2023

ÅRSBERETNING FOR 2023:

Generalforsamling og Møder:

Årets generalforsamling blev afholdt i marts 2023 i selskabslokalet på Marskensgade. Vi takker alle, der deltog, for jeres engagement. Fra BR er vi blevet opmærksomme på, at fremover fokusere beboermødet til en bedre struktur med et højere fokus på generelle emner. Som et nyt initiativ er referatet fra sidste års GF 2023 vedlagt på print til jer her bagerst i nærværende indkaldelse.

I løbet af det forgangne år indgik BR aktivt i samarbejdet med udlejeren og andre interessenter for at sikre, at lejernes behov og bekymringer blev adresseret. BR har siden sidst deltaget i 19 møder – herunder 8 BR-møder, 1 GF, 5 møder med Lejernes Landsorganisation Hovedstaden(LLO) samt 5 møder med repræsentanter fra udlejeren, Balder.

Vigtige Emner og Indsatser:

Renoveringsarbejdet:

Gennemgang af renoveringsfejl og -mangler var en central bekymring. Vi har samarbejdet med LLO for at sikre, at lejernes rettigheder bliver håndhævet.

De af Østerfælleds lejere, som har fået huslejeforhøjelser pga. renoveringen, gives en måneds lejeforhøjelse for oktober 2023 tilbage fra udlejer på grund af forsinket vinduesudskiftning og ufuldstændigt arbejde. LLO Hovedstaden forhandlede dette på vegne af Østerfælled Beboerrepræsentation(BR) og lejerne, og Balder har lovet at rette op økonomisk. Balder meddeler, at de vil informere lejerne senere om en plan for tilbagebetalingen. Østerfælled BR og LLO afventer udlejers/Balder’s opfølgning på sagen.

Officielt er renoveringsarbejdet med udskiftning af vinduer, døre og opgangspartier af udlejer betegnet som afsluttet. Men der ses desværre stadig en masse fejl og mangler som Beboerrepræsentationen i samarbejde med LLO har forholdt Balder Udlejning. Ligeledes oplever mange beboere, at der kommer koldt luft ind ved især karnapper og lign. udhæng.

Balder har fået en frist til at komme med et bud på udbedring, og LLO og Balder har mødtes for sammen at gennemgå ejendommen. I fald at Balder ikke løfter deres ansvar med at udbedre fundne fejl og mangler, vil BR og LLO tage sagen til huslejenævnet med krav om, at huslejestigninger som følge af renoveringsarbejdet stoppes med tilbagevirkende kraft.

I fald at Balder når at udbedre fejl og mangler på renoveringsarbejdet, så er det endelige byggeregnskab endnu ikke gjort op, og som følge af det kan vi lejere få endnu en huslejestigning. De første huslejestigninger var beregnet på et skøn, og den endelige beregning af regnskab skal forelægge højst 6 måneder efter projektets afslutning.

Der er allerede startet en anden sag hos Huslejenævnet på baggrund af en lejer (BR’s formand), som stiller spørgsmålstegn ved den reelle forbedring ved skift af vinduerne (varme, lysindfald m.m.). 

Vand og varmeregnskab og huslejestigninger & Den daglige drift:

BR indsendte udlejers meddelelse m. vand- og varmeregnskabet til LLO, som derpå gennemgik også de øvrige beregninger i meddelelsen. Beskeden fra LLO var, at beregningerne stemmer og var korrekt, og at der ifølge LLO derfor ikke var grundlag for indsigelse. Lejerne bedes kontakte LLO ved individuelle spørgsmål til varmeregnskaberne.

Ventilationsproblemer og andre driftsmæssige udfordringer blev taget op og fulgt op på.

Episoder med håndtering af vandskader og andre akutte problemer som eksempelvis helt ekstrem håndværkelarm udenfor det tilladte tidsrum fx i weekender blev koordineret mellem BR, lejerne, LLO – og med udlejeren. Balder blev af Østerfælled BR forholdt disse problematikker, og Balder har i forlængelse heraf skriftligt undskyldt til berørte lejere – og dette med lovning på, at Balder nu strammer op på procedurerne for håndværkerlarm, således at dette specifikke problem fremover ikke gentager sig.

Miljøstationen:

Miljøstationen er blevet bygget om, og det betyder at samtlige containere er flyttet indenfor bag låste døre. Det er vigtigt, at man ikke lukker fremmede ind. Alle beboeres nøglebrik virker til miljøstationen, så man kan lukke sig selv ind.

Ombygningen betyder også, at rummet hvor BR og gårdhaveudvalgene har haft deres redskaber og lign., er blevet inddraget. Dette er gjort i samarbejde med Balder, hvor vi fandt en mindelig løsning til alles tilfredshed.

Gårdhaveudvalg:

Som en del af gårdudvalgene er vi med til at passe bede, blomster og planter, som vi selv sætter ud. Det er ting som vanding, gødning og fjerne ukrudt. Vi vedligeholder også de møbler, som vi selv har sat ud med slibning og oliering. Typisk samles vi en til to gange om året, og tager det store ryk. Men på egen hånd kan man også selv gå i gården når man har tid og lyst, efter aftale med den ansvarlige. I Æblegården blev også afholdt en hyggelig gårdhavefest som fællesinitiativ.

Der har været afholdt havedage i foråret og efteråret, hvor en hel del af beboerne deltog, så vi fik gårdene til at se godt ud. Har der været tilfælde hvor lidt ekstra skulle laves, f.eks. julebelysning, var der også nogen hjælp at hente. Alt det skal folk have tak for, og vi håber det samme gentager sig i år.

Vi har også haft et løbende samarbejde med folkene fra Balder, som står for de generelle opgaver i gårdene, så som græsslåning, klippe hæk og feje.

Desværre er flere – eller i hvert fald nogle – af medlemmerne i gårdudvalgene kommet op i årene, og har ikke de samme kræfter som før. Så hvis du har lyst, så er der altid brug for nye kræfter. I gård 5 er der lige nu ikke nedsat et gårdhaveudvalg, så her er en oplagt mulighed til, at beboere fra gård 5 kan oprette et nyt gårdhaveudvalg. Læs meget gerne mere på hjemmesiden www.kaserne.dk under punktet ’Gårdhaveudvalg’.

Kontaktpersoner for gårdudvalgene er:

(Gård 5 / Diamantgården: ledig post Gård 6 / Stjernegården: Jesper
Gård 8 / Månegården: Peter
Gård 9 / Æblegården: Per

På vegne af alle os beboere – små som store – på Østerfælled vil vi her gerne benytte lejligheden til at sende en kæmpe stor tak til de frivillige kræfter i gårdene. I gør alle et stort stykke frivilligt arbejde med at holde vores gårdhaver pæne og indbydende, hvilket er til stor gavn og glæde for os alle her på Østerfælled. Jeres grønne bidrag er også hvert år et kærkomment og vigtigt bidrag til biodiversiteten og til naturens små vidundere.

Balders kundeansvarlig Tom Pedersen har på Balders svenske ejerkreds’ vegne igen i år meddelt os, at aftalen om den årlige tilskudsordning til gårdenes arbejde fortsætter også i 2024. Det betyder, at der igen i løbet af året vil være mulighed for refusion op til 8.500,- kr pr gårdhaveudvalg til indkøb af materialer, jord, planter og lignende.

Så her skal også rettes en stor tak til Ejerkredsen herfra.

Samarbejde og Kommunikation:

Vi har til indsatsen i BR haft et meget travlt år, og vi har arbejdet på at holde Østerfælleds lejere informeret via vores hjemmeside www.kaserne.dk, vores mail: br@kaserne.dk, ved personlige nabosamtaler samt gennem et postkasseomdelt BR-Nyhedsbrev.

2) REGNSKAB

Budget for Østerfælled Beboerrepræsentations arbejde i 2023

Årsregnskab for Østerfælled Beboerrepræsentations arbejde 2023 (NB: Tabeller er i det postkasse-uddelte materiale til beboerne)

Regnskabet viser en økonomi, som fortsat holdes i en sikker og positiv balance. År 2023 var endnu et plus-år, hvor der blev brugt færre penge, end der kom ind på kontoen.

3) INDKOMNE FORSLAG

”Forslag til BR: Automatisk tænd og sluk for lyset i opgangene, når folk kommer ind i opgangen i stil med lyset i vaskekælderen for at sparre på strømmen. Nu er der lys i opgangene det meste af dagen f.eks. også ved solskinsvejr.

De bedste hilsner Else G.”

4) FREMTIDIGT ARBEJDE

Renoveringsarbejdet

Vi fortsætter med at følge renoveringsprocessen tæt for at forsøge at sikre, at lejernes rettigheder respekteres.

Den daglige drift

Vi afholder flere gange i løbet af året netværksmøder med Balder/udlejer om punkter, som vedrører den daglige drift her på ejendommen. Dertil foregår der løbende mundtlige orienteringer samt en del mail-kommunikation mellem Østerfælled BR og Balders ansatte.

Kommunikation

Der vil være fokus på at forbedre kommunikationen og samarbejdet generelt mellem alle parter for at sikre et godt fællesskab. Vi arbejder også videre med at holde Østerfælleds lejere informeret via vores hjemmeside www.kaserne.dk, vores mail: br@kaserne.dk, ved personlige nabosamtaler samt gennem postkasseomdelte BR-Nyhedsbreve.

Beboerhenvendelser

BR vil fortsat besvare alle henvendelser fra beboerne via br@kaserne.dk og med opdateringer på hjemmesiden www.kaserne.dk. Vi opfordrer lejerne til aktivt at deltage i beboerdemokratiet og kontakte os med spørgsmål, bekymringer eller forslag til forbedringer. Vi hjælper med alt det, vi kan, og ellers henviser vi til LLO, som har den juridiske ekspertise og kendskab til lejeloven.

Vand og varmeregnskab og huslejestigninger

BR vil fortsat gennemgå og indsende de årlige årsopgørelser for vand og varme plus lejestigninger til LLO, så vi er sikre på, at disse er korrekte i forhold til de gældende regler.

Lejernes Landsorganisation Hovedstaden (LLO)

I BR afholder vi fortsat møder med LLO, og der kommunikeres dertil fortsat også løbende både via mail og telefon. Vi har vi et nødvendigt og givtigt samarbejde med LLO’s rådgivere. Vi deltager som en del af vores frivillige arbejde og som medlemmer af Østerfælled Beboerrepræsentation, og deltager i videst muligt omfang, i de kommende møder og relevante kurser hos LLO. Herunder bl.a. LLO-repræsentantskabsmødet i Farvegade/Kbh V den 9. april 2024 samt som delegerede ved den store LLO-landskongres i Odense den 5.-6. oktober 2024.

Alle lejere på Østerfælled er medlemmer af LLO. Fra Østerfælled BR henviser vi også jer lejere til LLO i sager, som vi ikke kan klare selv.

Du kan som bolig-lejer på Østerfælled nemt kontakte LLO Hovedstaden via mail og telefon, hvor de hjælper dig med at forstå dine personlige rettigheder i henhold til lejelovgivningen. Få evt. LLO til at gennemgå din lejekontrakt, især med hensyn til § 11.

Østerfælleds kollektive foreningsnummer i LLO er 110883.

LLO’s hjemmeside: www.llo.dkLLO’s mail-adresse: info@lloh.dk

LLO’s telefonnummer: 33113075

5) BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF FORDELINGSNØGLE TIL GÅRDHAVEUDVALGENE

Budget for Østerfælled Beboerrepræsentations arbejde i 2024 (NB: Tabel er i det postkasse-uddelte materiale til beboerne)

A) Til budgettet for 2024: Fra Østerfælled BR foreslår vi, at de beløb på 37,- kr som lejerne hver måned over huslejerne betaler i beboerindbetalinger til vores kollektive LLO-kontingent / til beboerrepræsentationens administration, i år 2024 ikke sættes yderligere op. Forslaget beror på, at beboerrepræsentationen administrerer en sund økonomi med råderum nok til, at en eventuel forhøjelse af nævnte beløb kan udsættes.

B) Til budgettet for 2024: Fra Østerfælled BR foreslår vi, at beløbet under fællesinitiativer / beboerrepræsentationens fordelingsnøgle til gårdene i år 2024 fastsættes i depot til 35,- kr pr. lejlighed. Gårdhaveudvalgene kan ved behov ansøge Østerfælled BR om supplerende midler fra denne post.

6) VALG AF BEBOERREPRÆSENTATION OG SUPPLEANTER

Beboerrepræsentationsarbejdet er et ulønnet, frivilligt arbejde. På vores kommende generalforsamling kan I, som lejere, stille op – og blive en del af Østerfælled Beboerrepræsentation.

7) EVENTUELT

Husk at du altid kan læse nyt på www.kaserne.dk og sende beskeder til Østerfælled Beboerrepræsentation via br@kaserne.dk.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

_____________

Notat fra ‘Store Flyttedag’ den 7. december 2023: alt fra BR’s udendørs miljøstation-rum blev flyttet til andre lokaler og rum på ejendommen.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

_____________

Referat fra tilsynsmøde i BR’s udendørs rum ved Miljøstationen den 28. november 2023:

Mødet var med blot en uges varsel indkaldt til af udlejer, og ved mødet deltog de af repræsentanterne fra Østerfælled Beboerrepræsentation, som havde mulighed herfor.

Vi mødtes med Balder vedr. vores rum i miljøstationen, og fik en endelig aftale om fremtidens opbevaring for gårdudvalgene. Inden da havde vi fra BR lavet opmåling af det gamle rum (32-33 m2), og fandt ud af at de to metalskure som Balder har stillet til rådighed var langt mindre (kun 12-13 m2!). Derfor blev dialogen med Balder hurtigt drejet hen mod, at vi skulle finde et egnet rum i kælderen til lette ting, som både er let tilgængeligt og er med adgang til elevator. Det rum fandt vi i kælderen under gård 9 med udgang ved miljøstationen. Og adgang til elevator kan ske via en opgang ved Serridslevsvej, hvis man skal flytte ting med en sækkevogn eller lign. Det er også aftalt, at Balder stiller sine egne ’flytte’-folk til rådighed, som kan flytte møbler, jord osv. for os.

Balder meddelte dagen efter mødet – til Østerfælled BR, at rydningen sker om en uge, på torsdag den 7. december 2023. Fra BR vil vi sørge for, at have repræsentant(er) til stede for at sikre os, at tingene bliver flyttet korrekt og uden skade. Tunge ting som møbler, jord og redskaber flyttes til de ”nye” metalskure, og lette ting flyttes ned i kælderen sammen med reoler, så det kan opbevares der. Efterfølgende skal vi indsamle data om hvem, der skal have adgang til kælderen med brik og skurene med nøgle. Låsen fra det gamle rum flyttes ned til døren i kælderen, så der ikke skal ændres noget der.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

_______________

Referat BR-møde den 22. november 2023:

 • Ved nyligt afholdt møde af 24. oktober 2023 med deltagelse af Østerfælled BR, LLOh, Balders Østerfælled-kundeansvalige(aka ejendomsadministrator) samt kundedirektøren for Balder ApS, har BR nu også mødt Balders kundedirektør – som er kontaktperson fra Balders højere ledelsesregi.
 • Nyhedsbrevet var en stor succes, nu er der beboer-citater på hjemmesiden (under menupunktet ‘Nyheder’) – herunder også info vedr. opklaring ift. forskel på hhv Salto-dørlåse og WelcomeBob-dørtelefoner jf forskellig teknik: takket være de mange beboerhenvendelser til Østerfælled BR har vi på beboernes vegne således nu kunnet sørge for, at der officielt er sendt dokumentation med eksempler ind til Balders kundeservice. På dagens møde drøftedes desuden oplysninger fra dels Salto Group (dørlåse) ang GDPR og Balder ApS’s app til dørtelefoner., dels LLO Hovedstadens holdning hertil. I BR blev det aftalt, at vi vil opdatere Østerfælleds lejere i vores næste BR-Nyhedsbrev. Der er forlydender om, at WelcomeBob (dørtelefonudbyder) er gået konkurs, hvilket vi (som lejere) pt afventer nærmere orientering om fra udlejer.
 • Håndværkerlarm på en lørdag og vandskade hos underboen pga. ødelagte vandrør: opdatering på sag. Herunder også oplevelse med manglende/alt for langsommelig respons fra Balders akut-nummer: Beboere i en opgang i gårdafsnit 6: beboere så sig nødsaget til at klage over denne oplevelse til Balders kundeservice og også højere oppe i Balders regi, hvilket afstedkom en skriftlig undskyldning fra Balder til de berørte lejere i opgangen med lovning på, at der fremover ikke vil foregå håndværkerlarm på fx lørdage, som er udenfor det tilladte tidsrum. På mødet blev vi enige om at foreslå udlejer/Balder, at de med fordel kan aftale en direkte kommunikations-person, som BR kan få fat i ved disse helt ekstremt, akutte tilfælde, hvor beboere ikke kan komme igennem hos Balders akutservice. Fra BR vil vi gerne (når og hvis vi har mulighed) hjælpe både lejere og udlejer med at sikre, at der fx (som i den nævnte sag) ikke sker store vandskader i lejligheder og på ejendommen.
 • Erhvervslejemål/fremlejebeboere kontra boliglejemål: hører ikke med i BR’s beboerdemokrati, hvilket for god ordens skyld er officielt bekræftet til Østerfælled BR via LLO Hovedstaden.
 • Manglende færdiggørelser af forbedringsbyggeriet på ejendommen– herunder også henkastet(glemt) byggeaffald på ejendommen: en BR-repræsentant har påtaget sig opgaven med at tale med byggelederen om oprydning på ejendommen.
 • Ejendommens forfald (drift) og manglede renhold og manglende udbedringer: LLO Hovedstaden har flere gange bekræftet overfor Østerfælled BR, at lejerne betaler for denne drift via huslejerne, og derfor har udlejer pligt til at udføre disse opgaver løbende. Ved mangel herpå kan lejerne selv og/eller med hjælp fra Østerfælled BR rykke udlejer for, at opgaverne også reelt udføres. På offentligt tilgængelige veje og fortorve kan man som borger også benytte sig af ’Giv et praj-ordningen i Kbh’s Kommune”.
 • I måneds lejeforhøjelse tilbage til lejerne pga for tidligt igangsatte huslejeforhøjelser, hvor arbejdet vinduesudskiftning ikke var færdiggjort rettidigt. Sagen kort med fakta: LLO Hovedstaden har på lejernes vegne fastholdt denne præmis overfor udlejer, hvilket Balder har noteret sig og til nogle af de involverede lejere, til LLOh, til Østerfælled BR udmeldt, at Balder efterfølgende vil rette økonomisk op på. Fra Balder har vi i Østerfælled BR modtaget følgende skriftlige orientering: ”Kære BR, Vi har haft en del boliger hvor renoveringsarbejdet i forhold til vinduer og karnapper ikke har været fuldstændig afsluttet i tide. Derudover har der også flere steder været manglende afsluttende arbejde. Balder har derfor besluttet at vi giver samtlige varslede lejere 1 måneds aktiveret lejeforhøjelse retur. Vi ser på hvornår det er praktisk muligt, men det bliver sikkert i forbindelse med regulering af forhøjelsen på baggrund af det endelige byggeregnskab. Alle lejere vil blive orienteret på senere tidspunkt når vi har præcis tidsplan. Med venlig hilsen / Best regards Balder”. BR og LLOh afventer udlejers kommende opfølgning på denne sag.
 • 2024 generalforsamling/beboermøde dato for lokaleeje er ansøgt (på dato uden landskamp eller andre større fodboldkampe): I BR undersøger vi pt., om alle i BR kan på denne foreslåede dato torsdag den 21. marts 2024 (NB: en GF skal være afholdt inden 1. april) – herunder ønsker vi også gode råd til, hvordan vi fra BR kan prøve at hjælpe med at få flere lejere til at deltage – nogen gode idéer? NB: punktet blev ikke besvaret på dette møde og må derfor besvares på senere tidspunkt.
 • Årsberetning: alle fra BR begynder allerede nu så småt at skrive punkter ned om emner, der skal med, og gårdhaveudvalgene må gerne forfatte lille tekst om året der gak i deres gård. PS: hvordan går det forresten ude i de forskellige gårdhaveudvalg? NB: sidste del af punktet blev ikke besvaret på dette møde og må derfor besvares på senere tidspunkt.
 • Orientering om LLOh’s vurdering af kvadratmetersagen – hvad aftaler vi så i BR, med LLOh? NB: et svar er så på vegne af lejerne, og derfor ser vi fra BR helst, at lejerne tilbydes at selv kunne svare på et oplyst grundlag evt. ved information i vores næste BR-Nyhedsbrev.
 • Balders kundeansvarlig’s mails til BR. Hvad svarer vi skriftligt tilbage fra BR, og hvem påtager sig opgaven?
 •  Hvem fra BR kan deltage i netværksmøde til februar 2024? dette mangler vi pt fra BR at kunne svare på. NB: punktet blev ikke besvaret på dette møde og må derfor besvares på senere tidspunkt.
 •  og vedr. strygerulle(r): punktet må drøftes videre på kommende BR-møder. NB: punktet blev drøftet på mødet, men i Østerfælled BR er vores position ikke af en art, hvor vi kan træffe forringende beslutninger uden inddragelse af alle Østerfælleds lejere. På Østerfælleds lejeres vegne beder vi fortsat Balder om at opsætte strygeruller i begge fællesvaskerier.
 •  og vedr. tilsynsmøde med Balders kundeansvarlige og medlemmer fra BR ift. BR’s rydning af BR’s udendørs rum ved miljøstationen allerede i næste uge den 28. november 2023: da dette tilsynsmøde er indkaldt af udlejer med kort varsel må mødet foregå med de fra BR, der har mulighed for at deltage. Fra BR deltager enkelte repræsentanter ved tilsynet og fortsætter således i dialogen herom med Balder. Vi nåede endvidere frem til, at vi fra BR vil arbejde for, at der i selve den praktiske del af planlægning også sker en officiel inddragelse af medlemmerne af gårdhaveudvalgene.
 • Østerfælled Torv er blevet omdannet til kørsel og parkering. Pullert og bom virker ikke og trods utallige borger-henvendelser til Kbh.s Kommune og til PBU er intet udbedret. Det bliver værre og værre for hver dag nu med biler i alle størrelser på, ind og ud fra Torvet. Nogen der ved noget om dette?: forsøg på opklaring er efter møde foretaget fra BR-medlem (som beboer på Østerfælled), og vi afventer i skrivende stund et svar fra DEAS.
 • Kommunikation i og fra BR: dette forslag til punkt udgik i dets oprindelige form, idet punkt-opstilleren havde forladt mødet. Punktet blev derfor i en anden form vendt af de resterende mødedeltagere, som anser emnet, som et afgørende punkt af høj prioritet – hvilket vi internt i BR vil arbejde videre på at få rammesat på ny og tydelig vis.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

_____

To møder samme dag den 24. oktober 2023:

Besøg hos Østerfælled BR af byggesagkyndig fra LLO Hovedstaden Thomas B. Sørensen som indledningsvist, fælles tilsyn og opdatering vedr. BR’s udendørs gårdhaveudvalgs-rum ved Miljøstationen.

Dernæst: fælles møde med udlejers kundeansvarlig aka ejd.adm. Tom P. samt udlejers kundedirektør Hannah – i Balders lille mødelokale på Østerfælled. Mødet afholdtes på foranledning af udlejers kundeansvarlig/ejd.adm., og omhandlede den fremtidige brugsret til det nuværende ‘BR’s udendørs gårdhaveudvalgs-rum ved Miljøstationen’. Forholdet er endnu ikke afklaret, hvorfor nyt møde istandsættes omhandlende samme emne.

Østerfælled Beboerrepræsentation har endvidere på Østerfælleds lejeres vegne dels via skriftlige beboerhenvendelser, dels ved dagens møde til udlejers repræsentanter overbragt beboernes ønske, om at der genindsættes strygeruller i fællesvaskerierne. Derved er håbet, at der snarligt vil kunne findes en positiv løsning ift. beboernes ønske herom.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

____________

Sammendrag BR-møde den 12. september 2023:

 1. LLO gives evt. et kopieret eksemplar af arkiv-dokumentmappe – til LLO-journalførelse i sagen mod udlejers ejendomsadministrator vedr. brugsretten til BR’s udendørs rum for gårdhaveudvalgene ved Miljøstationen.
 2. BR’s Nyhedsbrev er nu godkendt af alle i BR og klart til print samt engelsk-oversættelse hos LLO og derefter ved BR-repræsentant til uddeling i lejernes postkasser.
 3. Renovation og udgifter/regnskaber hertil ønskes af Østerfælled BR nu igen undersøgt nærmere, da der – nu igen – ses FOR store mængder af ulovligt udsmidt affald fra udlejers egen drift.
 4. Den årlige oprydning i BR’s udendørs rum for gårdhaveudvalgene ved Miljøstationen foretages af BR’s repræsentanter d. 13/9-2023 kl.14:00.
 5. OBS: Østerfælleds lejere kan igen påmindes om, at de af udlejer ikke kan (må) opkræves de kommende, forhøjede huslejeforhøjelser førend, at alt vindues-udskiftningsarbejdet i deres lejemål er helt færdiggjort.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

__________

Møde hos LLO Hovedstaden den 23. juni 2023:

Kort opsummering: Østerfælled Beboerrepræsentation var til møde på LLO Hovedstadens kontor på Vestervoldgade, Kbh. LLO’s byggesyns-tekniker Thomas B. Sørensen samt medlemsrådgiver Jin Vilsgaard fra LLO deltog på mødet sammen med Østerfælled BR’s repræsentanter.

På mødet blev LLO – med udgangspunkt i udvalgte, generelle sager fra Østerfælled – opdateret af Østerfælled BR om vores ønsker og forventninger til LLO.

Thomas B. Sørensen forklarede, hvordan retspraksis for jura i lejelovgivningen som regel ses udmøntet i virkeligheden.

OBS: Flere fakta, idéer og forslag kom på bordet. LLO har flere aktuelle opgaver at bistå Østerfælleds lejere med at få klarlagt. BR følger op på dette arbejde – bl.a. i form af yderligere aftaler med LLO – herunder samt med nærmere opdateringer herom til Østerfælleds lejere.

Efter anmodninger fra Østerfælled BR blev det ved mødet aftalt, at LLO én gang årligt inden det årlige beboermøde sender BR en oversigt over sager hos LLO. Derudover blev det aftalt, at BR bliver orienteret, når LLO modtager mange individuelle beboerhenvendelser om et emne.

BR har på den baggrund nu efter mødet hos LLO modtaget en status fra LLO på antal Østerfælled-sager:

“Vedhæftet oversigt over sager hos LLO fra maj 2021 – d.d. – i alt 74 sager (29 igangværende + 46 afsluttede).

Sagstitlen er forkortet, hvorfor sagen indeholder flere emner end det, sagstitlen oplyser.
Heraf 30 nye sager oprettet fra 1.1.2023 – d.d. (20 igangværende + 10 afsluttede).

5 sager vedr fraflytning. Ved fraflytningssager, hvor sagen fortsætter efter foreningsmedlemskabet via Østerfælled ophører, er sagen ikke længere med på oversigten for Østerfælled.”

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________

Sammendrag BR-møde den 20. juni 2023:

Forberedelse af punkter, vi ønsker belyst og drøftet ved det kommende møde i slutningen af ugen hos LLO Hovedstaden i Vester Voldgade, Kbh. V. Bla. ønsker vi på Østerfælleds lejeres vegne opdateret information om status for LLO’s opgave med at hjælpe lejerne med de generelle Østerfælled-sager.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___________

Opsummering BR-møde med udlejers ejd.adm. den 11. maj 2023:

Mødet mellem Østerfælled Beboerrepræsentation og udlejers ansatte omhandlede Østerfælleds kommende jubilæum (jf referat-punkt ad 4, fra BR-møde af 12. april 2023).

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

________

Referat BR-møde den 12. april 2023:

Dagsorden
1.                   Generalforsamling
2.                   Miljøstation
3.                   Konstituering
4.                   Jubilæumsfest
5.                   Evt.

Ad 1:
Da det nyligt overståede beboermøde den 23. marts 2023 til tider havde en ubehagelig undertone med indbyrdes råben beboerne imellem, diskuterede vi, hvorledes vi kan undgå en gentagelse i fremtiden. Flere tiltag blev vendt; bla praktiske tiltag som en fast mikrofonholder og at dirigenten leder mødet med en mere fast hånd.

Ad 2:
Da Balder ønsker at inddrage den del af miljøstationen, som BR og gårdudvalgene disponerer over, skal BR søge at tilvejebringe alt skriftligt materiale, vedrørende miljøstationen, for at få undersøgt og afklaret de kontraktmæssige forhold.

Ad 3:
Henholdsvis formand og kasserer fortsætter på samme BR-poster.
Desuden blev vi enige om at udarbejde procedurer for kontakter til Balder, lejere, LLO etc. Det skyldes, at vi alle i BR hæfter for udmeldinger, og derfor skal udmeldinger konfirmeres af BRs medlemmer.
På næste BR- møde skal vi desuden fastlægge opgavefordelingerne i BR

Ad 4:
Der er i BR ikke helhjertet tilslutning til at BR deltager i den planlagte jubilæumsfest. Men vi blev enige om, at BR skal deltage under forudsætning af klare aftaler med administrator (Balder). BR ønsker ikke at deltage i den praktiske afvikling af jubilæumsfesten eller at bidrage økonomisk til festens afholdelse. Disse aftaler med administrator skal nedfældes på skrift.

Ad 5:
Det blev diskuteret; hvad nyhedsbrevet skal indeholde. Der var enighed om, at formatet skal være begrænset (helst 1 side, max. 2). I nyhedsbrevet skal vi opfordre beboerne til at skrive til BR, bla. om deres oplevelser af administrator, Balder, byggeprojekt o.lign. Formålet med dette er, at det giver BR mulighed for at underbygge evt. klager til Balder med eksempler.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

________________

Referat fra Østerfælleds årlige beboermøde/generalforsamling
Dato: 23. marts 2023
Tid: kl. 19.00-21.30
Sted: Marskensgade 7, 4. sal, 2100 Kbh. Ø

Fremmødte lejemål: 50
Fremmødte fra Østerfælled Beboerrepræsentation(BR):

medlemmer/ Sanne-Kia-Torben, suppleanter/ Per-Peter

Fremmødt repræsentant fra Lejernes Landsorganisation Hovedstaden(LLO): Jin Vilsgaard
Fremmødt repræsentant fra udlejer/Balder: Tom Pedersen

jf. DAGSORDEN:
Valg af dirigent & referent:
Jin Vilsgaard(LLO) & Torben Nielsen(BR) blev valgt som hhv. dirigent & referent.

Præsentation:
Østerfælled BR’s formand, Sanne Lundquist præsenterede mødets dirigent, Jin Vilsgaard(LLO); beboerrepræsentationens medlemmer samt suppleanter.


Årsberetning:
Eftersom årsberetningen er blevet omdelt til ejendommens lejere, spurgte formanden, om der var spørgsmål og/eller indvendinger til årsberetningen. Dette var ikke tilfældet, og årsberetningen blev vedtaget.

Regnskab, herunder:

 • Budget & fastsættelse af fordelingsnøgle til gårdhaveudvalgene i gårdene
 • Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne til LLO- kontingent
 • Fastsættelse af beløb til beboerrepræsentationen til dækning af udgifter
  Ligesom årsberetningen er regnskabet for 2022 blevet omdelt til ejendommens lejere, så formanden spurgte, om der var spørgsmål og/eller indvendinger til regnskabet. Dette var ikke tilfældet, og regnskabet blev godkendt.
  Dvs at fordelingsnøglen til gårdene er 30,- kr. pr. lejlighed og kontingentet til LLO- kontingent+ beboerrepræsentationens udgifter forbliver på 37,- kr.

Indkomne forslag:

Der var indsendt 1 forslag, som rummede 3 underspørgsmål til behandling på beboermødet: 1) at gårdarealerne friholdes for hundeluftning, 2) forbud mod, at der udføres renovering af lejlighederne i weekender og 3) nedsættelse af en ad hoc gruppe til at bearbejde erfaringerne fra renoveringsarbejdet på ejendommene. Dirigenten meddelte, at da forslagene er indsendt som ændringer i husordenen kræver dette, at forslagene vedtages på beboermødet, hvor over halvdelen af beboerne er mødt. Dernæst skal der herefter inden en måned afholdes et nyt beboermøde, hvor forslagene skal vedtages med flertal. Med henvisning til, at ændringer i en husorden er kompliceret, og at den nuværende husorden er til forhandling mellem BR og Balder, anbefalede dirigenten beboermødet, at de fremsatte ændringsforslag blev nedstemt. Denne opfordring blev fulgt og forslaget blev nedstemt. Forslagsstilleren indvilgede i at stille sig i spidsen for en ad-hoc gruppe til at bearbejde erfaringerne fra renoveringsarbejdet på ejendommene. De fremførte forslag fremkaldte en livlig diskussion. Som svar på et indlæg som anførte, at Balder ikke overholdt de regler som kommunen udlægger for weekendarbejde, svarede Balders ejd.adm. Tom Pedersen, at der ikke blev udført weekendarbejde. Dettes svar fremkaldte en del protester. Tom Pedersen anbefalede, at beboerne kontakter Balder, hvis kommunens og Husordenens regler for weekendarbejde ikke bliver overholdt. Det blev også debatteret, hvad der er larm, og hvordan larm kan måles.

Fremtidigt arbejde:

 • På opfordring orienterede et BR-medlem om brugen af Østerfælleds hjemmeside, www.kaserne.dk hvor beboerne kan læse nyt, og e-mail br@kaserne.dk hvor beboerne kan sende besked til Østerfælled Beboerrepræsentation.
 • Et medlem af BR orienterede om nyhedsbrev, internetprojektet samt udlån af service, borde og stole: Nyhedsbrevet har til formål at orientere beboerne om emner, som er af almen interesse, hvilket vil bestemme, hvor ofte et sådant nyhedsbrev bliver omdelt.
 • Forslagsstilleren til internetprojektet har konkluderet, at ejendommens nuværende kabelnet ikke muliggør fibernetforbindelser. Men der er leverandører, som kan tilbyde anvendelige. Streamingtjenester, der kan tilfredsstille en vifte af behov mht. hastighed og tjenester til brug for Østerfælleds beboere.
 • Udlån af service, borde og stole vil blive annonceret i nyhedsbrevet, så snart at service og inventar er blevet registreret og udlånslisterne udfærdiget.

Eventuelt:
Hovedpunkterne var huslejestigninger/areal, dørtelefoner og nye vinduer:
Huslejestigninger/areal:
En beboer spurgte, om lejlighedernes m2 areal var blevet ændret/forhøjet i forbindelse med de varslede huslejestigninger, og om de eventuelle ændringer var foretaget på baggrund angivelsen i huslejekontrakten eller BBR (Bygnings- og Boligregistret). Jin Vilsgaard fra LLO oplyste, at Balder har ændret på m2 og sagde i forbindelse med dette, at Huslejenævnet anvender BBR i deres udregninger. Direkte adspurgt, om Balder har opskrevet BBR, svarede Balders administrator bekræftende, at det har Balder gjort. Dette affødte en bemærkning om, at det må indebære en fortjeneste for Balder. Administrator svarede ved at henvise til LLO. Desuden blev det afklaret, at ændringerne i m2 ikke er sket på baggrund af nye opmålinger af lejlighederne. Direkte adspurgt var der ingen beboere, som havde fået opmålt deres lejlighed i forbindelse med Balders ændring af m2.
Jin Vilsgaard/LLO oplyste at LLO vil undersøge forholdene ifm. ændringerne i lejlighedernes m2.

Dørtelefoner:
En del indlæg omhandlede problemer med dørtelefonerne, enheden til at betjene dørtelefonen med, manglende ringeklokke til hoveddøren samt dørtelefonernes høje placering, der gør det vanskeligt for kørestolsbrugere og små børn at anvende dørtelefonerne. Dirigenten supplerede kritikken ved at henvise til henvendelser, som LLO har modtaget i samme anledning Balders ejd. Adm. Tom Pedersens svar på kritikken af de manglende ringeklokker var, at beboerne skal henvende sig til Balder, som så vil installere nye ringeklokker, og mht. kørestolsbrugerne og småbørnenes problemer, så agtede Balder ikke at foretage sig yderligere. Administrator henviste til, at de nye dørtelefoner var blevet installeret med de bedste intentioner.

Renoveringen af ejendommens vinduer:
Renoveringen af vinduerne affødte en del kritiske indlæg,

 • Ikke vendbare vinduer, som gør at vinduerne ikke kan pudses udvendigt, besvarede administrator med, at dette vil Balder undersøge. Et medlem af BR gjorde opmærksom på, at Balder kendte til problemet.
 • En beboer gjorde opmærksom på, at filmen i de nye vinduer kan give fysiske problemer, bla. depression.
 • En beboer som tilkendegav, at de nye vinduer var en forringelse og ikke en forbedring – bragte spørgsmålet på banen: Hvad er en forbedring? Dirigent Jin Vilsgaard(LLO) svarede, at det er der faste procedurer omkring i form af 1) Huslejenævnet, 2) retspraksis og 3) andre instanser.

Manglende ventilation på trapperne:
På spørgsmålet om den manglende ventilation på trapperne vil blive udbedret, svarede administrator, at dette ikke vil ske.

Stjålne borde i gård 5:
I løbet af 2022/2023 er der forsvundet 3 sæt haveborde (1 sæt af gangen) i gård 5. Efterlysning af møblerne m. foto er bragt på hjemmesiden www.kaserne.dk. Kontakt os meget gerne på br@kaserne.dk med oplysninger til sagen. BR vil endvidere forsøge at undersøge mulighederne for evt. erstatning for de forsvundne haveborde.

Valg til beboerrepræsentationen:
Alle nuværende medlemmer og suppleanter genopstillede og blev genvalgt, dertil blev Mikkel fra gård 5 stemt ind som nyt medlem af beboerrepræsentationen.

Mødet sluttede kl. 21.15 og dirigenten takkede for god ro og orden.

Tak til alle jer beboere for at møde op og ad den vej vise jeres engagement for Østerfælled!

NB: Referenten bringer en rettelse fra punktet der handler om internetforbindelsen.
Referenten havde forinden beboermødet fået oplyst at Østerfælleds internetforbindelse ikke kan anvende fibernet. Det kan det evt. godt alligevel, og der vil blive opdateret om dette i kommende nyhedsbreve.

Résumé: Som en afrundende, helt kort opsummering fra dette årlige beboermøde, kan det altså således fastslås, at mht. selve afholdelsen af mødet er der plads til forbedringer, idet dagsordenen blev slået for meget ud af kurs pga. for meget taletid til emner, som i bagklogskabens lys burde have været bragt senere ift. de mange punkter, dagsordenen oprindeligt rummede. Heldigvis kom de aktuelle og mere relevante emner på banen i takt med, at mødet skred frem. Et specifikt og meget vigtigt punkt kom især for dagens lys både overfor LLO’s medlemsrådgiver samt udlejers ejendomsadministrator: nemlig dét, at beboerne udtrykkeligt ønsker, at LLO tager beboernes henvendelser alvorligt ift. følgende spørgsmål: kvadratmeter-ændringerne, som Østerfælleds lejere af udlejer modtog mails om forrige år, hvor udlejer via mails pludseligt ændrede på lejemålenes individuelle BBR-opmålinger. Dette tilsyneladende helt uden, at lejerne har haft besøg af en BBR-opmålingsperson? Udlejer skrev i de pågældende mails til Østerfælleds lejere, at ændringerne IKKE ville medføre ændringer i huslejernes beløb, hvilket nu åbenbart viser sig at ikke holde stik. Nu beregner udlejer jo de nye huslejeforhøjelser (pga. renoveringsprojektet) ud fra de ændrede – i mange lejeres tilfælde – større antal kvadratmeter end det, lejerne har stående på skrift i deres lejekontrakter. Så hvordan dette kan hænge sammen, og om det virkelig kan have sin juridiske rigtighed, er nu en tydelig sag, som LLO er blevet bedt om at afklare i detaljer. Dette: blandt andet ved at LLO må indhente og gennemgå al dokumentation til lige præcis denne ‘kvadratmeter-mail-sag’ fra udlejer. Fra Østerfælled Beboerrepræsentation opfordres alle Østerfælleds lejere i den forbindelse til at individuelt kontakte Lejernes Landsorganisation Hovedstaden via e mail info@lloh.dk (husk at skrive foreningsnr: 110883 – Østerfælled) og indsende oplysningerne for jeres lejemål, så LLO kan undersøge de juridiske forhold i lejernes enkelte lejemål.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

____________

Referat BR-møde den 1. marts 2023:

1)Stormskader / manglende-vedligehold-skader / påførte bygningsskader:

Efter fredags-stormen Otto gik der en hel weekend uden, at udlejer sørgede for oprydning og sikring her på matriklen; det var først, da BR ringede til skadesservice søndag aften, at der kom to stilladsarbejdere og i det mindste sikrede stilladserne. Stilladsarbejderne kunne så fortælle os beboere, at de ikke på forhånd var blevet bedt af udlejer om at tjekke stilladserne, fordi dette koster løntillæg, så derfor var de ikke kommet herud før opkaldet kom fra Østerfælleds lejere. Det var dertil lejerne selv, der opsatte advarselstape på farlige steder, hvilket var af nød fra lejerens side, men hvilket må bemærkes er for utrygt og en for passiv proces fra udlejers side. Udlejers drift-ansatte må opfordres til at være mere proaktive fremover og på eget initiativ føre tilsyn og sørge for oprydning, afspærring og sikring af Østerfælleds område og bygninger. Hvad er status fra udlejer, har BR eller lejere fået tilbagemelding fra udlejer ift. tidshorisont for udbedringer? Hvordan prioriterer og hvor akut udbedrer udlejer disse skader, som flere steder fortsat er decideret farlige med alvorlig risiko for, at der kan ske følgeskader og/eller uheld, som fører til personskader? LLO har fra BR/ lejere på Østerfælled – til LLO’s journalføring – modtaget dokumentation i form af fotos af de mest alvorlige skader. Hvordan følger BR sammen med LLO op på, at de farligste skader udbedres snarest?: BR kontakter LLO, så LLO kan gøre udlejer opmærksom på, at der er risiko for, at der kan ske personulykke – herunder især ved det løse stålgelænder ned til parkerings-trappeskakten.

2) BR-mails gennemgås (br@kaserne.dk):

Generelt: beboere får, så vidt det er BR muligt, i de fleste tilfælde informative svar fra BR, men langt fra alle vender tilbage til BR med opdateringer omkring fx hvilken rådgivning, beboerne modtager fra LLO – og desværre: på den måde går megen beboerkontakt samt ellers nyttig viden tabt for BR’s videre arbejde for lejerne i det daglige herpå Østerfælled. Det er jo viden, BR har brug for dels for at optimere vores viden om praksis i lejesager, dels for at have føling med, at lejerne føler sig godt hjulpet med den LLO-rådgivning, lejerne fra Østerfælled betaler kollektivt kontingent for og har brug for (både kollektivt og individuelt). Hvad kan BR stille op ift. dette? BR vil forsøge at kommunikere tydeligere ud til beboerne, at BR’s medlemmer er formidlere, dvs. at vi hjælper fra BR lejerne, så godt vi kan, men at LLO er dem, der kan bistå lejerne ved deres lejesager. BR vil meget gerne kunne støtte op om lejerne med nyttig viden; hvilket imidlertid indebærer, at BR også modtager informationer fra lejerne om, hvordan lejernes sager egentlig ender ud. BR besvarer (i rollen som formidlere) fortsat løbende og efter bedste evne beboer-mails, som ankommer til BR via br@kaserne.dk

Kan LLO bedes om at give os fra BR en overordnet og uden navnes nævnelse, opfølgning på de mange sager fra Østerfælled, som LLO fortæller, at de håndterer?: Nej ikke umiddelbart, eftersom LLO naturligvis har tavshedspligt, og der kan være personfølsomme oplysninger i LLO’s sager, men BR kan evt. godt forsøge at få besvaret dette punkt som et overordnet spørgsmål til LLO. NB: Opdatering til dette emne kan læses i senere mødereferat af 23.06.2023.

3) Ang. listen med forslag til dagsorden, fra da BR og LLO inviterede udlejers ejd.adm. til dialogmøde: LLO afventer BR’s tilbagemelding vedr., at ejd.adm. afslog at mødes men i stedet tilsendte BR/LLO skriftlige kommentarer ud for punkterne: BR må afvente udlejers videre udspil som en del af det løbende arbejde i BR.

4) BR modtager ikke kopier fra udlejer af klager til udlejer fra Østerfælleds lejere, hvordan kan det egentlig være? BR vil bede LLO om at kontakte udlejer med denne forespørgsel.

5) Udarbejdelse af BR-Nyhedsbreve til omdeling i lejernes postkasser; noget nyt undervejs?: Ja, forslag til kladde for BR-nyhedsbrev er nu under udarbejdelse.

6) GF-datoer og tidspunkter for alt det praktiske sættes i kalenderen: Har vi fået sendt officielle invitationer til LLO og til udlejer?: Ja, og BR følger op på dette via mail vedhæftet den officielle indkaldelse.

(Datoen for den kommende årlige generalforsamling for Østerfælleds lejere er torsdag den 23. marts 2023. Indkaldelsen skal foretages senest 3 uger før, dvs. senest onsdag den 1. marts 2023. Indkomne forslag fra beboerne skal være BR i hænde senest 12 dage før, dvs. senest lørdag den 11. marts 2023. Den endelige indkaldelse med årsberetning og regnskab skal foretages senest 8 dage før, dvs. senest onsdag den 15. marts 2023.)

7) Vedr. den mail fra udlejer til alle Østerfælleds lejere(?) m. “nye” kontaktoplysninger med tekniske fejl i layout, som derfor er svær at læse: har vi fra BR rettet henvendelse til udlejer for at bede om få tilsendt ny, læselig mail?: Ja, ny, læselig mail er nu modtaget.

8) LLO er nu blevet spurgt ift., det der skulle undersøges (jf. sidst afholdte møde med LLO’s medlemsrådgiver): “gælder det, at alle lejligheders vinduesudskiftninger skal være helt udført inden højere husleje kan opkræves, eller gælder det i etaper?”: Opdateret svar fra LLO’s medlemsrådgiver: “Vedrørende udlejers opkrævning af foreløbig forbedringsforhøjelse: Jeg har drøftet det med vores juridiske chef. Udlejer kan som udgangspunkt opkræve den foreløbige forbedringsforhøjelse, når arbejdet i det enkelte lejemål er fuldført. Det vil sige, at udlejer ikke behøver at afvente hele projektet er færdigt, men at huslejeforhøjelserne kan opstartes etapevis, som vinduesudskiftningerne skrider frem/bliver færdiggjort. Hvis der er spørgsmål i den forbindelse, er både beboerrepræsentationen og de enkelte lejere meget velkomne til at henvende sig til os ( = LLO).”

OBS: Der er også kommet et mere detaljeret svar til BR, hvor LLO nu nævner muligheden for at køre prøvesager hos Huslejenævnet; dvs. sager omhandlende hvornår håndværkeres arbejde kan betragtes som færdiggjort nok til, at huslejeforhøjelserne i praksis kan træde i kraft.

eftersom udlejer/Balder efterhånden nu har fortalt mange af Østerfælleds lejere, at udlejer samt deres entreprenører jo regner med, at ”Østerfælled Beboerrepræsentation jo helt sikkert alligevel vil køre samlet sag hos Huslejenævnet”(?), kan BR så videreformidle, LLO’s forslag som officielt forslag ved den kommende generalforsamling for Østerfælleds lejere?: BR ønsker at føre alle de sager, som LLO må mene, der vil være grundlag for at føre. BR mangler imidlertid viden om procedurer i nævnet med prøvesager, så da vi i BR har brug for mere information fra LLO for at kunne formidle LLO’s-forslag til beboerne, indhenter BR nu videre oplysninger fra LLO: Opdatering: BR har hermed indtil videre således indhentet dette svar fra LLO Hovedstaden:

“At indbringe et par prøvesager betyder her, at I kan vælge at nogle enkelte lejere indbringer deres sag med påstand om at udlejer ikke kan opkræve den foreløbige forbedringsforhøjelse, da arbejdet ikke er færdigt, så de har fået den fulde brugsværdiforøgelse.
Fordelen ved det kan være, at I kan undgå, at alle lejere hver især skal indbringe deres sag og der skal betales gebyr pr. sag.

Processen ved indbringelse af sager for nævnet er, at man sender en mail til nævnet med beskrivelse af sagen samt relevante dokumenter, ex kopi af lejekontrakt, varsling af den foreløbig forbedringsforhøjelse og billeder.

Herefter er der en høringsproces, hvor nævnet beder parterne om oplysninger og bemærkninger til sagen. Når nævnet mener, at sagen er fuldt belyst kommer de med en afgørelse. (…)
Det betyder, at I eller de enkelte lejere altid er velkomne til at vende tilbage, hvis I ønsker vores vurdering og rådgivning af om udlejer kan opkræve den foreløbige forbedringsforhøjelse.”

9) Referat fra udlejers 2. og 3. beboermøder vedr. vinduesudskiftning?: ved nogen fra BR, om der forefindes referater?: BR er ikke bekendt med, om der forefindes referater fra udlejer fra de to sidste af udlejers beboermøder. BR kontakter udlejer for et svar herpå. Opdatering: Udlejers referat fra det 3. af udlejers beboermøder er nu af udlejer blevet postomdelt i de pågældende gårdes postkasser. Dvs. at 2. referat for nuværende stadig mangler at tilvejebringes til BR fra udlejer.

10) Udkast til årsberetning: Vi kommer alle med inputs fra nu af, på skrift til tovholderen, der samler alle tråde i en skriftlig kladde, som gennemses, justeres og godkendes af alle i BR. Hvem ønsker at være tovholder i år? Et BR-medlem har nu meldt sig som tovholder, og beretningen for år 2022 er sidenhen udfærdiget.

Og: planen er, at hvert enkelt BR-medlem læser dokumenterne med LLO’s guides herfor, således at arbejdsprocedurerne her på Østerfælled er opdaterede. Spørgsmålet er, om dette kan nås inden GF. Har vi, som arbejdspresset er lige nu, fra BR tid til dette læse-og-forstå-arbejde også? I BR har vi grundet øget tidspres ikke tid til at sætte os ind i dette punkt før efter generalforsamlingen; punktet hører således under fremtidigt arbejde for BR.

11) Udlejning af BR’s stole og service, noget nyt undervejs? Ønskes projektet fastholdt som indsatsområde af BR også ved generalforsamlingen/ i årsberetningen?: Projektet er hos BR undervejs og fortsætter derfor som fremtidigt arbejde for BR.

12) Vedr. Internet-projekt-undersøgelse: Er der noget nyt vedr. internet-projekt?: Svar afventes fra den beboer, som var initiativtager til projektet. Opdatering: projektet er nu undersøgt, og der er intet nyt på markedet.

13) Håndværkeres rod fx smadret glas på gang- og cykel-arealer/-stier, er der noget, der kan gøres ved dette problem? Et BR-medlem vil følge op på dette med udlejers byggeansvarlige.

14) Håndværker-affald i beboernes storskrald foregår løbende og pt. mere end sædvanligt, så det må vi få gjort udlejer opmærksom på (igen). BR kontakter LLO og beder om, at LLO gør udlejer opmærksom på at få standset problemet.

(Foto: 26. februar 2023. hov? …de åbenbart nu kasserede vaskeri-tavler hører fx ikke til i lejerens storskrald, da sådant affald hører under Balders selv-financerede udgifter til håndværkeres – dvs. udlejers – egen bortskaffelsesøkonomi.)

15) Vedr. kvadratmeter-udregningerne, som udlejer/Balder for nogle år siden justerede på og sendte breve til lejerne om: udlejer skrev dengang til lejerne, at de nye udregninger ikke ville få betydning for lejernes huslejer, men nu er de nye kvadratmeter dette til trods taget med i udlejers regnskaber for huslejeforhøjelser, og hvordan kan det så være? BR vil bede LLO om at forklare Østerfælleds lejere, om – og i så fald hvis ja, så hvordan – dette kan have sin rigtighed. Opdatering: efter generalforsamlingen har LLO nu henvendt sig til udlejer og bedt om dokumentation i kvadratmeter-sagen; dvs. der er pt. oprettet en generel sag hos LLO ang. emnet. Østerfælleds lejere bedes dog bemærke, at de alligevel fortsat bedes henvende sig individuelt til LLO for at få præcis medlemsrådgivning til lejers personlige lejekontrakt.

16) Miljøstationen: bliver der sat brandalamer/røgalarmer op af udlejer?: BR vil følge op på sagen ved at forsøge at få indhentet svar fra udlejers ansatte.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

______

Referat BR-møde 26. januar 2023:

Nedenstående punkter til dagsorden er ved dagens møde behandlet:

 • BR-mails gennemgås (br@kaserne.dk):
 • Fra beboer (A) ang. gammelt køleskab samt ang. indsigelse mod procent-huslejeforhøjelse?: “tak for din besked til Østerfælled BR, vores anbefaling til dig vil være, at du sender din sag til LLO (info@lloh.dk) og beder om LLO’s hjælp i kontakten med udlejer ift., at dit køleskab trænger til udskiftning. Husk til LLO at medsende en kopi eller fotos af din lejekontrakt og skrive/vedhæfte i emnefeltet, hvad sagen omhandler – inkl. kopi af din aktuelle korrespondance med udlejer. Husk til LLO også at skrive Østerfælleds LLO-foreningsnummer: Østerfælled – 110883. Vi hører i Østerfælled BR også meget gerne fra dig igen, når du har modtaget svar fra LLO mv. ang. din sag. Med venlig hilsen Østerfælled Beboerrepræsentation”.
 • Fra beboer (B) videresendt til BR’s mail med info fra beboer af BR-medlem ang. mulighed for uvedkommendes hacking af de nye dørlåse: modtaget af BR.
 • Fra Forenede Service/ leje af GF-lokale: korrigeret til sædvanlige, interne Østerfælled-rabatpris jf aftale. 
 • Fra beboer (C) med info om udlejers entré i beboerens lejlighed uden lejerens samtykke samt om indsigelse mod den langvarige opdelte håndværker-proces: modtaget af BR samt af LLO.
 • Fra beboer (D) ang. mail om sms’er og ang. indsigelse evt. sammen med BR mod huslejeforhøjelse?: “mange tak for dine mails, det er rigtig godt at du skriver hertil denne mail-adresse for beboerrepræsentationen, og der skulle gerne være en masse nyttige og ny-opdaterede informationer på hjemmesiden www.kaserne.dk dels under menpunktet ‘Nyheder’, dels under menupunktet ‘Mødereferater’ – via fanen for for indeværende årstal/2022. Har du kigget der? Fra BR er vores opfordring, at du beder LLO om at kigge din lejeforhøjelse efter i sømmene, det gør du nemmest ved at skrive til LLO på info@lloh.dk (husk at skrive vores foreningsnummer. Østerfælled – 110883) og husk at vedhæfte kopi (eller læsbare fotos) af din lejekontrakt. Du er meget velkommen til at sætte BR på cc via br@kaserne.dk, så BR forhåbentligt kan holdes orienteret om din sag. Med venlig hilsen og med ønsket om et godt Nytår til dig, på vegne af Østerfælled BR”.
 • Fra beboer (E) vedr. indsigelse mod udlejers kvadratmeter-udregning?: ”tak for din henvendelse til Østerfælled beboerrepræsentation(BR). Den foreløbige huslejestigning er foreløbig, dvs., der skal varsles igen. Fra BR har vi ingen andre muligheder end at afvente modtagelsen af den senere, afsluttende og konkrete varsling. Herunder er indsat til dig relevant tekst fra BR’s hjemmeside www.kaserne.dk, hvori du finder tillæg til svaret på dit spørgsmål, læs også gerne mere vigtig info på hjemmesiden: “Den nuværende lejeforhøjelse på 4%, er blevet stikprøve-undersøgt hos LLO – men bemærk, at lejekontrakterne for Østerfælleds lejere kan se meget forskellige ud. Østerfælleds lejere opfordres derfor til at gøre brug af LLO’s hjælp til at i egenperson få kigget deres huslejeforhøjelser igennem hos LLO. I BR bemærker vi via information fra LLO i øvrigt, at en lejers huslejeforhøjelse pga. såkaldte forbedringer ikke kan træde i kraft før ALT vinduesudskiftnings-arbejdet er HELT færdiggjort af udlejers håndværkere. Kvadratmeterpriser og -lejeforhøjelser og sammenhængen deri for et lejemål bør man som lejer i egen person individuelt få LLO’s gratis hjælp til at få tjekket rigtigheden af. (…) Vi håber, at alle Østerfælleds lejere ved, at I er medlemmer af LLO / Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, hvor man derfor også (som enkeltperson) som lejer kan henvende sig for juridisk støtte og rådgivning – vores foreningsnummer er: Østerfællled – 110883 og Østerfælleds medlemsrådgiver hedder Jin Vilsgaard. I BR får vi LLO til at viderebringe de generelle sager, som LLO mener de realistisk kan viderebringe til Huslejenævnet i Københavns Kommune. Som lejer på Østerfælled kan man også selv som enkeltperson indbringe en sag for Huslejenævnet, det koster et start-gebyr på ca. 300,- kr. – og forinden dette tiltag kan lejeren også med fordel søge gratis rådgivning hos LLO.” Skriv gerne tilbage til os i BR, så vi ved, om teksten er forståelig og/eller der evt. er mere, vi kan give dig information om, Med venlig hilsen fra Østerfælled Beboerrepræsentation”.
 • Fra ejd.adm. med info-liste over nye indflyttere: modtaget af BR.

 • Udarbejdelse af Nyhedsbrev til postkasser, er det noget, BR vil gøre alvor af? Eller skal forslaget fremover nedlægges?: Projektet fastholdes som indsatsområde af BR.
 • Gårdhavetilskuddet for 2022 fra udlejer mangler at modtages på BR’s konto, så der skal (traditionen tro) rykkes for dette beløb: BR’s kasserer har sørget for dette – og beløbet er efterfølgende modtaget. Samt: er der fra BR søgt for år 2023?: BR’s formand har sørget for dette, og anmodningen er efterfølgende blevet godkendt af udlejer.
 • GF-datoer sættes i kalenderen: Datoen for den kommende årlige generalforsamling for Østerfælleds lejere er torsdag den 23. marts 2023. Indkaldelsen skal foretages senest 3 uger før, dvs. senest onsdag den 1. marts 2023. Indkomne forslag fra beboerne skal være BR i hænde senest 12 dage før, dvs. senest lørdag den 11. marts 2023. Den endelige indkaldelse med årsberetning og regnskab skal foretages senest 8 dage før, dvs. senest onsdag den 15. marts 2023.
 • Hvad står der i den nye mail til BR fra LLO vedr. procedurer for GF? Filerne i mail kan ikke åbnes?: filerne er hermed dags dato modtaget af alle BR’s medlemmer.
 • Mail fra ejd.adm. til alle Østerfælleds lejere(?) m. “nye” kontaktoplysninger omend med teknisk fejl i layout, som derfor er svær at læse: BR-medlem samt evt. BR’s formand henvender sig til udlejer for at bede om få tilsendt ny, læselig mail.
 • LLO skal spørges ift., det der skulle undersøges (jf. sidst afholdte møde med LLO’s medlemsrådgiver): “gælder det, at alle lejligheders vinduesudskiftninger skal være helt udført inden højere husleje kan opkræves, eller gælder det i etaper?”: Opdateret svar fra LLO’s medlemsrådgiver: “Vedrørende udlejers opkrævning af foreløbig forbedringsforhøjelse: Jeg har drøftet det med vores juridiske chef. Udlejer kan som udgangspunkt opkræve den foreløbige forbedringsforhøjelse, når arbejdet i det enkelte lejemål er fuldført. Det vil sige, at udlejer ikke behøver at afvente hele projektet er færdigt, men at huslejeforhøjelserne kan opstartes etapevis, som vinduesudskiftningerne skrider frem/bliver færdiggjort. Hvis der er spørgsmål i den forbindelse, er både beboerrepræsentationen og de enkelte lejere meget velkomne til at henvende sig til os ( = LLO).”
 • Vedr. årlig stigning af lejernes BR-kontingent. Beløbet er højt nu, og med de forhøjede huslejer, kan BR i stedet tage hensyn til lejernes udgifter og ikke hæve beløbet i år, da der i BR’s økonomi faktuelt er råderum nok til at ikke stige: BR har dags dato vedtaget at stille den ellers årlige stigning i lejernes BR-bidrag i bero.
 • Referat fra udlejers 2. beboermøde vedr. vinduesudskiftning?: fra BR vil vi spørge udlejer, om der forefindes et referat.
 • Udkast til årsberetning, vi henter “skabelon” samt nyheds/referat-info fra BR’s hjemmeside. NB. dertil læser hvert BR-medlem LLO’s nyeste procedurer herfor, således at arbejdsprocedurerne her på Østerfælled også er opdaterede.
 • Udlejning af BR’s stole og service – er projektet færdigt og klar til at blive lagt på BR’s hjemmeside?: de to tovholdere fra BR finder dato for det videre arbejde med dette projekt.
 • Til foråret, skal vi så ikke lave en arbejdsdag i det udendørs BR-rum med henblik på renholdelse og dertil indretning med mere system og tydelig opdeling og orden?: jo, det er der i BR opbakning til.
 • Er der noget nyt vedr. internet-projekt? Et medlem af BR har lidt opdateret information fra tlf.-samtale med Østerfælleds personlige rådgiver fra YouSee: at Østerfælleds nuværende leverandør/Dansk Kabel TV har gode, billige priser til os på Østerfælled, men at ønsker lejerne at opgradere deres kapacitet, er dette muligt fx via YouSee – dog til højere priser.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

___