2024

På forhånd sat i kalenderen for 2024:

BR-møde 19. juni 2024

BR-møde 21. august 2024

Forberedende LLO-kongres-møde 24. september 2024: Mødet afholdes hos LLO Hovedstaden i Vester Voldgade 9, 1. 1552 Kbh. V. På dette møde taler vi om kongressens indhold samt om holdninger til de temaer, som tages op på kongressen.

Coming up til efteråret = LLO’s store landskongres 5.-6. oktober 2024: Alle repræsentanter fra Østerfælled Beboerrepræsentation er inviterede med – tur-retur til/fra Odense Kongrescenter – som delegerede fra LLO Hovedstaden.

BR-møde 23. oktober 2024

BR-møde 18. december 2024


Resumé fra Netværksmøde mellem Østerfælled BR og udlejer 21. maj 2024: Beboerrepræsentanterne holdt møde med Balders kundeansvarlig Tom Pedersen. På mødet fremlagde vi de af BR’s aktuelle punkter, som vi mener, udlejer lige nu bør prioritere højere som indsatsområder. Se “Stikordsliste over BR’s aktuelle emner/indsatsområder” i BR-referatet af 14. maj 2024.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Referat BR-møde14. maj 2024:

Ved dagens møde bød vi velkommen til BR’s nye medlem Johnny. Den nye sammensætning i BR blev også konstitueret, og vi gennemgik derpå alle de aktuelle beboerrepræsentations-sager herfra Østerfælled. Dagsordenen var med andre ord tætpakket – både med opfølgning ang. temaerne drøftet på GF 2024 (tilbage fra marts 2024) samt nye og/eller vedvarende BR-indsatsområder, som vi skal og vil gå videre med ift. udlejer/Balder.

Stikordsliste over BR’s aktuelle emner/indsatsområder:

 1. Gennemgang af emnerne fra br-mails (br@kaserne.dk).
 2. BR-ansvarlige til diverse værkstedsum og poster er udpeget.
 3. Skriftlig status på renoveringssag fra LLO (sags.nr. 24-1154).
 4. Netværksmødet 21. maj kl. 14:00. *
 5. LLO-kongres, BR-tilmeldinger: BR’s medlemmer deltager som delegerede.
 6. Få sat BR-mødedatoer i kalenderen. Hver anden første onsdag i mrd.
 7. Gårdhavemøde-indkaldelse ved BR i gård 5: maj/juni, v/BR.
 8. Manglende renhold ift. fuglelorte og affald på fortovet på hele Marskensgade.
 9. Manglende træ-beskæring på hængetræerne ud for lejligheders vinduer.
 10. Eventuelt: BR’s mindre materialer udkommer på dansk & engelsk.

* Punkter, som BR vil drøfte med udlejer/Balder:

Jf ovenstående pkt.2: A) Nøgleaftaler med udlejer/Balder – nye låse og nye nøgler. B) Samt BR-plads på opslagstavlerne ønskes af BR.

Jf ovenstående pkt.7: Det er BR, der godkender gårdhaveudvalgsmedlemmerne.

Jf ovenstående pkt.8: Der er ingen til stede på Ejendomskontoret, og ingen faste kontortider, og derfor er det svært at have dagligt flow i samarbejdet omkring små opgaver.

Men der mangler altså renhold og vedligehold generelt på hele ejendommen. Eksempelvis fejning af gangstier i gårdene.

A) Eksempelvis er der tørrerum og fællesvaskerier, som heller ikke tilses, rengøres eller vedligeholdes. B) Og lejlighedernes afløb bør fra Balders side renses mere systematisk.

Jf ovenstående pkt.9: Er der kun 1-2 gårdmænd ansat nu? Det er tydeligvis for lidt. Der mangler fejning, beskæring, renhold. Og hvad er planerne med de udendørs grønt-containere?

Hvilke viceværter er pt. ansat til at varetage den daglige drift? Hvem fra udlejer/Balder har til opgave at selv sikre Østerfælleds løbende vedligehold og reparationer og rengøring. Der kan fra Balders side ikke spares mere på denne del af den daglige drift. Detaljeret kalender-plan med udlejers planlagte dage og uger ønskes af BR, fordi på den måde kan vi fra BR hjælpe med at melde tilbage til udlejer, når opgaverne ikke udføres.

BR og udlejer/Balder: Tjek op på årets vedtagne, konkrete indsatsområder og aftaler – i referatet fra GF 2024.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Resumé fra møde hos LLO Hovedstaden 9. april 2024: Repræsentanter fra Østerfælled Beboerrepræsentation deltog ved LLOh’s årlige repræsentantskabsmøde, Vartov/Kbh V. Aftenens møde mindede i sin form meget om Østerfælleds lejeres egen årlige generalforsamling. Dvs. med dagsorden, årsberetning, regnskab, fremtidigt arbejde, valg til bestyrelsen og den slags punkter. Der blev fortalt om alt fra de store politiske strømninger til de mere lavpraktiske dagligdags lejer-temaer. Alt i alt en informativ aften i hyggeligt selskab med også andre beboerrepræsentanter her fra hovedstadsområdet. Der foregik også foreløbige tilmeldinger som delegerede ved LLO’s landskongres 5.-6. oktober 2024.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation


Referat fra Østerfælleds årlige beboermøde/generalforsamling
Dato: 21. marts 2024
Mødet varede i år fra: kl. 19.00-21.00
Sted: Marskensgade 7, 4. sal, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden for mødet:

1) ÅRSBERETNING FOR 2023 – mundtlig fremlæggelse af beretningen med en kort orientering af punkterne*

2) REGNSKAB – kort beskrivelse

3) INDKOMNE FORSLAG – beboernes forslag behandles

4) FREMTIDIGT ARBEJDE – kommende indsatser for beboerrepræsentationen

5) BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF FORDELINGSNØGLE TIL GÅRDHAVEUDVALGENE – afstemning

6) VALG AF BEBOERREPRÆSENTATION OG SUPPLEANTER – valg

7) EVENTUELT – ekstra punkter og tilføjelser*

Mødedeltagere: 46 beboere, Claus Højte/direktør for Lejernes Landsorganisation(LLO), Tom Pedersen/kundeansvarlig for Balder, Østerfælled Beboerrepræsentations medlemmer og suppleanter: Mikkel, Kia, Peter, Per, Torben.

Ad 1) ÅRSBERETNING FOR 2023

Salen var forinden mødet blevet gjort mødeklar og dertil også pyntet op med et kreativt lille påsketema, og der var sat chips, småkager og øl og sodavand frem til høflig selvbetjening. Vi indledte mødet med velkomst og præsentation samt valg af dirigent og referent: Claus Højte/LLO tilbød at styre aftenens beboermøde som dirigent, hvilket blev vedtaget. Referatet skrives af Østerfælled Beboerrepræsentation(BR).

BR’s nye formand Mikkel bød officielt velkommen til GF 2024 og orienterede herefter kort om punkterne i beretningen, som ligeledes beskrevet i årsberetningen for 2023.

Undervejs blev der med hjælp fra både dirigent og mikrofonholder kommenteret* livligt med konkrete beboer-erfaringer samt stillet uddybende beboer-spørgsmål, hvortil repræsentanter fra LLO, Balder og Østerfælled BR efter bedste evne forsøgte at besvare og/eller supplere.

*Herunder oplistet:

1) Vedligeholdelse af træværk på altan-kanterne: En beboer oplyste, at ikke alle lejemåls udendørs træværk er blevet udskiftet eller vedligeholdt under renoveringen. Til dette er Balders svar, at beboere med denne mangel kan kontakte Balders kundeservice for udbedring af manglen.

2) Kold blæst ind ad fugerne omkring karnapperne: En beboer oplyste om mulige byggefejl pga. utætheder med kold blæst ind omkring spærene og langs karmene omkring beboerens nyrenoverede karnap. Balders kundeansvarlig’s svar var dels en opfordring til at kontakte ham, så han kan komme op i lejemålet og se problemet. Dels at der efter Balders mening ikke er tale om en byggefejl, fordi beboeren skal bare åbne vinduesspærret, så suges der i stedet luft ind ad spærret, og så blæser der jo ikke luft ind af utæthederne omkring spærene eller i karmene (?). Til dette svar sagde LLO’s direktør, at der altså efter LLO’s vurdering godt kan være tale om byggefejl. Derfor opfordres beboere, som oplever fortsatte utætheder, til at kontakte LLO for rådgivning og hjælp på info@lloh.dk, (oplys Østerfælleds kollektive foreningsnr.: 110883 – Østerfælled).

3) Vinduespudsning generelt: Flere beboere gav udtryk for, at det er en forringelse, at vinduerne ikke længere er vendbare, fordi beboerne dermed ikke længere selv kan pudse vinduer. Derfor er det en ekstra udgift for lejerne at nu være nødsaget til at skulle betale sig fra vinduespudsning. Nogle beboere har desværre også erfaret at nogle vinduespudser-firmaer desværre takker nej til opgaven pga. højderne. Balders’ kundeansvarlig svarede, at beboerne selv kan købe sig teleskopstænger til pudsning. Der opstod en lille frem-og-tilbage-debat omkring emnet, og LLO lukkede denne generelle debat af med en opfordring til, at punktet med fordel kan tages med ind under fremtidigt arbejde for Østerfælled Beboerrepræsentation. Fra Balders side vil man også gerne samarbejde med henblik på at tænke i mulige, kollektive løsninger for vinduespudsning. Punktet blev således vedtaget, og det forventes, at BR og Balder taler videre sammen om emnet på årets kommende netværksmøder parterne imellem.

– jf vinduespudsning, aftryk/rester fra håndværker-klistermærker: Aftegninger ses flere steder, når vinduerne dugger. LLO lukkede også dette afsnit af med en klar bemærkning om, at der selvfølgelig ikke bør være rester fra klistermærker på vinduerne. Fra LLO opfordres de pågældende beboere til, at individuelt henvende sig til Balders kundeservice for udbedring af problemet, hvilket Balder bør kunne få klaret med rette vaskemiddel.

4) De nye vinduers stormkroge og børnesikringer: Flere beboere beretter om udfordringer med benyttelsen af de nye vinduers åbne- og lukkefunktioner. Mange beboere har stormkroge, som er alt for lange til, at børnesikringen kan fungere samtidigt. Dertil kan de nye hængsler med børnesikring være svære at lirke op og i – i selve børnesikring-teknikken. Beboere fortæller også, at selvom vinduerne er sat på krog, så står vinduer og hængsler og klaprer, hvortil eneste umiddelbare måde at afhjælpe denne klapren på, jo så er med den gode gamle løsning, hvor fx en korkprop sættes i spænd i åbningen mellem karm og vindue. Balders forklaring er, at fordi det nu er 3-lags termoruder, er vinduerne tungere end før, hvortil der af sikkerhedshensyn kræves denne nye slags indbyggede hængsler. Punktet hang – bogstaveligt talt – efter debatten stadig hen i luften, hvorfor beboere, som oplever problemer med ovennævnte må opfordres til individuelt at kontakte Balder/LLO/BR for yderligere svar og rådgivning.

5) Huslejestigningerne pga. renovering: LLO’s vurdering af dette emne er pt., at Kbh’s Huslejenævn formentlig vil godkende Balders udspil. Ved oprettelse af nævns-sager fra LLO’s side afstemmes altid på forhånd, hvorvidt LLO skønner det muligt, at en sag afgøres til lejers fordel. Dette baseret på tidligere principafgørelser samt ud fra et balanceret hensyn til sagsomkostninger kontra et forventeligt, eventuelt sags-resultat. LLO vurderer, at der pt. ikke vil være resonans i at oprette en generel indsigelse for Østerfælled. Men at der i Østerfælled-lejeres enkeltsager derimod godt kan vurderes grundlag for oprettelse af sager. Det er derfor nødvendigt, at Østerfælleds lejere selv, aktivt til LLO henvender sig med de individuelle sager, som LLO skal hjælpe de berørte lejere med. LLO: info@lloh.dk, (oplys Østerfælleds kollektive foreningsnr.: 110883 – Østerfælled).

6)  Fugtige gulve foran vinduer og altandøre: Så længe Østerfælleds lejelejligheder har eksisteret, lige så længe har dette problem været til stede i bestemte lejemål. En beboer bekræftede ved mødet, at problemet med fugtige gulve stadig opleves. Dette til trods for nye vinduer og karnapper. Fugt er af gode grunde ikke ønskeligt i en lejlighed, og derfor opfordres beboere, som fortsat døjer med det nævnte fugt-problem, til at henvende sig til Balder/LLO/BR for udbedring/rådgivning/hjælp.

7) Vedligehold af opgange: Fra Østerfælled BR har vi behandlet sager om manglende vedligehold af specifikke lejlighedsopgange. Østerfælleds lejere betaler jo i forvejen over huslejerne for, at udlejer/Balder sørger for, at disse arbejder løbende prioriteres udbedret. Så herfra lyder derfor samme opfordring som ved ovennævnte punkt; nemlig den at beboerne henvender sig ad hoc til Balder/LLO/BR for udbedring/rådgivning/hjælp med henblik på, at Balder løbende iværksætter reparationer vedr. driftsmæssige forhold. For at Balder kan vide besked om disse opgaver er det af væsentlig betydning, at berørte beboere også selv aktivt til Balders kundeservice dokumenterer de fejl og mangler, der opstår på en stor ejendom som Østerfælled. Gerne med vedhæftede fotos til Balders kundeservice.

8) Tak til beboerrepræsentationen for det skriftlige materiale op til GF 2024: Med udgangspunkt i det aktuelle eksempel med det i år mere omfattende, postomdelte årsberetningsmateriale blev det fra salen bemærket, at det tydeligt ses, at beboerrepræsentationen til lejerne i det forgangne år har tilsigtet en opgraderet kommunikations-indsats ang. Østerfælleds relevante og aktuelle sager.

9) Gårdhaveudvalgene: I årsberetningen valgte vi fra Østerfælled BR at fremhæve vigtigheden af gårdhaveudvalgenes frivillige indsatser i gårdene. Også på beboermødet blev denne fantastiske ordning beskrevet, og der blev opfordret til, at Østerfælleds beboere kan læse mere herom på hjemmesiden www.kaserne.dk. På hjemmesiden kan også læses mere om Østerfælleds andre fællesfaciliteter såsom miljøstationen, hobbyrum, cykelværksted, mulighed for lån af ekstra service til eksempelvis større antal gæster og gårdhaveudvalgsrum.

10) Netværksmøder: Østerfælled Beboerrepræsentation og Balder har sammen oparbejdet et øget fokus på at forsøge at forbedre samarbejdet. Derfor er det aftalt parterne imellem, at vi tilsigter at mødes ca. hver 2. til 3. måned til netværksmøder, hvor de sager, som vedrører den daglige drift kan blive drøftet aktivt. Også til denne indsats har Østerfælled BR brug for, at Østerfælleds beboere kontakter os via vores mail br@kaserne.dk – med alle de driftsmæssige opgaver, som trænger til at blive opprioriteret af udlejer/Balder.

11) Det endelige renoveringsregnskab: Når det endelige regnskab foreligger fra udlejers side af, så hjælper LLO’s jurister beboerrepræsentationen og Østerfælleds lejere med at nærlæse og derved sikre, at regnskabet lever op til gældende lejelovgivning.

12) Håndværkerlarm: I mange år har dette specifikke punkt fyldt meget i hverdagen og trivslen for Østerfælleds beboere. Og som også beskrevet i årsberetningen fylder punktet fortsat, hvorfor der er behov for, at Østerfælleds lejere såvel som Østerfælled BR informerer udlejer/Balder, når reglerne for håndværkerlarm ikke overholdes. Der ses fejl i de oplysninger, som udlejers håndværkere (pt. Nordens Enterprise) opsætter som opslag i opgangene, når de vil larme. Altså overholder udlejers enterprise-firma hverken beboernes husorden eller de byggestøj-skærpende regler fra kommunen. Udlejer må altså gøres opmærksom på, når reglerne ikke overholdes – gerne med foto/video-dokumentation om muligt. Claus Højte fra LLO opridsede på beboermødet reglerne jf Københavns Kommunes forskrifter. (LLO Hovedstaden kan af Østerfælleds lejere også kontaktes for rådgivning i sagen, anfør ved kontakt til LLO: LLO-sagsnummer 24-2326).

13) Miljøstationen, dørlukning: En beboer kommenterede på problemet med udefrakommende personers trafik ind og ud af lejernes private miljøstation. Der blev i den forbindelse stillet forslag til Balder om at opjustere dørene til automatisk lukkefunktion.

Ad 2) REGNSKAB 

BR’s kasserer beskrev kort, hvordan økonomien administreres, og at regnskabet fortsat er i opadgående plus-kurve. Regnskabet blev godkendt.

Ad 3) INDKOMNE FORSLAG 

Et beboerforslag fra Else G. om automatisk – mere klima- samt økonomivenligt – tænd/sluk-lys i opgangene blev fremlagt med stor tilslutning fra salen. Dog skal der af sikkerhedshensyn være vågeblus ved elevatorerne. Opgaven blev videregivet til opfølgning ved Balders kundeansvarlig Tom Pedersen. Et medlem af beboerrepræsentationen kunne supplere med, at der fx i en opgang (Marskensgade 29) allerede før jul indtraf en fejl i den automatiske tænd-/-sluk-funktion, hvorfor opgangslyset nu fortsat på femte måned står tændt med fuldt spot 24/7, desværre uden at Balders kundeservice har rettet fejlen, trods at Balders kundeservice modtog skriftlig info derom. Østerfællled BR’s forslag til Balder er derfor, at Balder snarligt gennemgår ejendommen og til en start også får tjekket op på, om der mon eventuelt findes andre/flere fejl og mangler i ejendommens belysning.

Ad 4) FREMTIDIGT ARBEJDE 

De i årsberetningen beskrevne kommende indsatser for beboerrepræsentationen blev gengivet som beskrevet i beretningen. Mange opgaver venter således forude, og mange møder skal afholdes internt i BR og i de forskellige netværk, som BR indgår i. Fra BR’s side foregår der dertil året rundt mange både skriftlige og mundtlige korrespondancer i netværket.

Ad 5) BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF FORDELINGSNØGLE TIL GÅRDHAVEUDVALGENE 

Til budgettet blev budgetpunkt A og B fra årsberetningen vedtaget, og budgettet blev i sin helhed godkendt. Dvs. A) De beløb på 37,- kr som lejerne hver måned over huslejerne betaler i beboerindbetalinger til vores kollektive LLO-kontingent / til beboerrepræsentationens administration, sættes i 2024 ikke yderligere op. B) Beløbet under fællesinitiativer / beboerrepræsentationens fordelingsnøgle til gårdene i år 2024 fastsættes i depot til 35,- kr pr. lejlighed. Kassereren uddybede på mødet, at beboerne og gårdhaveudvalgene i de respektive gårde ved behov for dækning af udgifter til fællesinitiativer i gårdene kan ansøge Østerfælled BR om midler fra denne post. Som bud-fra-hoften-eksempler på, hvad fællesinitiativer fx kan være, nævntes: fælles gård-sommerfester, påskefejring, julelys i gårdene og tilskud til materialer til gårdhaveudvalgene. Flere gode idéer og initiativer til fællesinitiativer i gårdene modtages i øvrigt altid gerne via BR’s mail br@kaserne.dk

Ad 6) VALG AF BEBOERREPRÆSENTATION OG SUPPLEANTER 

Østerfælled Beboerrepræsentations frivillige medlemmer: Mikkel, Kia, Peter genopstillede og blev genvalgt. Suppleant: Per genopstillede og blev genvalgt. Suppleant: Torben genopstillede ikke. Ny suppleant: Johnny (fra gårdafsnit 8/Månegården) stillede op og blev valgt.

Ad 7) EVENTUELT 

*ekstra punkter og tilføjelser:

14) Kvadratmetermails, resultat i sagen: På samme måde som i punkt ad 1) ,1): ”Ved oprettelse af nævns-sager fra LLO’s side afstemmes altid på forhånd, hvorvidt LLO skønner det muligt, at en sag afgøres til lejers fordel. Dette baseret på tidligere principafgørelser samt ud fra et balanceret hensyn til sagsomkostninger kontra et forventeligt, eventuelt sags-resultat. LLO vurderer, at der pt. ikke vil være resonans i at oprette en generel indsigelse for Østerfælled.”. LLO samt beboere fra salen oplyste, at LLO har besvaret direkte til de af Østerfælleds lejere, som individuelt har ønsket LLO’s vurdering af sagen.

15) Beboerrepræsentationens nyhedsbrev: BR blev af mødedeltagere og fremmødte generelt mindet om, at nyhedsbrevet kan bruges af BR til at opdatere lejerne på større sager af generel interesse som fx førnævnte kvadratmetermail-sag.

16) Altaner: En beboer nævnte, at nogle lejemål har altan, mens andre ikke har, og at det kunne være rart, hvis alle lejemål havde altaner. Fra Østerfælled BR kunne vi supplere med, at dette emne har været oppe at vende på en GF for nogle år siden, men at allerede dengang var beskeden fra LLO, at det er lejerne selv, der via huslejerne skal betale for hele denne meget store udgift – og derfor blev punktet allerede dengang lagt helt ned. Der opstod lidt snak i salen om forskellige syn på dyre huslejer, idet ikke alle har samme økonomiske frirum til at kunne klare yderligere huslejestigninger. Nogle lejligheder ligger også for fysisk tæt til at have altaner, og så er der den arkitektoniske vinkel, hvor der må forventes at være uomtvistelige restriktioner for ejendommens visuelle bygningsudtryk

17) Tak for fremmødet til GF 2024: Formand Mikkel rettede på vegne af Østerfælled beboerrepræsentation en stor tak til alle de fremmødte beboere for jeres engagement.

Med spøgefuld mine takkede aftenens dirigent Claus Højte mødet af med ordene: “Tak for nogenlunde god ro og orden“, hvilket afstedkom en let summen af mild latter og grinen rundt om i salen . Der herskede generelt en god stemning ved årets beboermøde/generalforsamling. Mødet forløb i år ovenikøbet så effektivt, at vi præsterede at være færdige en halv time før ellers anslået tid . Flere af de fremmødte beboere blev da også hængende et stykke tid efter mødets afslutning. For nogles vedkommende til en lille ekstra snak og for andres vedkommende også som praktisk hjælp med oprydning af borde og stole og let rengøring af lokalet.

Tak for i år, vi ses igen til næste år i medio marts 2025 – til GF 2025.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

Dear Oesterfaelled-tenant with a foreign background. If you wish to receive this text translated into your native language, please contact us at br@kaserne.dk

____________

Mini-møder den 21. marts 2024:

Praktisk GF-forberedelse på dagen: Indkøb af snacks og drikkevarer, pickup af nøgle, print af diverse mv. BR’s mødetid er klokken 17.00 til mødeopdækning i selskabslokalet. Klokken 18.00 afholder BR en times uformelt forberedelsesmøde med repræsentanten fra LLO. (Selve beboermødet starter klokken 19:00.)

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

_____________

GF 2024:

Kære alle nye og gamle naboer på Østerfælled,

Vi glæder os til at se jer til det årlige beboermøde, hvor vi sammen kan drøfte og forme fremtiden for vores fælles hjem.

Dato: Torsdag den 21. marts 2024

Tid: Kl. 19:00-21:30

Sted: Selskabslokalet på Marskensgade 7, 4. sal, 2100 Kbh. Ø

Vi opfordrer jer til at deltage og være en del af de vigtige samtaler om vores boligområde. På dagsordenen vil der være præsentation af årsberetning, regnskab, indkomne forslag, kommende initiativer og valg af beboerrepræsentation. Vi ser frem til at byde jer, Østerfælleds beboere, velkommen.

Ved mødet deltager vi som jeres beboerrepræsentanter: Mikkel Gige (formand), Kia (medlem). Peter (medlem), Per (suppleant), Torben (suppleant). Ved mødet deltager fra Lejernes Landsorganisation: direktør Claus Højte. Samt fra Balder/udlejer: kundeansvarlig Tom Pedersen.

Vi sørger for drikkevarer og snacks til mødet. Vel mødt 🙂

Med udgangspunkt i dagsordenen for beboermødet kan du i årsberetningen læse om nogle af nøglepunkterne for indsatsen i Østerfælled BR: Materialet er senest 8 dage inden GF 2024 uddelt på print i beboernes postkasser. Årsberetningen mv. kan også læses her på hjemmesiden under menupunktet ‘Mødereferater’ for år ‘2023’)

DAGSORDEN / Claus Højte fra LLO tilbyder at styre aftenens beboermøde som dirigent:

Vi indleder mødet med velkomst og præsentation samt valg af dirigent og referent.

1) ÅRSBERETNING FOR 2023 – mundtlig fremlæggelse af beretningen med en kort orientering af punkterne

2) REGNSKAB – kort beskrivelse

3) INDKOMNE FORSLAG – beboernes forslag behandles

4) FREMTIDIGT ARBEJDE – kommende indsatser for beboerrepræsentationen

5) BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF FORDELINGSNØGLE TIL GÅRDHAVEUDVALGENE – afstemning

6) VALG AF BEBOERREPRÆSENTATION OG SUPPLEANTER – valg

7) EVENTUELT – ekstra punkter og tilføjelser

Med venlig hilsen Østerfælled Beboerrepræsentation,

Mikkel (formand),  Kia (medlem), Peter (medlem), Per (suppleant), Torben (suppleant)

____________

Primo marts 2024 / Status fra LLO Hovedstaden (LLO-sagsnr. 21-680):

“Kære beboerrepræsentanter. Som aftalt er her status af vores sager for Østerfælled. 2023 har vi oprettet 47 nye sager og registreret 15 telefoniske henvendelser. 2024 har vi oprettet 2 sager og registeret 3 telefoniske henvendelser.
Til orientering bliver fraflytningssager som fortsætter efter fraflytning fjernet fra jeres forening i vores system, hvorfor de ikke fremgår af denne status. I øvrigt ønskes I et rigtig godt beboermøde den 21. marts. Venlig hilsen Jin Vilsgaard / Juridisk rådgiver”

___________

Byggetilsynsmøde for LLO og Balder (LLO-sags.nr. 24-1154, v/ Lejernes landsorganisation Hovedstaden): med gennemgang af renoverings-fejl og -mangler på matriklen Østerfælled = mellem LLO’s byggesagkyndige Thomas B. Sørensen samt repræsentanter fra udlejer/Balder afholdt den 29. februar 2024.

_____________

Netværksmøde = mellem Østerfælled Beboerrepræsentation og Balder den 22. februar 2024.

Referat i forlængelse af mødet efterfølgende tilsendt Østerfælled BR – fra Balder/kundeansvarlig Tom Pedersen:

Rengøring trapper – Repos fra 3. sal og op rengøres hver uge. Rengøringen flytter måtter ved rengøring. Der fejes og rengøres ikke udenom. Vi vil i den nærmeste tid få igangsat hovedrengøring af opgange og barnevognsrum. Vi indhenter i første omgang tilbud på opgaven.

Brandalarm BMJ 41 – Fejlen er allerede registreret i vores system. Vi har en servicekontrakt, som ikke er blevet opfyldt. Vi rykker leverandør.

Træer i gård 5, 8 og 9 – Vi har aftale med gartner om besigtigelse af træer i uge 13. Vi beder gartner vurdere behov for beskæring. Væltet træ i gård 9 vil blive forsøgt genplantet.

Ventilation – Der er undertryk mange steder. Hver gang der meldes ind, vil vi sætte JT3 på opgaven og løse problemet på samme måde, som det er lykkedes ved Marskensgade 29.

Kældernedgang – Der fejes 2-3 gange hver uge (tidligere da Egedal havde opgaven, var det 1 gang pr. måned).

Strygerulle – Pris for brug af strygerulle er 1kr pr. minut. Det er vores opfattelse, at det er en rimelig pris. Brug af strygerulle er beskedent: Fra 1. januar 2024 til d.d. har den været i brug kun 16 gange.

Opgangsnumre fra gårdside – Vi vil igen påsætte numre. Desværre har vi oplevet numrene tidligere er blevet fjernet. Vi forsøger igen snarest. Numrene vil blive påsat på display.

Fremtidige møder – Vi aftalte, vi fremover vil mødes cirka hver anden måned.”

___________

Referat BR-møde 24. januar 2024:

Følgende punkter blev vendt ved dette BR-møde – samt til dels noteret som fremtidigt arbejde i Østerfælled Beboerrepræsentation. OBS: Som lejer på Østerfælled bedes det bemærkes, at vi fra BR behandler sager generelt, og at indsatsen i BR derfor ikke kan stå alene, hvorfor Østerfælleds lejere også selv individuelt bedes tage aktivt affære på egne lejer-sager:

• LLO’s (sags.nr. 24-1154, v/ Lejernes landsorganisation Hovedstaden) og BR’s (Østerfælled Beboerrepræsentation) gennemgang af fejl og mangler ved renoveringen – og deraf nu sag fra LLO til udlejer (Balder): Til information, så har vi haft besøg af Thomas B. Sørensen, byggesagkyndig fra LLO, som har lavet en generel besigtigelse af ejendommen udefra. Og der er fundet en masse fejl og mangler, som LLO meget hurtigt og alvorligt har reageret på. Der vil fra LLO’s side blive stillet krav over for Balder om udbedring med det samme, og hvis det ikke sker vil sagen blive bragt for huslejenævnet med krav om udbedring og fjernelse af huslejeforhøjelsen i forbindelse med renoveringen.

• Ventilation / Udluftning = stort problem: BR følger i samarbejde med LLO op på sagen – og gerne også i samarbejde med udlejer. Problemerne omhandler =

 • I opgangene generelt: I de nye vinduer er der spær, som trækker kold luft ind i lejlighederne, for at ventilationssystemet i opgange og lejligheder virker.
 • I lejlighederne generelt: Emhætternes funktion og udsugning på badeværelserne er afhængige af lufttilførsel udefra.
 • Særligt nyt på grund af de nyindsatte, nye lejlighedsvinduer’s ”moderne” spær: Trykket fra de nye vinduers spær opleves desværre hos mange beboere som alt for kraftigt med kold luft blæsende direkte ind, også selvom beboernes spær er lukket i.
 • Handleplan fra udlejer/Balder ift. opfølgning på dette ”nye” problem: I Østerfælled BR er vi selv (som lejere) blevet bekendt med, at udlejer rådfører sig med ventilationsfirmaet JT3 klima A/S, samt at udlejer muligvis vil oprette ’test-lejligheder’ til opsætning af måleaggregater. Direkte link til ventilationsfirmaets hjemmeside = https://jkvent.dk/ .
 • Handleplan fra Østerfælled BR ift. opfølgning på dette ”nye” problem: Fra Østerfælled BR er dette ’for-meget-kuldeindtræk-fra-vinduesspær’ et emne, vi vil forsøge at få mere viden om fra lejerne såvel som fra udlejer.
 • Handleplan for opfølgning på fremadrettede procedurer med ventilationsproblemet ved kommende total-renoveringer af lejligheder/opgange: Fra Østerfælled BR opfordrer vi lejere, som oplever kulde-gener fra ventilation og spær, at henvende sig skriftligt til Balders kundeservice på  kundeservice@balder.dk – til LLO på info@lloh.dk (foreningsnummer 110883) og meget gerne med Østerfælled BR’s mail br@kaserne.dk på som cc.

• Handleplan for opfølgning på fremadrettede procedurer med ventilationsproblemet ved kommende total-renoveringer af lejligheder/opgange: dette punkt er til fremtidigt arbejde for BR.

• Sag vedr. vandskade hos lejer – forvoldt af håndværkere fra Nordens Entreprise, og BR’s samt LLO’s hjælp til lejeren: sagen er overdraget til LLO og følges af BR.

• BR’s udendørs rum ved Miljøstationen: de nye tildelte rum er nu taget i brug via BR i samarbejde med gårdhaveudvalgene.

• Salto-låsene: de nye låses digitale systemer har både fordele og ulemper, hvorfor vi fra BR bestræber os på at holde os ajour med udviklingen i sagen.

• Sag vedr. beboernes og BR’s ønske om tørreruller til begge fællesvaskerier: BR følger fortsat op på sagen.

• Sag vedr. eksempel på misligholdt opgang med fejl og mangler i gårdafsnit 6; sag er af opgangens beboere og med BR fulgt til dørs.

• Beboerrepræsentationens sammensætning, herunder konstituering, gårdhaveudvalgene, Arbejdernes Landsbank, Udlejer/Balder og LLO Hovedstaden: Østerfælled beboerrepræsentation har pga. den tidligere formands øjeblikkelige fratræden fra beboerrepræsentationen foretaget ny konstituering med en ny formand, medlemmer og suppleanter. Alle relevante samarbejdspartnere er blevet informeret.

• Uløste punkter fra sidste dagsorden for BR-møde: se BR-referat af den 22. november 2023.

• Status for beskæring af træerne på ejendommen: beboere fortæller, at de er glade for at se, at udlejer i år har sørget for, at de store træer ude i gårdene er blevet beskåret professionelt og dermed altså meget bedre end hidtil.

• Højtider på Østerfælled: mange beboere har som altid sat julelys op på deres altaner og gelændre, Gårdhaveudvalgenes medlemmer har (i nogle af gårdene) traditionen tro også sat lyskæder op ude i gårdhaverne. I en af Østerfælleds fire gårde er årets mangeårige juleudsmykning af et helt vinduesparti i start december blevet sat op med nisser, julelandskab og med små julelys i. De mange beboerinitiativer med julelys og julepynt skaber en rar stemning; det ser hyggeligt ud – forhåbentligt til glæde for alle. Ligeledes pynter udlejers lyskæder i gårdenes træer.

• Beboerinitiativer i de enkelte gårde: Balder har primo januar 2024 bekræftet for modtagelse af bilag. Refusionsbeløbet er tilgået Østerfælled BR’s konto i Arbejdernes Landsbank. Balder har samtidigt oplyst, at Østerfælled BR’s ansøgning om samme gårdtilskud fra Balders ejerkreds til gårdhaveudvalgene for 2024 er bevilliget. Aftale fortsætter hermed også for 2024.

• Eventuelt:

 • vedr. det årlige varmeregnskab, Det fremgår – som eksempel på en Østerfælled-lejers 2005-lejekontrakt’s § 11, at lejen reguleres efter nettoprisindekset 1 gang årligt, til den 1. januar, på baggrund af indekset i oktober måned. Der er således ifølge LLO tale om en gyldig regulering, jf. lejelovens § 53, stk. 2. Reguleringen i år udgør på den baggrund 0,51%, som er tilsvarende udlejers meddelelse af lejereguleringen. LLO har også gennemgået de øvrige beregninger i meddelelsen og de stemmer også. 
Det betyder, at meddelelsen er korrekt og der ifølge LLO ikke er grundlag for indsigelse. Lejerne bedes kontakte LLO ved individuelle spørgsmål til varmeregnskaberne.
 • Nyt hjemmeside-design: Det er et stort arbejde at få opsat en ny, bedre hjemmeside og få flyttet alle dokumenter og filer over fra den gamle til den nye. Men arbejdet hører til BR’s fremtidige arbejde.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation

_____________

Notat fra Østerfælled BR’s besøg af LLO Hovedstadens byggesagkyndig 10. januar 2024:

Thomas B. Sørensen, byggesagkyndig fra LLO, mødtes med medlemmer af Østerfælled Beboerrepræsentation(BR) til en besigtigelse af ejendommen udefra. Der blev derved fra LLO’s side dokumenteret en masse fejl og mangler, som LLO efterfølgende reagerede på overfor udlejer/Balder (LLO-sags.nr. 24-1154). Se mere herom i ‘Referat BR-møde 24. januar 2024’.

v/Østerfælled Beboerrepræsentation