet hos boligministeren , hvor et medlem af BR var til stede. Ved dette møde hos boligministeren blev der talt om boligpolitik i København og om, hvordan især private, udenlandske udlejere forvalter deres ejendomme i Danmark og i Hovedstaden – herunder med eksempler fra Østerfælled.

Efterfølgende har et medlem af BR været i kontakt med politisk ordfører og medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Jonas Bjørn Jensen, hvor forholdene som lejer på Østerfælled er blevet drøftet.

Balders moderniseringsprojekt:

Den 22. november 2021 var Østerfælled BR og LLO indkaldt til “Orienteringsmøde” hos udlejer/Balder Danmark A/S, Industriens Hus, Vesterbrogade 1E, 5. sal, 1620 Kbh. V. BR’s medlemmer samt LLO’s byggesagkyndige samt Østerfælleds LLO-medlemsrådgiver var således til stede ved udlejers power point-fremvisning af stor ny arkitektplan, hvori udlejer tilkendegav sit eget ønske om at modernisere ejendommens udseende udadtil:

(link til udlejers power points m. omfang af udlejers facade-plan): 2021.11.22_Omfang af facaderenovering_JM

Fra BR stillede vi spørgsmål til, hvori relevansen i nyt visuelt udseende ligger, når det, der i realiteten er alvorligt og akut brug for her på Østerfælled er, at der i stedet udbedres alvorlige og generelle fejl- og vedligeholdelsesmangler i lejligheder såvel som i opgange, kældre og fejlbehæftede bygningskonstruktioner.

Ved juletid 2021 modtog BR et brev fra udlejer, som tilbød BR at selv finde en entreprenør inden den 10. januar 2022. LLO frarådede os at påtage os dette ansvar, hvilket vi meddelte udlejer. Udlejer har svaret med en invitation til et licitationsmøde.

LLO’s byggesyn:

LLO’s byggesagkyndige, som har tilset 6 lejligheder på Østerfælled, har næsten færdiggjort sin samlede rapport om de mange vedligeholdelsesmangler. Den byggesagkyndiges konklusioner er sendt til udlejer med krav om udbedring af fejl og mangler. LLO har orienteret udlejer om, at foretages udbedringerne ikke nu, vil sagen kunne ende i Huslejenævnet.

Eksempler på fejl og mangler:

Herunder er indsat LLO’s byggesagkyndiges notat ift. ovenstående:

”Konklusion:

Generelt er de besigtigede lejemål generet af de nedbrudte vinduer, som giver trækgene og problemer med at holde varmen. Endvidere oplever flere af beboerne at der kommer vand ind ad vinduerne ved slagregn. Flere steder er beslagene på de gående rammer så slidte at der er fare for at rammerne falder ud. Endvidere er de nogle steder skruet fast hvilket forhindrer udluftning og almindelig brug af vinduerne

Udsugning fra badeværelserne.

Alle de besigtigede lejemål har en alt for tæt dør til badeværelset som bevirker at udsugningen ikke køre som den skal. Derfor skal der i alle døre etableres en luftsprække så udsugningen fra baderummet kan trække luft fra resten af lejligheden. Ellers virker det ikke!

Generelt skal anlægget renses igennem hvis det ikke er gjort inden for de sidste par år, jf. gældende anbefalinger. Inkl. Kanaler m.m.

Noget kunne også tyde på at lejlighederne lider af at have en konstant undertryk som bliver forsaget af udsugningsanlægget. Dette forhold skal også undersøges nærmere så der opnås en acceptabelt lufttryk i lejlighederne. Det gælder nok hele Østerfælled og ikke kun de besigtigede lejemål.”

Gode råd ved fraflytning af lejlighed:

Hvis du ønsker hjælp af BR ved fraflytning, skal henvendelsen ske før fraflytningen. Efter fraflytningen har BR og LLO ikke længere bemyndigelse til at hjælpe dig. Østerfælled-lejernes medlemskab hos LLO betales via huslejerne, og derfor ophører medlemskabet hos LLO, når lejer er fraflyttet Østerfælled. LLO tilbyder dig, at du ved behov kan tegne nyt personligt LLO-medlemskab i tiden lige efter fraflytningen – dette til en fordelagtig og væsentligt nedsat rabatpris.

Flyttesyn og flyttesynsrapport:

Ved fraflytning kan BR og LLO hjælpe dig med føgende:

 • Så vidt, det er muligt, kan en repræsentant fra BR deltage i forsyn/flyttesyn som bisidder/vidne.
 • LLO har et betalings-tilbud, hvor en byggesagkyndig fra LLO kan gennemgå dit lejemål med dig inden fraflytningssyn.
 • Du er ikke forpligtet til at underskrive synsrapport under flyttesynet. Anmod om at få en kopi af flyttesynsrapporten til gennemlæsning til senere underskrift.
 • Kontakt evt. LLO.
 • Når den endelige opgørelse med eventuelle priser for ekstrabetaling modtages af dig efter din fraflytning, så kan du forhandle med udlejer om rimelig pris for istandsættelsen. Få altid LLO til at se din lejekontrakt igennem især angående din lejekontrakts § 11. LLO-Hovedstaden kan du som lejer nemt kontakte over mail og tlf, så hjælper de dig til at kende dine personlige rettigheder ift lejelovgivningen. (Østerfælled-lejernes kollektive medlems-foreningsnummer er: 110883)

Møder og kommunikationen med udlejer:

Østerfælled BR deltager løbende i møder med udlejers ejendomsadministrator samt andre af udlejers ansatte samt med LLO’s direktør, jurister og medlemsrådgivere.

Vagtfirmaet Egedal Security:

Ved henvendelse til udlejers vagtfirma Egedal Security har flere beboere erfaret, at vagtfirmaet ikke har været i stand til at levere den fornødne akuthjælp.

P-pladserne ved Østerfælled Torv:

Parkeringspladserne ved Teater Repuplique og Kanonhallen er af udlejer blevet inddraget til betalingsbåse gennem et privat parkeringsfirma. Dette uden at orientere Østerfælleds lejere. Forvirringen er fortsat stor – også i forvaltningerne i Kbhs Kommune. Der arbejdes stadig på at finde forklaringer på, hvad baggrunden er for det nye betalings-P-område.

Forslag til revideret husorden:

Balder har fremsendt et forslag til en revision af den gældende husorden:

(link til ejendomsadministrators/udlejers eksempel på ny husorden): Balder:Tom Pedersen s Husorden eksempel

LLO og BR har gennemlæst disse ændringsforslag, og på baggrund af denne gennemlæsning har BR indsendt lejernes forslag til revision. Denne revision bygger bl.a. på de forslag, som blev fremsat på Beboermødet (GF) i 2021:

(link til Østerfælleds BR’s & lejernes eget forslag til ændret husorden/ordensreglement): ORDENSREGLEMENT

Dette udkast til en revideret husorden ønsker Balder ikke at godkende. Spørgsmålet om en revideret husorden er således ikke afklaret.

Miljøstationen:

BR undersøger mulighederne for at optimere og forskønne området omkring Miljøstationen.

Affaldssortering:

Vi skal indtrængende anmode beboerne om at sortere det affald, som deponeres i Miljøstationen. Bliver affaldet ikke sorteret korrekt, betyder det ekstra gebyrer og bøder, som skal betales via huslejen.

Ildebrand:

Det er stadig uvist, om brandalarmen i Miljøstationen virker. BR forsøger stadig at få et svar fra udlejer og viceværter.

Værd at vide:

 • Husk at kontrollere, at Balder har din korrekte mail-adresse, da udlejer sender en del vigtige informationer til lejerne udelukkende via mail.

Aktiviteter i gårdhaveudvalgene:

Medlemmerne af gårdhaveudvalgene fik igen i det forgangne år refunderet deres udlæg af BR til BR’s senere refusion fra Balders ejerkreds. På vegne af gårdhaveudvalgene har BR søgt – og fået lovning – på gårdhave-tilskud fra Balders ejerkreds igen i indeværende år (2022).

I den forbindelse opfordrer vi Gård 5 til at etablere et officielt gårdhaveudvalg, som således kan benytte sig af udlejers ejerkreds’ års-tilskud til udgifterne (8.500,- kr). Hvordan et gårdhaveudvalg stables på benene, kan du læse mere på BR’s hjemmeside www.kaserne.dk

Diverse BR-arbejde:

 • Tagrender: BR arbejder fortsat på, at få udlejer til at få rengjort tagrenderne på Østerfælled, Vi afventer fortsat svar og handling fra Balder.
 • Varmeapparater / radiatorer i opgangene: Trods delte meninger blandt lejerne, arbejder BR for, at der bliver lukket for varmen i opgangene pga. de stigende energipriser.
 • Tidsbestillingstavlerne i vaskerierne: Uden at orientere beboerne har Balder fjernet tavlerne til tidsbestilling. Vi vil fra BR forfølge sagen.
 • Elevatorer: En del beboere har oplevet at sidde fast i elevatorer uden at kunne få den fornødne akut-hjælp, idet udlejer tilsyneladende har skiftet elevator-firma. Vi vil fra BR forfølge sagen.
 • Dansk Kabel TV’s routere: mange beboere bemærker dagligt, at der er for meget fælles-tryk på de fibernet, som vi via Dansk Kabel TV. Vi har derfor brug for dine kommentarer og bemærkninger hertil, således at vi kan gå videre med problemet til udlejer og udbyder.

Indkomne forslag og forslag fra Østerfælled BR:

 • Forslag fra beboer:

”Vi har siden bebyggelsen blev opført haft ComX/Yousee/Dansk Kabeltv som leverandør af tv/internet, hvilket nu er mere end 25 år. Tiden med udvikling af tv og digitale ydelser i øvrigt går stærkt, og antal af individuelle løsninger, streaming m.v. bliver stadig større.

Jeg vil gerne foreslå, at der på den kommende generalforsamling / beboermøde fremsættes et orienteringspunkt som følger:

 • Orientering om gældende aftaler med leverandører af tv og internet.
 • Mulighed for samt konsekvenser ved, at opsige nugældende aftaler.

Herudover vil jeg gerne stille følgende konkrete forslag:

 • Administration/beboerrepræsentation bemyndiges til, frem til den kommende generalforsamling, om at undersøge muligheden for, at afvikle den nugældende aftale om leverance af tv og internet, samt , om nødvendigt, at fremkomme med forslag til indgåelse af ny aftale på tv og internet, der i videste udstrækning tilgodeser lejernes individuelle ønske om,
  • At kunne fravælge alle ydelser
  • At, så individuelt som muligt, at kunne indgå egne aftaler om leverance af tv, streaming, internet m.v.

Jeg har forståelse for, at løsning af sådan en opgave kan fordre mere tid, en det der retteligt er frem generalforsamlingen. Hvis det er tilfældet, hører jeg gerne forslag til, hvorledes information og forslag kan håndteres i relation til den konkrete dagsorden, idet jeg naturligvis bifalder den rigtige og nødvendige proces til behandling af punktet. ”

NB: Tilføjelse fra samme beboer med tilrettet version:

”Tiden med udvikling af tv og digitale ydelser i øvrigt går stærkt, og antallet af individuelle telefon, internetløsninger, streaming m.v. bliver stadig større.

Jeg vil gerne fremsætte følgende forslag.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der kan undersøge

 • Gældende fysiske installationsforhold, kabler krydsfelt m.v.
 • Gældende aftaler og vilkår med leverandører af tv og internet.
 • Mulighed for samt konsekvenser ved, at opsige nugældende aftaler.
 • at fremkomme med forslag til indgåelse af ny aftale på tv og internet, der i videste udstrækning tilgodeser lejernes individuelle ønske om,
  • At kunne fravælge alle ydelser
  • At, så individuelt som muligt, at kunne indgå egne aftaler om leverance af tv, streaming, internet m.v.

Jeg er naturligvis indstillet på, som forslagsstiller at deltage i, eller om nødvendigt, at tage teten, på løsning af opgaven.”

 • Forslag fra BR
 1. Der er igen i år mulighed for, at vi på Østerfælled GF kan vedtage ift ’fordelingsnøgle til gårdene’. Fordelingsnøgle er et begreb, som betegner et mindre engangs-bidrag på eksempelvis 20,- kr pr lejemål i de enkelte gårde. Beløbet kan Østerfælled Beboerrepræsentation (ved lejernes vedtagelse på GF) således afsætte fra administrations-budgettet – og give lejerne tilbage i form af gård-tilskud til gårdhaveudvalgenes tryghedsskabende, hyggelige og/eller forskønnende fællesaktiviteter/-faciliteter i gårdene og på fællesarealerne.
 2. BR stiller endvidere forslag om, at Beboermødet (GF) godkender, at lejernes mdl beløb tildækning af BR’s administrationsudgifter hæves fra 37,- kr pr måned til ? kr pr måned. Dette beløb dækker bl.a. det årlige kontingent til LLO.

Regnskab og budget:

BR’s kasserer har i starten af marts 2022 været til møde hos LLO’s Hovedstadens direktør, som meget heldigt for os oprindeligt er uddannet revisor og således har kunnet være behjælpelig ift. oprettelse af nyt og bedre regnskabssystem, som vi ser frem til at benytte fremover.

Alle tal og kontobevægelser fra banken er i detaljer indsendt til nærmere gennemsyn hos LLO, som er os behjælpelige med at gennemgå udregningerne. Regnskaberne forklares også nærmere ved beboermødet:

Fremtidigt arbejde (indsatsområder for Østerfælled Beboerrepræsentation):

 • Husordenen: dialogen med Balder ang. vedtagelse af en revideret husorden har endnu ikke udmøntet sig i et konkret resultat. BR arbejder fortsat på at indgå en – for både lejer og udlejer – tilfredsstillende aftale herom med udlejer.
 • Den manglende vedligeholdelse af ejendommens tagrender er et voksende problem, som BR vil forfølge overfor udlejer.
 • Lukning af varmeapparater i opgangene: Hvorvidt varmeapparaterne skal lukkes eller ej hersker der delte meninger om blandt lejerne. I BR er vi opmærksomme på de stadigt stigende udgifter til varme; udgifter som vil medføre stigninger i beboernes faste udgifter.
 • Miljøstationen: Balder har gentagne gange stillet i udsigt at forbedre området omkring Miljøstationen. Dette har ikke udmøntet sig i konkrete resultater. BR vil fortsat fastholde Balder på disse løfter.
 • Facaderenovering: Efter BR’s opfattelse er dette punkt det vigtigste i det fremtidige arbejde, da denne facaderenovering betyder væsentlige økonomiske udgifter for beboerne. Det er BR’s holdning, at udbedring af fejl og mangler ved ejendommen har første prioritet fremfor forskønnelse og ændring af facaderne. I dette arbejde vil BR arbejde tæt sammen med LLO og holde løbende kontakt med Balder.
 • Balders forslag om fælles beboeraktiviteter: Balder har fremsendt en række forslag til nogle frivillige beboeraktiviteter. Disse aktiviteter omhandler bl.a.: Indsamling af affald, hvor Balder vil stille med pandekage- og kaffevogn. ”Mød din nabo og Balders personale”-arrangement, hvor Balder stiller med kaffe og croissanter. Sommer bio, hvor Balder tilbyder opstilling af Open Air-lærred og familiefilm. Bogbyttebørs. BR har svaret, at vi grundet tids- og arbejdspres har stillet en tilbagemelding i bero. Vi anerkender Balders initiativ men er af den opfattelse, at forslagene enten hører under Balders ansvarsområde og forpligtelser (affaldsindsamling) eller udspringer af beboerønsker. Sidstnævnte er ikke BR bekendt.
 • Alarmer i elevatorerne: jf. sagen vedr. manglende akuthjælp: BR vil arbejde for en snarlig afklaring.
 • Parkering: jf sagen om pladserne ved Kanonhallen og Teater Repuplique: BR vil forsøge at søge en afklaring ved at kontakte de parter, der er involveret.
 • Beboerinformation: BR har genoptaget post-uddelingen af LLO-medlemsbladet ’Vi Lejere’. I den forbindelse påtænker BR at vedlægge nogle ”Nyhedsbreve fra BR”, hvor BR og LLO orienterer om emner, som har almen interesse for lejerne. Der vil blive tale om hovedpunkter og sammenfatninger. De mere dybtgående orienteringer vil fortsat finde sted på www.kaserne.dk
 • Vi vil fra BR gerne arbejde for, at der på ny oprettes et fælles beboerlokale / en fælleslejlighed til afholdelse af barnedåb, konfirmationer, fødselsdage o.lign.
 • Alle ovenstående verserende samt nuværende Østerfælled-sager varetages som faste dagsorden-punkter hos Østerfælled Beboerrepræsentation. Med fortsat hjælp og støtte fra LLO-Hovedstadens rådgivere.

v/ Østerfælled Beboerrepræsentation

www.kaserne.dk br@kaserne.dk

– Sanne, Per, Peter, Kia, Søren og Torben –

Årsberetning 2022


Næste generalforsamling for lejerne på Østerfælled afholdes

torsdag den 24. marts 2022

kl. 19 – 21.30

Sted: Marskensgade 7, 4. sal, 2100 Kbh. Ø

Uddelt på tryk i beboernes postkasser pr. 20. februar 2022:

1.-indkaldelse for lejerne på Østerfælled til:

ØSTERFÆLLEDS ÅRLIGE BEBOERMØDE (GENERALFORSAMLING)

Dato: torsdag den 24. marts 2022

Kære lejere på Østerfælled, så er det atter blevet tid til, at vi inviterer jer til beboernes årlige møde her i ejendommen. Fra Østerfælled Beboerrepræsentation glæder vi os til at se jer og drøfte vigtige sager med jer angående Østerfælled.

Vi seks medlemmer af Østerfælled Beboerrepræsentation (BR) er selv lejere her i ejendommen – og vi repræsenterer som jeres beboerrepræsentanter alle vi lejere her på Østerfælled. Hvert år hjælper vi med til at sikre, at alle vores lejeforhøjelser, varmeregnskaber og andre indviklede sager løbende kigges efter i sømmene.

Østerfælleds lejere er alle medlemmer af Lejernes Landsorganisation (LLO), og vi modtager derfor også – ift. Beboerrepræsentationens generelle sager – rådgivning og praktisk hjælp fra LLO Hovedstadens direktør, jurister og medlemsrådgivere.

Materialet med Østerfælleds årsberetning med regnskab og budget for år 2022 vil op til beboermødet blive tilgængeligt på Østerfælleds hjemmeside: www.kaserne.dk
Læs det hele og mere til (inkl. Årsberetningen) når materialet i forb. m. 2.-indkaldelsen senest 8 dage inden mødet er lagt ud på hjemmesiden. 2. indkaldelse opslås på opslagstavlerne og omdeles ikke, så hold øje med opslagstavlen i din opgang. Send en besked med dine post- oplysninger til br@kaserne.dk, , hvis 2. indkaldelse i stedet ønskes leveret på tryk i din postkasse.

Indkomne forslag fra beboerne skal være Østerfælled Beboerrepræsentation (BR) br@kaserne.dk i hænde senest 12 dage inden generalforsamlingen.

Tid: kl. 19:00-21:30

Sted: Marskensgade 7, 4. sal, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden:

• Valg af referent

Dirigent: Claus Højte / direktør for LLO-Hovedstaden tilbyder at være dirigent. Jin Vilsgaard / medlemsrådgiver hos LLO-Hovedstaden deltager også.

 • Præsentation
 • Årsberetning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fremtidig virksomhed
 • Budget og fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene
 • Valg af Beboerrepræsentation og suppleanter
 • Eventuelt

BR byder ved mødet på drikkevarer og snacks til beboerne. Vel mødt.

_________

Referat fra BR-møde den 8. marts 2022:

Forberedelserne er i fuld sving op til Østerfælleds kommende Generalforsamling, som hvis det skal være helt korrekt, egentlig hedder et Beboermøde. Der skal skrives, koordineres, knokles, købes ind, printes, uddeles, samles løse ender osv. osv = opgaverne er mange, og der er ekstra meget pres på fra nu af og til og med den 24. marts 2022. Næste kortvarige praktiske forberedelses-mini-BR-møde er om eftermiddagen på dagen for Beboermødet/Generalforsamlingen.


Referat fra BR-møde datosat til den 1. marts: Mødet er pga. corona-sygdom hos flere medlemmer af Østerfælled BR, blevet udsat til i stedet at afholdes den 8. marts 2022. 


Referat fra BR-møde den 15. februar 2022:

BR-møde 15/2-2022
Deltagere: alle fra BR
Dagsorden:
1) Opsamling fra sidste generalforsamling
2) SMS og mails fra Balder (Tom)
3) Rapporten fra LLO’s byggesagkyndige Thomas B. Sørensen
4) BRs informationer til lejerne
Ad 1:
• Godkendelse af 1. indkaldelse til generalforsamling (med rettelser). Et BR-medlem deler ud
• Vi tjekker ”lampeproblematikken” (anvendelse af lamper til kontrol af vægge ved flyttesyn)
• Vi undersøger ”parkeringspladserne”
• Vi undersøger ”skralderummene”
• Alarmerne virker ikke i elevatorerne. BR undersøger sagen
• Et BR-medlem kontakter politiet mht, vagtselskabernes beføjelser
• Ændringerne i vaskerierne skal anføres som en punkt på den kommende generalforsamling
• Vi kontakter LLO for at få klarlagt, hvorvidt håndværkerne må udføre arbejde i week-ends

Ad 2:
• Orientering om historikken og baggrunden vedrørende de mange mails fra Tom
• Vi tager en snak med LLO om, hvorvidt uenighederne omkring Balders forslag til en ny husorden skal sendes i boligretten (som foreslået af LLO’s medlemsrådgiver)
• Godkendelse af LLO-medlemsrådgiver Jin Vilsgaards brev af 10/2 som sendes videre til Balder
• BR orienterer Tom om, at vi ikke har tid og mulighed for at forholde os de forslag, som han har send til BRs medlemmer, da vi er ved at forberede en generalforsamling.
Ad 3:
• Er behandlet under pkt. 2
Ad 4:
• Forslaget om et omdelt BR-nyhedsblad blev godkendt, og der arbejdes på konkrete forslag.

Næste BR-møde afholdes den 1. marts 2022.


Referat fra BR-møde datosat til den 1. februar 2022:

Det fysiske møde blev udsat pga corona-smitte. Status i BR vedr. aktuelle emner foretages pt. derfor i stedet – så vidt det er muligt – via mail-kommunikation internt i BR.

STATUS ANG. VERSERENDE ØSTERFÆLLED-SAGER SAMT BR-ARBEJDET:

Udlejers arkitekt-projekt: Lige op til juleferien 2021 sendte udlejer et brev til Østerfælled Beboerrepræsentation (BR), om at BR kunne tilkendegive (inden den 10. januar 2022) at selv ville finde entreprenør. Dette til udlejers eget, nuværende ønske om at ville modernisere Østerfælleds visuelle arkitekt-udtryk:                                                              ( 2021.11.22_Omfang af facaderenovering_JM ). I BR blev vi af LLO (Lejernes Landsorganisation) rådgivet til at ikke påtage os dette ansvar. Udlejer er efter deadlinen for svarfrist nu bekendt med, at dette ikke er en opgave, som BR vil påtage sig.

Byggesyn af eksempel-lejligheder til generel sag: LLO’s byggesagkyndige, som har tilset 6 lejligheder på Østerfælled, har næsten færdiggjort sin samlede rapport om de mange vedligeholdelsesmangler, som mange af vi lejere oplever i vore lejligheder her på Østerfælled. LLO’s byggesagkyndiges nuværende konklusion har LLO allerede sendt til udlejer. Dette med et krav om, at de mange generelle fejl og mangler udbedres nu. Som i nu, altså ikke senere/”med tiden” osv. LLO har orienteret udlejer om, at foretages udbedringerne ikke nu, vil sagen samlet som generel sag for Østerfælled kunne ende i Huslejenævnet. Pt afventer vi fra BR samt LLO svar fra udlejer vedr. denne vores (LLO’s) henvendelse til dem. 

Ejd.administrators ønske om ny husorden og BR’s arbejde med udkast hertil: I januar 2022 færdiggjorde BR det store skrive-arbejde ift. at samle alle trådene fra bl.a. generalforsamlingen 2021 i BR’s udkast til ny husorden:            ( ORDENSREGLEMENT ). Det er udlejers ejd.administrator, der ønsker, at der skal laves en ny husorden for Østerfælled, og BR samt LLO har læst udlejers forslag: ( Balder:Tom Pedersen s Husorden eksempel ). På generalforsamlingen 2021 deltog Østerfælleds beboere engageret sammen med BR i drøftelserne til, hvad vi som BR og lejere vurderer er relevante og væsentlige emner i Østerfælleds husorden. LLO (Lejernes Landsorganisation) har været behjælpelige i processen og har start februar 2022 sendt udkastet til gennemsyn hos udlejer. Udlejer har v/ Østerfælleds ejendomsadministrator skriftligt svaret tilbage, at han ikke ønsker at godkende BR’s og lejerens eget udkast til ny, opdateret husorden. Det må derfor forventes, at denne sag således trækker ud, idet der jo tilsyneladende så må forhandles videre.

Regnskab – refusion – tilskud – gårdhaveudvalgene: til BR-s regnskab mangler vi pt. at modtage de refusions-tilskud, som BR til gårdhavemedlemmerne har udlagt på vegne af udlejers ejerkreds. Vi har kontaktet udlejer og rykket for beløbet, således at regnskabet for Østerfælled kan udfærdiges. Regnskabet for Østerfælled får vi i år hjælp til at udføre med nyt opgraderet Excel-regneark, som LLO nu her i februar 2022 hjælper os i BR med at sætte op. Endvidere kan vi oplyse, at BR på vegne af gårdhaveudvalgene – traditionen tro – har søgt og fået lovning på tilskud igen i indeværende år (2022), dog skal der nu fremover være etableret et officielt gårdhaveudvalg i hver en gård, for at kunne benytte alle 4 tilskud til gårdene.

Næste BR-møde afholdes den 15. februar 2022.


Referat fra BR-møde afholdt den 11. januar 2022:

Generalforsamlingens punkter blev gennemgået med henblik på status og opfølgning på ALLE punkter og sager. Kommende generalforsamling/beboermøde kræver allerede nu BR’s forberedelser, og der blev ved mødet derfor planlagt praktiske detaljer. Der er dertil løbende en del lejer-forespørgsler om BR’s deltagelse som bisidder ved flyttesyn. Næste BR-møde afholdes den 1. februar. 2022.